dr hab. Rajmund Molski

Kontakt

Ilustracja kontaktu

profesor US, Kierownik Katedry

Adres:
ul. Narutowicza 17a
p. 313

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: (91) 444 28 29

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:
Tygodniowy rozkład zajęć - semestr zimowy 2017/2018

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.15 - 9.00

         

9.00 - 9.45

         

10.00 - 10.45

   

Prawo gospodarcze publiczne

wykład SSA II° I rok

s. 217

   

10.45 - 11.30

 

Prawo gospodarcze publiczne

wykład SSP III rok

s. 7 (Piastów 40B)

   

11.45 - 12.30

 

Prawo ochrony konkurencji i konsumentów2

wykład SSA II° II rok

s. 222

Dyżur dydaktyczny

godz. 12.00 - 13.00

s. 313

 

12.30 - 13.15

   

13.30 - 14.15

 

Konsultacje

godz. 13.30-14.30

s. 313

 

Seminarium magisterskie

SSP V rok

s. 313

 

14.15 - 15.00

 

Seminarium dyplomowe1

SSA II° I rok

godz. 14.30-16.00

s. 313

   

15.15 - 16.00

   

Seminarium magisterskie

SSP IV rok

s. 313

 

16.00 - 16.45

       

17.00 - 17.45

     

Seminarium dyplomowe

SSA II° II rok

s. 313

 

17.45 - 18.30

       

18.45 - 19.30

         

19.30 - 20.15

         

1 w terminach:  19.10.2017, 24.10.2017, 7.11.2017, 14.11.2017, 21.11.2017, 28.11.2017, 5.12.2017, 12.12.2017, 09.01.2018, 16.01.2018

2 w terminach: 4,11,18,25 października; 15,22,29 listopada; 6,13 grudnia; 10 stycznia
PUBLIKACJE
 

 

Monografie

1. Administracyjnoprawna regulacja obrotu towarowego z zagranicą, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001, ss. 313.

2. Prawo antymonopolowe w obliczu globalizacji. Kierunki rozwoju, Oficyna Wydawnicza Branta Bydgoszcz - Szczecin 2007, ss. 366 (Szczecin 2008, ss. 366).

3.   Prawne i ekonomiczne aspekty polityki promowania narodowych czempionów, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, ss. 328.

 

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

1. Sankcje penalne w prawie kartelowym (w:) Z. Ofiarski (red.), Księga Jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.

2. Suwerenność państwa w obliczu globalizacji prawa ochrony konkurencji (w:) I. Gawłowicz, I. Wierzchowiecka (red.), Koncepcje suwerenności. Zbiór studiów, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2005.

3. Konkurencja jako element społecznej gospodarki rynkowej (w:) J. Ciapała, A. Rost (red.), Wokół Konstytucji i zdrowego rozsądku. Circum constitutionem rationemque sanam. Prace dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Smolińskiemu, Uniwersytet Szczeciński, Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Jarocinie, Stowarzyszenie Edukacji Społecznej i Prawnej „Ius et Ratio”, Szczecin 2011.

4. Przedmowa (w:) R. Molski (red.), Rynek energii elektrycznej. Wybrane aspekty prawne i techniczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 7 – 12. 

5.  Słowo wstępne, (w:) R. Molski (red.), Eksploracja i eksploatacja gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych. Wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne, Uniwersytet Szczeciński Rozprawy i Studia 2016, Tom (MXIX) 945, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 13-17. ISBN 978-83-7972-075-0.

6.  Koncesjonowanie działalności gospodarczej w zakresie pozyskiwania gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych w świetle polskiego prawa, (w:) R. Molski (red.), Eksploracja i eksploatacja gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych. Wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne, Uniwersytet Szczeciński Rozprawy i Studia 2016, Tom (MXIX) 945, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 109-166. ISBN 978-83-7972-075-0.

7.  Przyczynek do badań nad zjawiskiem protekcjonizmu antymonopolowego, (w:) A. Powałowski (red.), Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 191-203. ISBN 978-83-255-8171-8.

8.  Kultura konkurencji - Święty Graal prawa i polityki konkurencji ?, (w:) M. Bernatt, A. Jurkowska-Gomułka, M. Namysłowska, A. Piszcz (red.), Wyzwania dla ochrony konkurencji i regulacji rynku. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Skocznemu, C.H. Beck, Warszawa 2017, ISBN 9788325596187, s. 145-156. 

