IV i V r. - Pierwsze seminarium doktoranckie prof. Z. Kuniewicza i prof. B. Ziemianina

Pierwsze spotkanie seminaryjne dla doktorantów prof. Z. Kuniewicza i prof. B. Ziemianina w sem. zimowym r.a. 2016/2017 odbędzie się 8 października 2016 r. (sobota) o godz. 11.30, pok. 103.

Granty wewnętrzne dla młodych naukowców na rok 2016

 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza doktorantów i młodych pracowników naukowo-dydaktycznych do udziału w konkursie grantów wewnętrznych, finansowanych z dotacji celowej MNiSW na prowadzenie w 2016 r. badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych*, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Czytaj więcej...

Konsultacje dydaktyczne dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US

W związku z wyjazdem służbowym dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej prof. US konsultacje odbędą się 5 pażdziernika o godz. 10.00, dyżur dydaktyczny o godz. 12.00.

Współpraca nauki z biznesem - warsztaty

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje Projekt Nauka a biznes czyli jak wdrażać i chronić innowacyjne pomysły, współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem projektu jest zachęcenie przedstawicieli świata nauki i biznesu do nawiązywania i rozwoju współpracy.

Czytaj więcej...

Doktoranci studia stacjonarne i studia niestacjonarne - informacja

Dziekanat studiów doktoranckich przypomina, iż doktoranci którzy do dnia dzisiejszego nie odebrali indeksów i kart egzaminacyjnych zobowiązani są w trybie pilnym do ich odebrania i uzupełnienia wpisów. Jednocześnie  informujemy, że obowiązkiem doktoranta jest uzyskanie wpisu z zaliczenia z seminarium oraz uzyskanie wpisu zaliczenia z praktyki (zajęcia praktyczne) .                                           

Ostateczny termin złożenia w dziekanacie:

  • indeksów
  • kart egzaminacyjnych
  • sprawozdań  z  pracy naukowo badawczej za rok ak.2015/2016 

upływa dnia  27.09.2016 r. ( wg. Organizacji  Roku Akademickiego 2015/2016).

Stypendium dla doktorantów za wybitne osiągnięcia

Szanowni Doktoranci,

 

uprzejmie informuję, że do dnia 23 września 2016 r. możecie Państwo złożyć wniosek o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Zasady i tryb składania wniosku określa zarządzenie nr 45/2016 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 24 sierpnia 2016 r. (tekst w załączniku). 

 

 Stypendium dla doktorantow za wybitne osiagniecia - zarzadzenie 45 z 2016 roku

OBWIESZCZENIE WYBORCZE


Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza wybory uzupełniające do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji US.


Wybory zarządza się w dniu 5 lipca 2016 r.
w godzinach 17.00 -17.15 w sali 015 w budynku wydziału Prawa
i Administracji w Szczecinie przy ul. Narutowicza 17A.

 

W przypadku nie osiągnięcia wymaganej frekwencji, 11 tura wyborów odbędzie się tego samego dnia w tym samym miejscu w godz. 17.20 -17.30.


Kandydatury na członków Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów należy zgłaszać najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem głosowania, tj. do godziny 23:59 do dnia 27 czerwca 2016 roku.

 

Zgłoszenie kandydatury będzie następowało poprzez drogę elektroniczną (e-mail). W zgłoszeniu proszę podać dane osobowe kandydata (imię, nazwisko, kierunek, rok studiów oraz adres e-mail). Przyjęcie kandydatury nastâpi poprzez otrzyrnanie potwierdzenia zwrotnego od Komisji Rewizyjnej URSD.

