dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz

Kontakt

Ilustracja kontaktu

adiunkt

Adres:
ul. Narutowicza 17a
pok. 326

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: (91) 444 28 55

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Tygodniowy rozkład zajęć – semestr zimowy 2017/2018

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.15 - 9.00

         

9.00 - 9.45

     

Konsultacje godz. 9.00-10.00 s.326

 

10.00 - 10.45

     

Prawo międzynarodowe publiczne
s.222

Wykład dla SSA II°

 

10.45 - 11.30

       

11.45 - 12.30

   

Prawo międzynarodowe publiczne
problem-based learning

s.220

SSP II rok

Dyżur dydaktyczny

godz. 12.00 - 13.00

s. 326

 

12.30 - 13.15

     

13.30 - 14.15

   

Prawo międzynarodowe publiczne1
s.220

Gr 1 SSA II° 

 

14.15 - 15.00

       

15.15 - 16.00

         

16.00 - 16.45

         

17.00 - 17.45

         

17.45 - 18.30

         

18.45 - 19.30

         

19.30 - 20.15

         

 1 Daty ćwiczeń PMP z gr 1 SSA II°: 19.X.2107, 26.X.2017, 9.XI.2017, 16.XI.2017, 23.XI.2017

 


 

PUBLIKACJE 

 

Monografie

1. Charakter prawny Unii Europejskiej w świetle prawa międzynarodowego, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2007.

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

1. Europejskie standardy uczestnictwa obywateli w życiu publicznym – wybrane zagadnienia (w:) Ciapała J., Flaga - Gieruszyńska K., (red.), Prawa podmiotowe. Pojmowanie w naukach prawnych. Zbiór studiów, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006 (współautor Wacinkiewicz D.).

2. Kulturowa i prawna płaszczyzna integracji europejskiej (rozważania w kontekście wielopłaszczyznowego charakteru Unii Europejskiej) (w:) Smoliński T. (red.), Modele integracji międzynarodowej – uniwersalny, kontynentalny, sektorowy a państwo, prawo, idee. Zbiór studiów, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.

3. Komunikacyjna teoria Karla Deutscha jako przyczynek do rozważań nad związkiem integracji gospodarczej z integracją polityczną (w:) Marcinkowski T. (red.), Otwarta Europa, Wydawnictwo PWSZ w Gorzowie Wlkp, Gorzów Wlkp. 2006.

4. Podmiotowość prawnomiędzynarodowa Unii Europejskiej (w:) Menkes J. (red.), Prawo międzynarodowe – problemy i wyzwania. Księga pamiątkowa Profesor Renaty Sonnenfeld - Tomporek, Warszawa 2006.

5. Prawo konfliktów zbrojnych a prawnomiędzynarodowe aspekty ochrony osób cywilnych podczas wojny. Wybrane zagadnienia (w:) Wyszczelski L., Ślipiec J. (red.), Działania przeciwpartyzanckie. Historia i współczesność. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Akademii Obrony Narodowej w dniu 29 listopada 2005 roku, Warszawa 2006.

6. Prawny wymiar bezpieczeństwa międzynarodowego – wybrane aspekty (w:) Piątek J., Podgórzańska R. (red.), Bezpiecznie czy niebezpiecznie? Wybrane aspekty globalnej i polskiej polityki bezpieczeństwa na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.

7. O Unii Europejskiej jako nowym typie organizacji międzynarodowej (uwagi w kontekście niepaństwowych podmiotów prawa międzynarodowego). Głos w dyskusji (w:) Kolasa J., Kozłowski A. (red.), Rozwój prawa międzynarodowego – jedność czy fragmentacja? Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.

8. Konstrukcja normatywna swobody przedsiębiorczości w UE na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (w:) Sławik K. (red.), Działalność gospodarcza. Kluczowe problemy, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.

9. Efektywny multilateralizm jako dowód jedności prawa międzynarodowego – rozważania w kontekście prawa Unii Europejskiej (w:) Menkes J. (red.), Prawo międzynarodowe. Księga pamiątkowa Profesor Renaty Szafarz, Warszawa 2007.

