dr Michał Peno

Kontakt

Ilustracja kontaktu

adiunkt

Adres:
al. Piastów 40b
pok. 110

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: tel. 91 444 26 26

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Tygodniowy rozkład zajęć – semestr zimowy 2017/2018

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.15-9.00

Wstęp do prawoznawstwa wykład E-P I° I rok

 s. 222

Filozofia prawa

 wykład SSP V

s. 114 (Piastów 40 B)

 

Podstawy prawoznawstwa2, ćwiczenia gr.1 SSA I° I rok

s. 102 (Piastów 40 B)

Wstęp do prawoznawstwa3

ćwiczenia gr. 1 E-P I° I rok

s. 104 (Piastów 40 B)

9.00-9.45

 

10.00-10.45

Podstawy prawoznawstwa

 wykład SSA I° I rok

s. 114

Konsultacje

godz. 9.45-11.00

s. 106

Etyka w administracji

Wykład SSA I° II rok

s. 201

Podstawy prawoznawstwa2, ćwiczenia gr. 2 SSA I° I rok

s. 102 (Piastów 40 B)

 

10.45-11.30

     

11.45-12.30

     

Dyżur dydaktyczny

godz. 12.00 - 13.00

s. 106

Wstęp do prawoznawstwa3 ćwiczenia gr. 2 E-P I° I rok

s. 104 (Piastów 40 B)

12.30-13.15

   

13.30-14.15

 

Etyka w administracji1

ćwiczenia gr. 1 SSA I° II rok

s. 201

Etyka w administracji1

ćwiczenia gr. 2 SSA I° II rok

s. 201

 

Podstawy prawoznawstwa2

ćwiczenia gr. 3 SSA I° I rok

s. 102 (Piastów 40 B)

 

14.15-15.00

     

15.15-16.00

     

Logika

 gr. 5 SSP I

s. 102 (Piastów 40 B)

 

16.00-16.45

       

17.00-17.45

         

17.45-18.30

         

18.45-19.30

         

19.30-20.15

         

1 naprzemiennie grupa 1 oraz 2, 5 spotkań w kolejnych tygodniach roboczych (tj. od 10.10 gr.1, od 17.10 gr. 2)

2 gr. 1-3, 8 spotkań w kolejnych roboczych tygodniach, w tym jedno spotkanie godzinne, począwszy od 05.10.2017r.

3 gr. 1 i 2, 8 spotkań w kolejnych roboczych tygodniach, w tym jedno spotkanie godzinne, począwszy od 06.10.2017r.


 

PUBLIKACJE

 

Monografie

1. Prawne aspekty budowy sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Piła 2012, ss. 191 (współautorzy A. Janus, D. Karwacki, B. Ochodek).

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

1. System prawa karnego w ocenie osób stających się zdolnymi do poniesienia odpowiedzialności karnej na zasadach ogólnych (w:) Materiały z XXXVII Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych, Olsztyn 2008.

2. System prawa karnego w ocenie osób stających się zdolnymi do poniesienia odpowiedzialności karnej (w:) Kowalski v. Temida. Oskarżony, ofiara czy już skazany? Patologie wymiaru sprawiedliwości, pod red. K. Witkowskiej - Rozpary, UMK Toruń 2009, s. 7 - 33 (współautor S. Krajnik).

3. Prawo karne – kryzys czy ewolucja? (w:) Materiały z XXXVIII Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2009, s. 292 – 294.  

4. Nowoczesna polityka kryminalna w świetle koncepcji polityki tworzenia prawa Jerzego Wróblewskiego (w:) T. Bekrycht, M. Zirk - Sadowski (red.), Wpływ teorii Jerzego Wróblewskiego na współczesne prawoznawstwo, C. H. Beck Warszawa 2011, s. 67 - 74.

5. Koncepcja derywacyjna wykładni a wykładnia w orzecznictwie Izby Karnej i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego (w:) J. Godyń, M. Hudzik, L. K. Paprzycki (red.), Zagadnienia prawa dowodowego, Wydawnictwo Sądu Najwyższego, Warszawa 2011, s. 117 - 136 (współautor M. Zieliński).