 

Zgłoszenie kandydatur należy wysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wyciąg z Ordynacji Wyborczej.
§16.
1. Wybory są równe, odbywają się w głosowaniu tajnym. Wyborcy biorą w nich udział osobiście aa podstawie ważnej legitymacji doktoranckiej.
2. Każdy głosujący może oddać ważny głos, na co najmniej jednego kandydata, a maksymalnie tylu kandydatów, ile mandatów ma być obsadzonych w wyniku danych wyborów.
3. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy zdobyli największą liczbę ważnie oddanych głosów.
4. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby głosów Przewodniczący Komisji Rewizyjnej URSD zarządza przeprowadzenie drugiej tury głosowania między turmi kandydatami.

II r. - wyniki zapisów na wykłady monograficzne

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonych w dniach od 1 do 5 czerwca 2016 r. zapisów na wykłady monograficzne, w roku akademickim 2016/2017 na III roku studiów trzeciego stopnia na kierunku Prawo realizowane będą trzy następujące wykłady: 

1)      Aktualne problemy filozofii prawa, wykład prowadzony przez dra hab. Stanisława Czepitę, prof. US

2)      Efektywność ochrony prawnej w sprawach cywilnych,  wykład prowadzony przez dr hab. Kingę Flagę-Gieruszyńską, prof. US

3)      Współczesne problemy publicznego prawa gospodarczego, wykład prowadzony przez dra hab. Rajmunda Molskiego, prof. US.

Wszyscy doktoranci zobowiązani są do uczestnictwa we wszystkich ww. wykładach.

 

 

I r. - Wyniki zapisów na wykłady monograficzne

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonych w dniach od 1 do 5 czerwca 2016 r. zapisów na wykłady monograficzne, w roku akademickim 2016/2017 na II roku studiów trzeciego stopnia na kierunku Prawo realizowane będą trzy następujące wykłady: 

1)      Wybrane zagadnienia współczesnego prawa dotyczącego rodziny, wykład prowadzony przez dra hab. Marka Andrzejewskiego, prof. US

2)      Prawo zobowiązań - zagadnienia wybrane, wykład prowadzony przez dra hab. Andrzeja Janiaka, prof. US

3)      Współczesne problemy prawa samorządu terytorialnego, wykład prowadzony przez dr hab. Małgorzatę Ofiarską, prof. US

Wszyscy doktoranci zobowiązani są do uczestnictwa we wszystkich ww. wykładach.

 

 

 

Wykłady z Metodologii nauk prawnych.

Wykłady z Metodologii nauk prawnych odbędą się w dniach 9 i 16 czerwca 2016 r.  

II r. - Zapisy na wykład monograficzny

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 1 do 5 czerwca 2016 r. zostaną uruchomione (poprzez e-dziekanat) zapisy na wykłady monograficzne, realizowane na trzecim roku studiów, w semestrze letnim 2016/2017. Doktoranci wybierają trzy wykłady spośród sześciu niżej wymienionych:

 

1) Współczesne problemy prawa handlowego – dr hab. Z. Kuniewicz prof. US
2) Aktualne problemy filozofii prawa – dr hab. S. Czepita prof. US
3) Aktualne problemy prawa międzynarodowego publicznego - prof. dr hab. P. Łaski
4) Współczesne problemy publicznego prawa gospodarczego – dr hab. R. Molski prof. US
5) Prawa człowieka w Polsce i w Unii Europejskiej – dr hab. P. Policastro prof. US
6) Efektywność ochrony prawnej w sprawach cywilnych – dr hab. K. Flaga-Gieruszyńska prof. US

 

Warunkiem uruchomienia wykładu jest wybranie go przez co najmniej 10 doktorantów.

 

Zapisy rozpoczną się 1 czerwca o godzinie 0.00 i zakończą 5 czerwca o godzinie 23.59.