10. O wolności przedsiębiorczości i świadczenia usług w kontekście wolności gospodarczej (w:) Cała-Wacinkiewicz E., Wacinkiewicz D. (red.), Prawne aspekty wolności. Zbiór studiów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008 (wsp. Wacinkiewicz D.).

11. Konflikt norm prawnych. Zasada pierwszeństwa prawa UE jako gwarant spójności systemu prawnego (w:) Piątek J., Podgórzańska R. (red.), Oblicza konfliktów. Zbiór analiz i studia przypadków, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

12. Usługi pocztowe i ich reglamentacja – analiza w świetle unormowań prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego (w:) Czaplewski R., Flaga - Gieruszyńska K. (red.), Rynek usług pocztowych, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2008 (współautor Wacinkiewicz D.).

13. Charakter prawny Unii Europejskiej w świetle postanowień Traktatu Lizbońskiego – wybrane aspekty (w:) Chmielewski Z., Szczepańska A. (red.), Prawne– polityczne– ekonomiczne dylematy Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.

14. Poszanowanie praw człowieka jako ogólna zasada prawa wspólnotowego a Karta Praw Podstawowych (w:) Wróbel A. (red.), Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

15. Praca i jej ochrona a zakaz pracy przymusowej i obowiązkowej – rozważania na gruncie Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (w:) R. Frey (red.), Świadczenie pracy jako przedmiot zobowiązania umownego, Panzet, Kielce 2013, s. 39 – 54 (współautor E. Szubert).

16. Relacje między Unią Europejską a Organizacją Narodów Zjednoczonych – rozważania w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego na tle sprawy Ahmed Ali Yusuf (w:) K. Flaga - Gieruszyńska, E. Cała - Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz, P. Krzyżanowski (red.), Sposoby pojmowania bezpieczeństwa w wybranych obszarach życia publicznego, Gorzów Wlkp. 2013, s. 37 – 49.

17. Prawo do bezpieczeństwa osobistego – rozważania w kontekście postanowień art. 5 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (w:) Bezpieczeństwo jako podstawowa potrzeba człowieka. Zbiór studiów, pod red. K. Flagi – Gieruszyńskiej, E. Cała – Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicza, Wydawnictwo PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2014, s. 111 – 123 (współautor E. Szubert).

18. Prawo do obrony - rozważania na tle wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Yassin Abdullah Kadi i Al Barakaat International Foundation (w:) Aequitas Sequitur Legem. Księga jubileuszowa z okazji 75. urodzin Profesora Andrzeja Zielińskiego, pod red. K. Flagi - Gieruszyńskiej i G. Jędrejka, C. H. Beck Warszawa 2014, s. 47 – 54.

19. Rola organizacji międzynarodowych w procesie fragmentacji prawa międzynarodowego (w:) B. Mikołajczyk, J. Nowakowska - Małusecka (red.), Prawo organizacji międzynarodowych wobec problemów współczesnego świata, Oficyna Wydawnicza E. Mitek, Bydgoszcz - Katowice 2014, s. 38 – 47.

20. Prawo do rozwoju jako prawo trzeciej generacji praw człowieka, (w:) E. Karska (red.), Globalne problemy ochrony praw człowieka, Wydawca Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 2015, s. 297-309.

21.  Państwa a dywersyfikacja prawa międzynarodowego publicznego, (w:) J. Menkes, E. Cała-Wacinkiewicz (red.), Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym, C.H.Beck, Warszawa 2015, s. 3-14.

22.  Wpływ Kongresu Wiedeńskiego na rozwój prawa i protokołu dyplomatycznego, (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes, J. Nowakowska-Małusecka, W. Pęksa, W.S. Staszewski (red.), Idee, normy i instytucje Kongresu Wiedeńskiego – 200 lat później – perspektywa prawnomiędzynarodowa, C.H.Beck, Warszawa 2016, s. 355-372. ISBN 9788325590024 (współautor Wojciech Szczepan Staszewski).

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

1. Legal Nature of European Union in light of the Provisions of the Treaty of Lisbon (w:) Cała-Wacinkiewicz E., Flaga-Gieruszyńska K., Wacinkiewicz D.  (red.), Poland in the European Context. Selected Legal, Economic and Political Aspects, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.