9.  Polityka promowania narodowych czempionów w świetle zasady wolności gospodarczej, (w:) Jerzy Ciapała, Przemysław Mijal (red.), Wokół wybranych problemów konstytucjonalizmu. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Bałabana, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017, ISBN: 978-83-7666-485-9, s. 269-290.  

 

 

Artykuły

1. Podstawy prawne interwencjonizmu państwowego w sferze obrotu towarowego z zagranicą, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1995, nr 12.

2. Z problematyki legislacyjnej ustawodawstwa celnego, Państwo i Prawo 1995, z. 10 - 11.

3. Kontrola w sferze obrotu towarowego z zagranicą, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1996, nr 10.

4. Sytuacja administracyjnoprawna podmiotu wykonującego obrót towarowy z zagranicą, Przegląd Sądowy 1996, nr 3.

5. Z problematyki prawnej transportu i ubezpieczeń, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze 1996, nr 6.

6. Podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej z udziałem kapitału zagranicznego, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1997, nr 5.

7. Kontrola portowa statków o obcej przynależności (problematyka prawna), Studia Prawnicze 2001, z. 2.

8. Prawne aspekty ochrony przed dumpingiem w wymianie towarowej z zagranicą, Państwo i Prawo 2001, z. 8.

9. Środki ochronne w ramach powszechnej klauzuli o nadmiernym imporcie towarów (problematyka prawna), Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2001, nr 3.

10. Eksterytorialne stosowanie prawa ochrony konkurencji, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2002, z. 3.

11. Prawne formy ochrony przed subsydiami w wymianie towarowej z zagranicą, Studia Prawnicze 2002, z. 3.

12. Akty kwalifikacyjne dotyczące obrotu towarowego z zagranicą, Monitor Prawa Celnego 2003, nr 7.

13. Kartele eksportowe w świetle prawa ochrony konkurencji, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2003, nr 3.

14. Porozumienia wertykalne w prawie konkurencji Unii Europejskiej oraz amerykańskim prawie antytrustowym, Studia Prawnicze 2003, nr 4.

15. Programy łagodnego traktowania - panaceum na praktyki kartelowe?, Kwartalnik Prawa Publicznego 2004, nr 1.

16. Prywatnoprawna ochrona konkurencji w amerykańskim prawie antytrustowym, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2005, z. 3.

17. O wyższości prawa antymonopolowego nad prawem antydumpingowym (i co z tego wynika), Gdańskie Studia Prawnicze 2007, t. XVI.

18.  Antykonkurencyjne innowacje - oksymoron czy realne wyzwanie prawa antymonopolowego?, Studia Prawa Publicznego 2017, nr 2(18), s. 9-42.

 

 

Artykuły w języku obcym

1. The legal status of foreign undertakings - could undertakings with a registered seat abroad be regarded as undertakings entitled to file a request for the institution of antimonopoly proceedings under Polish antitrust law? Case comments to the judgment of the Supreme Court of 10 May 2007 - Netherlands Antilles (Ref. N. III SK 24/06), Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 2008, nr 1.

2. Polish Antitrust Law in Its Fight against Cartels - Awaiting Breakthrough, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 2009, nr 2.

 

 

Komentarze

1. Komentarz do art. 108, 109, 112, 113 i 130 oraz komentarz do rozporządzenia wykonawczego do art. 109 OKiKU (w:) T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, C. H. Beck, Warszawa 2009.

2. Objaśnienia do art. 113a-c u.o.k.k. (w:) T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Wyd. 2, C. H. Beck  Warszawa 2014, s. 1401 – 1423.

 

 

Redakcja prac zbiorowych

1. Rynek energii elektrycznej. Wybrane aspekty prawne i techniczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, ss. 220.

2.  Eksploracja i eksploatacja gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych. Wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne, Uniwersytet Szczeciński Rozprawy i Studia 2016, Tom (MXIX) 945, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, ss. 209. ISBN 978-83-7972-075-0.

 

 

Recenzje

1. Michalski B., Międzynarodowa koordynacja polityki konkurencji (International co - ordination of competition policy), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009, s. 255. Recenzja książki, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 2010, nr 3.

2. Banasiński C. „Dyskrecjonalność w prawie antymonopolowym”, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015, ss. 600. Recenzja książki, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, nr 2 (4), s. 131 – 137.