 

I r. - Zapisy na wykład monograficzny

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 1 do 5 czerwca 2016 r. zostaną uruchomione (poprzez e-dziekanat) zapisy na wykłady monograficzne, realizowane na drugim roku studiów, w semestrze letnim 2016/2017. Doktoranci wybierają trzy wykłady spośród sześciu niżej wymienionych:

 

1) Współczesne problemy prawa samorządu terytorialnego - dr hab. Małgorzata Ofiarska prof. US
2) Prawo zobowiązań - zagadnienia wybrane - dr hab. Andrzej Janiak prof. US
3) Wybrane zagadnienia współczesnego prawa dotyczącego rodziny - dr hab. Marek Andrzejewski prof. US
4) Współczesne postępowanie karne - wybrane zagadnienia - dr hab. Danuta Tarnowska prof. US
5) System prawa polskiego a system prawa Unii Europejskiej - dr hab. Jerzy Ciapała prof. US
6) Bezpośrednie stosowanie, transpozycja i implementacja prawa unijnego do polskiego porządku prawnego (na przykładzie przepisów o postępowaniu z odpadami) - prof. zw. dr hab. Marek Górski

 

Warunkiem uruchomienia wykładu jest wybranie go przez co najmniej 9 doktorantów.

 

Zapisy rozpoczną się 1 czerwca o godzinie 0.00 i zakończą 5 czerwca o godzinie 23.59.

Wpisywanie publikacji za lata 2013-2016 do Bazy PUBLI

 

Szanowni Doktoranci SSD i NSD,

 proszę o wpisanie do Bazy PUBLI Państwa publikacji za lata studiów doktoranckich (okres od stycznia 2013 r. do czerwca 2016 r.).

 Bazę PUBLI prowadzi Biblioteka Główna US. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie http://publiform.bg.szczecin.pl/?f=1

 

W rubryce UWAGI proszę wpisać: doktorant WPiA US, który nie jest pracownikiem WPiA US.

 

Z uwagi na konieczność przesłania zgłoszonych publikacji do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on, proszę o wpisanie publikacji w terminie do 18 czerwca 2016 r.

 

Z ustaleń z Biblioteką Główną US wynika, że do wpisania publikacji do Bazy PUBLI, wymagane jest podanie w formularzu zgłoszeniowym objętości publikacji w arkuszach wydawniczych albo liczby znaków ze spacjami w edytorze tekstu, np. programie Word. 

 

Wymóg dotyczy opublikowanych w latach 2013-2016 książek oraz rozdziałów w pracach zbiorowych. Arkusz wydawniczy zawiera 40 tys. znaków ze spacjami, lub inaczej: 800 wierszy obliczeniowych po 50 znaków (3000 cm2 ilustracji). W razie trudności z precyzyjnym ustaleniem objętości publikacji ewentualnym rozwiązaniem jest podanie wartości szacunkowej. W celu oszacowania objętości pracy, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego proponuje policzenie znaków na stronie danej publikacji i przemnożenie przez liczbę stron.

 Tylko publikacje zgłoszone do Bazy PUBLI stanowią podstawę do oceny parametrycznej Wydziału oraz zostaną przesłane do Bazy Osiągnięć.

 Z wyrazami szacunku,

Mirella Drab

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel. 91 444 28 62

 

 

Złożenie podpisów pod oświadczeniami o afiliacji publikacji oraz obowiązek dostarczenia publikacji do wglądu

Szanowni Doktoranci SSD oraz NSD,

 

            uprzejmie proszę o pilne podpisanie oświadczenia o afiliacji Państwa publikacji na rzecz WPiA US. Tekst oświadczenia dostępny jest w Dziekanacie (ul. Narutowicza 17a, pok. 2).

 

            Także w związku z zarządzeniem nr 23/2013/2014 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązku rejestracji publikacji pracowników i doktorantów, uprzejmie proszę o dostarczenie do wglądu Państwa publikacji za lata studiów doktoranckich.  Publikacje można dostarczyć w dogodnej dla Państwa formie: oryginału albo kserokopii publikacji.

 

W przypadku dostarczenia kserokopii proszę o następujące strony: stronę tytułową, stronę podtytułową, spis treści, pierwszą oraz ostatnią stronę publikacji.

 

Oryginały publikacji albo kserokopie proszę złożyć w pok. 307 albo Sekretariacie Dziekana (pok. 116) w budynku przy ul. Narutowicza 17 a.