2. Selected Aspects of Unfair Advertising in the Legal Order of the European Union and Poland (w:) Cała-Wacinkiewicz E., Flaga-Gieruszyńska K., Wacinkiewicz D.  (red.), Poland in the European Context. Selected Legal, Economic and Political Aspects, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009 (wsp. Wacinkiewicz D.).

3. European system of human rights – considerations in the context of fragmentation on international law (w:) M. Sitek, G Dammacco, A Ukleja, M. Wójcicka  (red.), Europe of Founding Fathers. Investment in common future, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2013, s. 65 - 76.

4.  Right to Development as the Third-generation Human Right, Paper Proceedings of International Conference on Law and Justice, 24-25 July – Colombo, Sri Lanka 2013, s. 24-38. ISSN 2279-3674.

5.  National Report Poland “The Right to Access to Justice and Public Responsibilities” (w:) Constitution and Proceedings - International Association of Procedural Law Seoul Conference 2014 October 1 – 4, Yonsei University, Gwang – Bok Hall, Wydawnictwo Korea Civil Procedure Association, International Association of Procedural Law, Seoul, Korea 2014, s. 265 – 276 (współautorzy K. Flaga - Gieruszyńska, A. Klich, M. Wojdała) (brak recenzenta).

6. EU determinants for shaping the mechanism of out-of-court resolution of consumer disputes – remarks in the context of the so-called „ADR directive” (w:) K. Flaga - Gieruszyńska, E. Cała - Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel – państwo - społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Wyd. C. H. Beck Warszawa 2014, s. 240 – 260 (współautorzy K. Flaga – Gieruszyńska, D. Wacinkiewicz).

7. The protection of human rights in the era of fragmentation of international law – a conflict of competence or a systematic approach – preliminary structural assumptions (w:) M. Sitek, G. Dammacco, M. Wójcicka (red.) Human rights between war and peace, vol. 2, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego Olsztyn 2014, s. 163 - 173.

8.  The right to food - Considerations in the context of multicentricity of the legal system, (w:) M. Sitek, P. Terem, M. Wójcicka (red.), Collective human rights in the first half of the 21st century, Wydawca Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów, Józefów 2015, ss. 239-254.

9.   International law - between the division (fragmentation) and unity (constitutionalisation). Law of divisions or law beyond boundaries?, (w:) Paper Proceedings of Second International Conference on Interdisciplinary Legal Studies 2015 - Law Beyond boundaries. Abstracts, Wydawnictwo Unique Conferences Canada, Toronto, Canada 2015, s. 33-40.

 

Artykuły

1. Doktrynalne ujmowanie integracji gospodarczej, Problemy Integracji Europejskiej 2006, tom 4.

2. Prawo międzynarodowe – wybrane zagadnienia, Edukacja Prawnicza 2007, nr 5.

 

Artykuły w języku obcym

1. EU's Human Rights Protection Policy, Reality of Politics. Estimates – Comments – Forecasts 2012, nr 3.

2. Consumer’s rights as a special category of human rights, International Journal on Consumer Law and Practice 2013, vol. 1, s. 14 – 22.

3. Relations Between the European Union and the United Nations – Considerations in the Context of International security Against the Case of Ahmed Ali Yusuf and Al Barakaat International Foundation, Reality of Politics. Estimates – Comments – Forecasts 2013, nr 4, s. 11 – 28.

4. Europeanization of Polish Law: Consideration Associated with the Adoption of the Directive on ADR in Consumer Disputes, International Journal on Consumer Law and Practice 2014, vol. 2, s. 47 – 58 (współautor D. Wacinkiewicz).

5.   Right to water – considerations in the context of international protection of human rights, US – China Law Review 2014, vol. 11, nr 10, s. 1302-1314.

6.  The Impact of Consumer Legal Education on the Effectiveness of the Protection of Consumer Rights: Taking into Account Legal Clinics in Poland, Asian Journal of Legal Education 2015, volume 2, issue 1, s. 17–28 (współautorzy: K. Flaga – Gieruszyńska, D. Wacinkiewicz). 

7.  International law - between division (fragmentation) and unity (constitutionalisation). Law of divisions or law beyond boundaries?, US-China Law Review 2015, Volume 12, Number 10, Serial Number 118, s. 768-779.

