dr hab. Jerzy Ciapała

Kontakt

Ilustracja kontaktu

profesor US

Adres:
p. 402
ul. Narutowicza 17a

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: (91) 444 28 15

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

 Tygodniowy rozkład zajęć – semestr zimowy 2017/2018

 

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.15 - 9.00

   

Prawo konstytucyjne
wykład SSP II rok
s. 114

   

9.00 - 9.45

       

10.00 - 10.45

         

10.45 - 11.30

     

Konsultacje dydaktyczne

godz. 11.00 – 12.00

s. 402

 

11.45 - 12.30

   

Prawo Unii Europejskiej
wykład SSP IV rok
s. 114

 

12.30 - 13.15

   

Dyżur dydaktyczny

godz. 12.00 - 13.00

s. 402

 

13.30 - 14.15

       

14.15 - 15.00

     

Seminarium magisterskie
SSP IV rok
s. 402

 

15.15 - 16.00

       

16.00 - 16.45

     

Seminarium magisterskie
SSP V rok
s. 402

 

17.00 - 17.45

       

17.45 - 18.30

         

18.45 - 19.30

         

19.30 - 20.15

         

   


PUBLIKACJE 

 

 

Monografie

1. Prezydent w systemie ustrojowym Polski (1989 - 1997), Wydawnictwo Sejmowe Warszawa 1999.

2. Konstytucyjna wolność działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej, Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2009, ss. 465. 

 

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

1. Uwagi w sprawie prawnych form działania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (w:) W. Skrzydło (red.), Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w nowej Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1998.

2. Zasada subsydiarności w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i w prawie Unii Europejskiej (w:) A. Bałaban, B. Sitek (red.), Region europejski a polskie województwo, Wydawnictwo Wit-Graf, Toruń 1998.

3. Dylematy wokół aktów prawa miejscowego (w:) M. Granat (red.), System źródeł prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Materiały konferencyjne, Wydawnictwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2000.

4. Konstytucyjny status samorządu terytorialnego, Referendum i prawo wyborcze, Prawo miejscowe (w:) J. Ciapała, M. Ofiarska (red.), Zarys prawa samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Ars Boni et Aecqui, Poznań 2001.

5. Administracja rządowa w terenie (w:) A. Bałaban (red.), Rada Ministrów; organizacja i funkcjonowanie, Zakamycze Kraków 2002. 

6. Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na system ustrojowy Rzeczypospolitej Polskiej (w:) Z. Ofiarski (red.), Księga Jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.

7. Konstytucyjna zasada zwierzchnictwa Narodu w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej (w:) I. Wierzchowiecka, I. Gawłowicz (red.), Koncepcje suwerenności. Zbiór studiów, Wydawnictwo LexisNexis Warszawa 2005.

8. Zagadnienie prawnej regulacji wolności działalności gospodarczej w końcowym okresie PRL. Wybrane aspekty prawne i polityczne (w:) M. Zieliński (red.), W kręgu teoretycznych i praktycznych aspektów prawoznawstwa. Księga Jubileuszowa profesora Bronisława Ziemianina, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.

9. Świadczenie pomocy prawnej przez poradnię (w:) D. Łomowski (red.), Studencka Poradnia Prawna. Idea. Organizacja. Metodologia, Wyd. C. H. Beck, Wydawnictwo Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Warszawa 2005.

10. Harmonizacja prawa polskiego z prawem innych państw Unii Europejskiej – kilka uwag podstawowych (w:) T. Smoliński (red.), Modele integracji międzynarodowej – uniwersalny, kontynentalny, sektorowy a państwo, prawo, idee, Wydział Prawa i Administracji, Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna, Szczecin – Jarocin 2006.

11. Konstytucyjna regulacja praw podmiotowych. Podstawowe konsekwencje dla ustawodawcy (w:) J. Ciapała, K. Flaga - Gieruszyńska (red.), Prawa podmiotowe. Pojmowanie w naukach prawnych. Zbiór studiów, Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2006.

12. Prawo wyborcze na urząd Prezydenta Białorusi (w:) S. Grabowski, R. Grabowski (red.), Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, Wolters Kluwer, Warszawa 2007 (wsp.: Mijal P.).

13. Konstytucyjna zasada ochrony wolności działalności gospodarczej. Uwagi w kontekście obowiązywania prawa Unii Europejskiej (w:) K. Sławik (red.), Działalność gospodarcza. Kluczowe problemy, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.