6. Filozoficzne podstawy karania – uzasadnienie istnienia kary we współczesnych społeczeństwach demokratycznych (w:) O. Nawrot, S. Sykuna, J. Zajadło (red.), Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych?, C. H. Beck Warszawa 2012, s. 243 – 250.

7. Postmodernizacja nauki prawa karnego – geneza i efekty (w:) A. Samonek (red.), Teoria prawa. Między nowoczesnością a ponowoczesnością, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2012, s. 267 - 274. 

8. O potrzebie zdefiniowania odpowiedzialności karnej (w:) E. Grzęda, J. Machalska (red.), Nowelizacja części ogólnej kodeksu karnego – nieunikniona konieczność czy pozorna potrzeba?, Przygotowalnia Pracownia DTP i Grafiki, Kraków 2013, s. 5 - 22.

9. Wzajemne związki filozofii prawa i filozofii politycznej na przykładzie pojęcia odpowiedzialności (w:) Ł. Ho Thanh, P. Łonyszyn (red.), Współczesne problemy politologiczne w badaniach doktorantów, Szczecin 2014, s. 33 – 41. 

10. Dlaczego nie należy mylić odpowiedzialności prawnej z sankcją? Uwagi na tle odpowiedzialności prawnej i sankcji na tle przemian prawa karnego (w:) Społeczeństwo odpowiedzialne? O aspektach odpowiedzialności w życiu społecznym jednostek, pod red. K. Cikały, W. B. Zielińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2015, s. 138 – 151. 

11.  Odpowiedzialność karna i postulat minimalizmu penalnego w kwestiach moralnych, (w:) M. Andruszkiewicz, A. Breczko, S. Oliwniak (red.), Filozoficzne i teoretyczne zagadnienia demokratycznego państwa prawa, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2015, s. 115-126. 

12.  Refleksyjna nauka prawa – uwagi na tle nauki prawa karnego, (w:) K. J. Kaleta, P. Skuczyński (red.), Refleksyjność w prawie. Konteksty i zastosowania, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 331-353. 

13.  Uwarunkowania etyczne odpowiedzialności dyscyplinarnej członka samorządowego kolegium odwoławczego, (w:) R. Bucholski, J. Jaśkiewicz, A. Mikos-Sitek (red.), Samorządowe Kolegia Odwoławcze w systemie administracji publicznej, C.H.Beck, Warszawa 2016, s. 51-69. ISBN 978-83-255-8789-5.

14.  O prawie, polityce, biurokracji i wartościach, (w:) Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017,  ISBN 978-83-8085-412-3, s. 17-30. 

 

 

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

1. The scope of criminal liability in the context of philosophical foundations of criminal policy (w:) K. Flaga - Gieruszyńska, E. Cała - Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel – państwo - społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Wyd. C. H. Beck Warszawa 2014, s. 315 – 326.

2.  On Principles in the Criminal Law (From Principles of Criminal Responsibility to Principles of Criminalization), (w:) Daniel Valchev, Plamen Panayotov, Simeon Groysman, Krasimir Manov (red.), Scholarly Readings: Legal Norms and Legal Principles, Collection of the reports of scientific conference organized by the Department of Theory and History of State and Law and the Department of Criminal Law Sciences of the Law Faculty of Sofia University "St. Kliment Ohridski" held in Sofia on 15 May 2017, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia 2017, ISBN 978-954-07-4321-9, s. 257-270. 

 

 

 

Artykuły 

1. Wybrane problemy reakcji karnej w społeczeństwie postindustrialnym. Prawo karania – sprawiedliwość – zasada ultima ratio, Studia Prawnoustrojowe 2010, nr 10, s. 143 - 157.

2. Ogólnoeuropejskie prawo karne – przeceniany kierunek rozwoju? Acta Iuris Stetinensis 2011, nr 1, s. 87 - 106.

3. O odpowiedzialności karnej w świetle koncepcji komunikacyjnej kary. Uwagi krytyczne, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 8, s. 155 – 173.