 

Kserokopie można zostawić także na nazwisko Mirella Drab w portierni w budynku przy ul. Narutowicza 17a.

Z poważaniem, Mirella Drab

Pok. 307

Tel. 91 444 28 62

IV Biennale Europejskiego Stowarzyszenia Historii Prawno-Porównawczej - Kultura, tożsamość i instrumentalizm prawny" - Summer Program

W dniach 28 VI – 1 VII 2016 r. odbędzie się w Trójmieście IV Biennale Europejskiego Stowarzyszenia Historii Prawno-Porównawczej - Kultura, tożsamość i instrumentalizm prawny”, międzynarodowa konferencja naukowa organizowana wspólnie przez Uniwersytet Gdański i European Society for Compatrative Legal History.   

Czytaj więcej...

Odbiór indeksów i kart egzaminacyjnych

Dziekanat Studiów III stopnia zaprasza doktorantów po odbiór indeksów i kart egzaminacyjnych.

Ostateczny termin złożenia w dziekanacie: indeksów, kart egz. oraz sprawozdań z pracy naukowo badawczej za rok ak.2015/2016 został wyznaczony na dzień 27.09.2016r. ( wg. Organizacji  Roku Akademickiego 2015/2016).   

I r. - Wykłady z Metodologii nauk prawnych

Najbliższe wykłady z Metodologii nauk prawnych odbędą się w dniach 21 i 28 kwietnia 2016 r. 

I r. - Wykład z Metodologii nauk prawnych

W dniu  14 kwietnia br. wykład z Metodologii nauk prawnych nie odbędzie się.

Obwieszczenie wyborczej Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza wybory na doktoranckiego członka Uczelnianego Kolegium Elektorów. 

 

Pobierz obwieszczenie wyborcze [plik .PDF]

I r. - zmiana w rozkładzie zajęć

Uwaga! Nastąpiła zmiana w rozkładzie zajęć dla I roku SSD.

Obowiązek dostarczenia sprawozdania z pracy naukowo-badawczej za rok akademicki 2014/2015 oraz publikacji do wglądu

Szanowni Doktoranci SSD oraz NSD,

            proszę o pilne dostarczenie do Dziekanatu (ul. Narutowicza 17a, pok. 2) sprawozdań z pracy naukowo-badawczej za rok akademicki 2014/2015 do dnia 10 marca 2016 r. Proszę w sprawozdaniu zamieścić wykaz publikacji wydanych (tytuł publikacji, tytuł książki albo czasopisma, wydawnictwo, rok wydania).

            Także w związku z zarządzeniem nr 23/2013/2014 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązku rejestracji publikacji pracowników i doktorantów, uprzejmie proszę o dostarczenie do wglądu Państwa publikacji za lata studiów doktoranckich.  Publikacje można dostarczyć w dogodnej dla Państwa formie: oryginału albo kserokopii publikacji.

W przypadku dostarczenia kserokopii proszę o następujące strony: stronę tytułową, stronę podtytułową, spis treści, pierwszą oraz ostatnią stronę publikacji.

Oryginały publikacji albo kserokopie proszę złożyć w pok. 307 albo Sekretariacie Dziekana (pok. 116) w budynku przy ul. Narutowicza 17 a.

Kserokopie można zostawić także na nazwisko Mirella Drab w portierni w budynku przy ul. Narutowicza 17a.

Z poważaniem, Mirella Drab

Pok. 307

Tel. 91 444 28 62

II r. - Logika prawnicza – oglądanie prac egzaminacyjnych

Studenci, którzy przystąpili do egzaminu z Logiki prawniczej, będą mogli obejrzeć prace:

1)      11 lutego 2016 r. w godz. 12.00-15.00 w pok. 4 (budynek przy al. Piastów 40b);

2)      16 lutego 2016 r. w godz. 13.00-15.00 w pok. 4 (budynek przy al. Piastów 40b).