14. Zasady zmiany Konstytucji Królestwa Szwecji (w:) S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.

15. Konstytucyjne środki ochrony wolności i praw w kontekście obowiązywania prawa Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia (w:) O. Bogucki, J. Ciapała, P. Mijal (red.), Standardy konstytucyjne a problemy władzy sądowniczej i samorządu terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2008.

16. Konstytucyjna wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy. Uwagi w kontekście wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego (w:) J. Ciapała, A. Rost (red.), Wokół Konstytucji i zdrowego rozsądku. Prace dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Smolińskiemu. Wydział Prawa i Administracji, Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna, Szczecin   Jarocin 2011, s.  105 - 120 (współautor B. Górska).

17. Konstytucyjne prawo dostępu do informacji publicznej - niektóre problemy pojmowania terminu „informacja publiczna” (w:) R. M. Czarny, K. Spryszak (red.), Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2012, s. 704 - 717.

18. Formy aktów urzędowych i instytucja kontrasygnaty w kontekście pozycji konstytucyjnej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wybrane zagadnienia (w:) R. Balicki, M. Masternak - Kubiak (red.), W służbie dobru wspólnemu. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Trzcińskiemu, Wydawnictwo Sejmowe Warszawa 2012, s. 298 - 310.

19. Koncepcja regulacji prawnej pozycji mniejszości niemieckiej w Polsce oraz Polaków zamieszkałych w RFN (w:) J. Jaskiernia (red.), Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka, Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2012, s. 763 - 773.

20. Stanowienie tak zwanych specustaw w świetle Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. (w:) A. Bałaban, J. Ciapała, P. Mijal (red.), Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. W 15 lat po wejściu w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, Wydział Prawa i Administracji US, Szczecin 2013, s. 17 - 45.

21. Dylematy wokół pojmowania i wykonywania suwerenności w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej (w:) J. Jaskiernia (red.), Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka, tom 2, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013, s. 316 - 328.

22. Kilka uwag o potrzebie zmian w obowiązującej Konstytucji RP (w:) S. Bożyk (red.), Aktualne problemy reform konstytucyjnych, Temida 2 Białystok 2013, s. 105 - 112.

23. Samorządy osób wykonujących zawody prawnicze w kontekście postanowień art. 17 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku (w:) Z. Witkowski, Bień - Kacała (red.), Samorządy w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2013, s. 313 - 353.

24. Stanowienie tak zwanych specustaw w świetle polskiej Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. (w:) M. Granat (red.), Ustawy incydentalne w polskim porządku prawnym. Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego 2013, tom 46, Wydawca Biuro Trybunału Konstytucyjnego, s. 19 – 48.

25. Uwagi w sprawie udziału Senatu w stanowieniu ustaw (w:) A. Bisztyga, P. Zientarski (red.), Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014, s. 95 – 107.

26.   Społeczna gospodarka rynkowa w kontekście idei solidaryzmu, (w:) A. Łabno (red.), Idea solidaryzmu we współczesnym prawie konstytucyjnym. Doświadczenia polskie i międzynarodowe,  Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015, s. 145-168. 

27.  Uwagi na temat przekazywania kompetencji organów władzy państwowej na rzecz Unii Europejskiej w kontekście jej charakteru prawnego, (w:) Jerzy S. Kugler (red.), Ustroje, tradycje i porównania, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015, s. 125-137. 

28.  Problem zgodności z Konstytucją RP ustawowych ograniczeń tzw. wieloetatowości przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich, (w:) E. Gdulewicz, W. Orłowski, S. Patyra (red.), 25 lat transformacji ustrojowej w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 341-350. 

29. Horyzontalny wymiar praw konstytucyjnych na podstawie wybranego orzecznictwa w sprawach gospodarczych, (w:) M. Florczak-Wątor (red.), Sądy i Trybunały wobec problemu horyzontalnego działania praw jednostki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. 129-148. 

30.  Dylematy wokół ograniczania konstytucyjnych wolności pracy, wykonywania zawodu, nauczania i badań naukowych (na przykładzie nauczycieli akademickich), (w:) J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.), Międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka a doświadczenia Polski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 186-199. ISBN 978-83-8019-225-6.

