Granty wewnętrzne dla młodych naukowców na rok 2016

 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza doktorantów i młodych pracowników naukowo-dydaktycznych do udziału w konkursie grantów wewnętrznych, finansowanych z dotacji celowej MNiSW na prowadzenie w 2016 r. badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych*, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

 

             Wnioski o sfinansowanie projektu badawczego wraz z kosztorysem finansowym projektu należy składać według wzoru określonego w załącznikach nr 1 i nr 2 do Zarządzenia nr 19/2014/2015 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 kwietnia 2015 r. - Regulamin podziału dotacji celowej na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. O przyznanie środków z dotacji celowej mogą ubiegać się pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz uczestnicy studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji US, którzy nie ukończyli 35 roku życia (art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).

 

Wnioski należy składać w terminie do 24 października 2016 r. w Sekretariacie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji US (pokój nr 116).

 

 * Wykaz zadań badawczych do objęcia finansowaniem w 2016 r.:

 1. Akt oskarżenia w polskim postępowaniu karnym
 2. Formy działania polskiej i europejskiej administracji
 3. Cywilnoprawne aspekty obrotu giełdowego towarami oraz instrumentami finansowymi
 4. Postępowania przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki
 5. Odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego
 6. Prawa człowieka w odniesieniu do osób LGBT w świetle prawa międzynarodowego publicznego
 7. Typy czynów zabronionych pod groźbą kary. Analiza zagadnień spornych
 8. Udział pełnomocnika w polskim postępowaniu karnym
 9. Wpływ informatyzacji wymiaru sprawiedliwości na nowy model Kodeksu postępowania cywilnego i postępowania dowodowego
 10. Wpływ zasad prawa unijnego na prawo administracyjne w Polsce
 11. Wybrane problemy ogólnej teorii prawa w świetle zagadnień językowych
 12. Charakter posiadania użytkowania wieczystego
 13. Ciężar dowodu w procesie karnym
 14. Odesłania do odpowiedniego stosowania kodeksu postępowania karnego w postępowaniach represyjnych
 15. Cursus honorum w prawie rzymskim
 16. Wprowadzenie w błąd jako znamię czynu zabronionego
 17. Subiektywizm w prawie karnym
 18. Dowody i postępowanie dowodowe w nowym modelu postępowania cywilnego
 19. Status prawny organów gminy i jego wpływ na zakres, formy i instrumenty lokalnego władztwa daninowego
 20. Działalność orzecznicza Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 21. Ochrona praw konsumenta jako zadanie powiatu
 22. Postępowanie w sprawach o ochronę zdrowia psychicznego
 23. Cywilnoprawny status wspólnoty mieszkaniowej

Terminowe umowy o pracę po nowelizacji Kodeksu pracy

 

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie

logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,13 MB (+3,132) - time