 

Podręczniki
  1. Podstawy systemu prawa międzynarodowego. Pytania, testy, tablice, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007 (wydanie 2, Wydawnictwo C. H. Beck Warszawa 2009; wydanie 3, Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2012).
  2. Prawo prywatne międzynarodowe. Pytania, testy, kazusy, tablice. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008 (wsp.: Flaga-Gieruszyńska K.) (wydanie 2, Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2010; wydanie 3, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011).
  3. System instytucji Unii Europejskiej z uwzględnieniem postanowień Traktatu Lizbońskiego, Pytania, testy, kazusy, tablice, Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2009 (wydanie 2, Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2012). 

 

Opracowania encyklopedyczne

1. Cała – Wacinkiewicz E., Międzynarodowa ochrona praw człowieka (w:) Cała-Wacinkiewicz E., Podgórzańska R., Wacinkiewicz D. (red.), Encyklopedia zagadnień międzynarodowych, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011.

2. Cała – Wacinkiewicz E., Międzynarodowe podmioty (w:) Cała-Wacinkiewicz E., Podgórzańska R., Wacinkiewicz D. (red.), Encyklopedia zagadnień międzynarodowych, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011.

3. Cała – Wacinkiewicz E., Międzynarodowe prawo publiczne (w:) Cała - Wacinkiewicz E., Podgórzańska R., Wacinkiewicz D. (red.), Encyklopedia zagadnień międzynarodowych, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011.

4. Cała – Wacinkiewicz E., Międzynarodowe prawo traktatów (w:) Cała - Wacinkiewicz E., Podgórzańska R., Wacinkiewicz D. (red.),  Encyklopedia zagadnień międzynarodowych, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011.

5. Cała – Wacinkiewicz E., Międzynarodowe traktaty (w:) Encyklopedia zagadnień międzynarodowych, Cała - Wacinkiewicz E., Podgórzańska R., Wacinkiewicz D. (red.), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011.

6. Cała – Wacinkiewicz E., Zwierzchnictwo terytorialne (hasło encyklopedyczne) (w:) Wielka Encyklopedia Prawa – Prawo międzynarodowe publiczne, pod red. J. Symonidesa, D. Pyć, Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, tom IV, s. 610.

 

Redakcja prac zbiorowych w języku polskim

1. Prawne aspekty wolności. Zbiór studiów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008 (wsp.: Wacinkiewicz D.).

2. Encyklopedia zagadnień międzynarodowych, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011 (wsp.: Podgórzańska R., Wacinkiewicz D.).

3.  Sposoby pojmowania bezpieczeństwa w wybranych obszarach życia publicznego, Gorzów Wlkp. 2013 (red., wsp.: K. Flaga-Gieruszyńska, D. Wacinkiewicz, P. Krzyżanowski).

4. Bezpieczeństwo jako podstawowa potrzeba człowieka. Zbiór studiów, Wydawnictwo PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2014 (red. wsp. K. Flaga – Gieruszyńska, Wacinkiewicz D.). 

5. Obywatel – państwo - społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Wyd. C. H. Beck Warszawa 2014  (wsp.: K. Flaga – Gieruszyńska, D. Wacinkiewicz).

6.  Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym, C.H.Beck, Warszawa 2015, ss. 548 (red. wspólna J. Menkes).

7.  Idee, normy i instytucje Kongresu Wiedeńskiego – 200 lat później – perspektywa prawnomiędzynarodowa, C.H.Beck, Warszawa 2016, ss. 604. ISBN 9788325590024 (redakcja wspólna J. Menkes, J. Nowakowska-Małusecka, W. Pęksa, W.S. Staszewski).

 

Redakcja prac zbiorowych w języku obcym

1. Poland in the European Context. Selected Legal, Economic and Political Aspects (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009 (wsp.: Flaga - Gieruszyńska K., Wacinkiewicz D.).

2.  The safety of the individual and of the group in private and public law – a collection of studies, Jacob of Paradyż University of Applied Sciences in Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski 2015, ss. 227 (red. wsp. Flaga - Gieruszyńska K., Wacinkiewicz D.).