31.  Spór kompetencyjny.  Postanowienie z dnia 20 maja 2009 r., Kpt 2/08. Komentarz, (w:) L. Garlicki, M. Derlatka, M. Wiącek (red.), Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 760-781. ISBN 978-83-8092-312-6.

32.  Udział Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu sądowym w kontekście problemu jego odpowiedzialności, (w:) A. Michalak, K. Skotnicki, K. Składowski (red.), Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Dariuszowi Góreckiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin,  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 67-83. ISBN 978-83-7969-841-7.

33.  Konstytucyjny aspekt regulacji zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego, (w:) A. Zalcewicz (red.), Finansowanie zadań publicznych służących zaspokajaniu potrzeb wspólnot samorządowych, Wydawnictwo Poltext sp. z o.o., Warszawa 2016, s. 23-34. ISBN 978-83-7561-675-0.

34.  Wybrane uwagi na temat obowiązywania i stosowania aktów prawa pochodnego Unii Europejskiej w kontekście konstytucyjnego systemu źródeł prawa, (w:) Jerzy Ciapała, Przemysław Mijal (red.), Wokół wybranych problemów konstytucjonalizmu. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Bałabana, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017, ISBN: 978-83-7666-485-9, s. 381-392. 

35.  Wybrane problemy tak zwanej „polityczności” i jej wpływu na pozycję Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., (w:) Ł. Baratyński, P. Ramiączek, K. Spryszak (red.), Współczesne wyzwania państwa i prawa. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej profesora Jerzego Jaskierni, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 201-211. ISBN 978-83-8019-563-7. 

 

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

1.  Autorstwo 2 rozdziałów (A. Rozmowa z klientem poradni, B. Wykładnia prawa i rozmowa z klientem) (w:) E. Zielińska, F. Zoll (red.), The Legal Clinic. The Idea, Organization, Methodology, Peking University Press, Pekin 2014 (publikacja w języku chińskim), recenzowana publikacja na potrzeby studentów chińskich, s. 113 – 116,  s. 116 – 133.

 

Artykuły 

1. System wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych – prawo i praktyka, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze 1993, nr 4.

2. Konstytucyjny garnitur dla prezydenta, News Państwa Prawa 1993, nr 1.

3. Prezydent ponad podziałami?, News Państwa Prawa 1993, nr 11 - 12.

4. Uwagi ogólne o pozycji ustrojowej prezydenta w projektach i postanowieniach konstytucji II Rzeczypospolitej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze 1994, nr 5.

5. Status ustrojowy prezydenta jako głowy państwa, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 1996, nr 2.

6. Systemy elekcji prezydenta – zagadnienia teoretyczne, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 1997, nr 1.

7. Udział prezydenta w ustawodawstwie, Przegląd Sejmowy 1997, nr 3.

8. Pozycja Sejmu w dziedzinie polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych, Przegląd Sejmowy 1998, nr 6.

9. Przydałaby się kropka nad i., Rzeczpospolita 1998, nr 1389.

10. Powszechnie obowiązujące akty prawa miejscowego, Przegląd Sejmowy 2000, nr 3.

11. Uwagi na temat źródeł prawa miejscowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze 2000, nr 12.

12. Wolność a uprawnienie – analiza porównawcza pojęć na tle postanowień Konstytucji RP, Humanistyczne Zeszyty Naukowe. Prawa Człowieka 2000, nr 7.

13. Pojęcie konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 2001, nr 4.

14. Harmonizacja prawa Polski i Unii Europejskiej - wybrane uwagi proceduralne i terminologiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze 2002, nr 12.

15. Skarga na akty prawne organów terenowych jako forma ochrony praw jednostki, Humanistyczne Zeszyty Naukowe. Prawa Człowieka 2003, nr 9 (współautor Mijal P.).

16. Zagadnienie określenia prawnych form i ogłaszania aktów prawa miejscowego, Przegląd Legislacyjny 2004, nr 2.

17. Jak nauczać prawa (w) Unii Europejskiej?, In Gremio 2004, nr 3.

18. Pytania prawne i orzeczenia wstępne jako formy stosowania prawa Unii Europejskiej, In Gremio 2004, nr 8.

19. Zagadnienie prawnej regulacji wolności działalności gospodarczej w kontekście zmian ustrojowych w Polsce, Przegląd Prawa i Administracji 2005, t. LXVIII.