 

Pierwszy wykład z Logiki prawniczej w semestrze letnim odbędzie się 2 marca 2016 r. od godz. 11.00 w s. 7 (budynek przy al. Piastów 40b).

Następne wykłady co tydzień o tej samej godzinie i w tej samej sali do dnia 20 kwietnia 2016 r. włącznie.

Ćwiczenia z Logiki prawniczej w semestrze letnim rozpoczną się w tygodniu następnym po tygodniu, w którym rozpoczyna się wykład i przebiegać będą zgodnie z planem.

 

Uwaga Doktoranci!

1)      wykład z Wykładni prawa w semestrze letnim odbywać się będzie od godz. 16.00 do 18.30 w pok. 101 (budynek przy ul. Narutowicza 17a), w następujących dniach:

- 8 marca 2016 r.,

- 22 marca 2016 r.,

- 5 kwietnia 2016 r.,

- 19 kwietnia 2016 r.,

- 26 kwietnia 2016 r.

     2) zaliczenie wykładów z I semestru nastąpi na podstawie uzyskanych wyników indywidualnych warsztatów interpretacyjnych, przeprowadzonych w wybranych przez studentów terminach wskazanych w pkt. 1 oraz obecności każdego ze studentów na tych zajęciach.

IV KONGRES MŁODYCH LUDZI NAUKI - wizja, nauka, postęp - OLSZTYN 12.03.2016 r.

KATEDRA INŻYNIERII MECHANICZNEJ I AGROFIZYKI
UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁĄTAJA W KRAKOWIE

WYDZIAŁOWA RADA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW
WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I ENERGETYKI, UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

RADA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH, UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

TRAICON S.C. 
DZIEDZIC & MOCZULSKI

 

Dołożymy wszelkich starań, aby nasza konferencja, jak żadna inna, stworzyła niepowtarzalną okazję zapoznania się z aktualnymi zagadnieniami badawczymi, realizowanymi w jednostkach naukowych.

W ramach konferencji istnieje możliwość publikacji artykułów w następujących czasopismach naukowych: Agricultural Engineering (ISSN 2083-1587) - 10pkt, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich (ISSN 1732-5587) - 10pkt oraz Technical Sciences (ISSN 1505-4675) - 11pkt.

 

 Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć:

1. W I Komunikacie (tutaj)

2. Na stronie internetowej konferencji:  www.doktoranci.com.pl

3. Poprzez bezpośredni kontakt z komitetem organizacyjnym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu Facebook, na którym będziemy na bieżąco aktualizować informacje o nadchodzącej konferencji:

https://www.facebook.com/trainingandconference

 Z wyrazami szacunku

Komitet Organizacyjny

I r. - Wykład z Metodologii nauk prawnych

Najbliższy wykład z Metodologii nauk prawnych odbędzie się w dniu 21 stycznia 2016 r. 

I r. - Odwołany wykład z Metodologii nauk prawnych

W dniu 7 stycznia 2016 r. wykład z Metodologii nauk prawnych zostaje odwołany.

Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów I roku w roku akademickim 2015/2016

 

Szanowni Państwo,

 

zapraszamy do odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

 

Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich oraz dla uczestników studiów doktoranckich na Uniwersytecie Szczecińskim w pierwszym semestrze nauki.

 

Szkolenie jest realizowane w formie kształcenia na odległość (e-learning).

 

Czytaj więcej...

Odwołane zajęcia prof. J. Ciapały w dniu 26.11.2015 r.

Odwołane zajęcia prof. J. Ciapały w czwartek 26.11.2015 r. (w godz. 8:00-16.00) z powodu wyjazdu na posiedzenie KNP PAN.

Spotkanie z doktorantami dr hab. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej

Dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US zaprasza seminarzystów studiów doktoranckich stacjonarnych na spotkanie w dniu 12 listopada na 8.30 w pok. 408. 

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,72 MB (+3,723) - time