4. O odpowiedzialności karnej, uzasadnieniu kary i koncepcji komunikacyjnej karania, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2014, nr 2, s. 95 – 107. 

5. Współczesne koncepcje uzasadnienia karania (zarys typologii), Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 5, s. 129 – 153.

6.  Argument ze strachu - Roberta Nozicka uzasadnienie odpowiedzialności karnej, Acta Iuris Stetinensis 2015, nr 10, s. 61 – 78.  

7.  Odpowiedzialność karna a determinizm antropologiczny, Archiwum Kryminologii, Tom XXXVI 2014, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015, s. 109 – 132.

8.   Prawna odpowiedzialność z tytułu pełnienia roli społecznej, Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica 2015, nr 74, s. 41-57.

9.  Czy teoria ewolucji może pomóc w uzasadnieniu kary kryminalnej? Od filozofii politycznej do nauk ewolucyjnych, Acta Iuris Stetinensis 2015, nr 12, s. 133-152.

10.  Aspekty moralne odpowiedzialności w prawie karnym, Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica 2015, nr 75, s. 141-158.

11.  O wyborze moralnego zła, odpowiedzialności karnej i granicach prewencji, Studia Iuridica Toruniensia 2015, tom XVII, s. 199-218. 

12.  Filozofia karania – od prawa naturalnego do liberalnej wolności, Studia Prawa Publicznego 2015, nr 3 (11), s. 81-111.

13.  Problem sposobu pojmowania i roli winy w prawie karnym (od dogmatyki do wartości), Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2016, z. 3, s. 109-129. 

14.  Wolność i prawo a ideał wzajemnej życzliwości, Acta Iuris Stetinensis 2016, nr 3 (15), s. 5-28.

15.  Autonomia – przymus – granice karania (uwagi na tle filozofii Josepha Raza), Acta Iuris Stetinensis 2016, nr 4 (16), s. 93-112.

16.  Demokracja, państwo i prawo – podstawy, wartości i wyzwania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego 2016, z. 94 (19), s. 156-172.

17.  Sprawiedliwość kary w niesprawiedliwych społeczeństwach – uwagi o nurtach krytycznych w filozofii karania, Studia Prawnoustrojowe 2017, nr 35, s. 5-24. Publikacja dostępna także na stronie: http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/artykul/14/czytelnia.html    

18.  Critical race theory jako nurt amerykańskiej filozofii prawa, Acta Iuris Stetinensis 2017, nr 1 (17), s. 59-76. DOI:10.18276/ais.2017.17-06.

19.  O radości płynącej z ukarania przestępcy. Źródła i współczesność retrybutywizmu, Studia Prawnoustrojowe 2017, nr 36, s. 13-27. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/uploads/documents/czytelnia/studia/StudiaPrawnoustrojowe36.pdf

20. Funkcje, źródła i granice odpowiedzialności w prawie, Studia Iuridica Toruniensia 2017, Vol. 20, tom XX, s. 227-248. Publikacja elektroniczna dostępna na stronie: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/SIT/article/view/SIT.2017.012/13654

 

 

 

Artykuły w języku obcym

1.  Punishing (Non-) Citizens, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2016, nr 2, s. 28-38.

2.  On Norms and Principles in the Criminal Law in the Europe (In the Light of Polish Theory of Statutory Interpretation),  International Journal of European Studies 2017, nr 1(4), doi: 10.11648/j.ijes.20170104.11, s. 88-92. Publikacja elektroniczna dostępna na stronie: www.sciencepublishinggroup.com/j/ijes

 

 

Recenzje

1. B. Wojciechowski, „Interkulturowe prawo karne. Filozoficzne podstawy karania w wielokulturowych społeczeństwach demokratycznych”, Artykuł recenzyjny, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2011, nr 2, s. 92 - 103.

2.  Recenzja: Konrad Buczkowski, Beata Czarnecka-Dzialuk et.al. : Criminality and Criminal Justice in Contemporary Poland. Sociopolitical Perspectives, 2015. Recenzja dostępna na stronie: https://www.pol-int.org/pl/node/2212#r6031.