20. Zagadnienie prawnej odpowiedzialności Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Przegląd Sejmowy 2005, nr 6.

21. Kilka uwag o potrzebie zmian w obowiązującej Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego 2007, nr 32.

22. Charakter kompetencji Prezydenta RP. Uwagi w kontekście kompetencji w zakresie powoływania sędziów, Przegląd Sejmowy 2008, nr 4.

23. Zagadnienie prawnej odpowiedzialności Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Przegląd Sejmowy 2008, nr 6.

24. Glosa do orzeczenia TK z 27 marca 2008 r. – sygn. SK 17/05, OTK nr 2A/2008, poz. 29, Przegląd Sejmowy 2009, nr 2, s. 169 - 175 (współautor P. Mijal).

25. Czy mamy p.o Prezydenta RP?, Rzeczpospolita 2010, nr 8695.

26. Wybrane konstytucyjne i prawnomiędzynarodowe zagadnienia regulacji prawnej pozycji mniejszości niemieckiej w Polsce oraz Polaków zamieszkałych w Republice Federalnej Niemiec, Prawa Człowieka. Human Rights, Humanistyczne Zeszyty Naukowe 2011, nr 14, s. 51 - 60.

27. Glosa do uchwały pełnego składu Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2014 - sygn. BSA - 4110 - 4/13, Przegląd Sejmowy 2014, nr 3, s. 193 - 201.

28. O przekazywaniu kompetencji organów władzy państwowej organizacji międzynarodowej. Uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26 czerwca 2013 (sygn. K 32/12), Przegląd Sejmowy 2014 nr 5, s. 77 - 90. 

29. Wokół pojmowania i wykonywania suwerenności w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej - kilka uwag podstawowych, lecz czy przekonujących? (w:) Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Pułło, pod red. A. Szmyta, Gdańskie Studia Prawnicze. Studia ustrojoznawcze 2014, tom XXXI, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 83 - 98. 

30. Wpływ aktów prawnych samorządów zawodowych i gospodarczych na konstytucyjne wolności działalności gospodarczej oraz wyboru i wykonywania zawodu. Uwagi w kontekście konstytucyjnego statusu samorządów. Księga Jubileuszowa Profesor Ewy Gdulewicz, Studia Iuridica Lublinensia 2014, tom 22, Wydawnictwo UMCS, s. 199 – 218. 

31. Pojmowanie wolności przedsiębiorczości w kontekście współczesnych uwarunkowań, Państwo i Prawo 2015, z. 2, s. 3 - 18.

 

 

Artykuły w języku obcym

1. The Position of the Sejm in the Area of Foreign Policy and International Relations, Przegląd Sejmowy 1999, nr 1. 

 

 

Podręczniki

1. Prawo konstytucyjne w kazusach, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2003 (współautor P. Mijal).

2. Prawo konstytucyjne, prawo Unii Europejskiej, kazusy, zagadnienia problemowe, Stowarzyszenie Edukacji Społecznej i Prawnej Ius et Ratio, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009 (współautor P. Mijal, M. Przybysz).

3. Prawo konstytucyjne, prawo europejskie, kazusy i zagadnienia prawne, Wyd. 2 zmienione, Stowarzyszenie Edukacji Społecznej i Prawnej Ius et Ratio, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011 (współautor P. Mijal, M. Przybysz).

 

Opracowania encyklopedyczne

1. Autorstwo 10 haseł tematycznych (w:) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, W. Skrzydło, R. Grabowski i S. Grabowska (red.), Wolters Kluwer Warszawa 2009
– Społeczna gospodarka rynkowa, s. 557 - 559.   
 Ustrój gospodarczy, s. 607 - 608.  
 Partnerstwo społeczne, s. 341 - 343.  
 Wolność działalności gospodarczej, s. 644 - 646.  
 Ograniczenie wolności działalności gospodarczej, s. 312 - 313.
 Własność prywatna, s. 638 - 639.
 Ustrój rolny, s. 609 - 610.
 Gospodarstwo rodzinne, s. 166 - 167. 
 Ochrona pracy, s.  290 - 291. 
 Nadzór nad warunkami pracy, s. 244.  

 

 

Recenzje w języku polskim

1. R. Tokarczyk „Komparatystyka prawnicza”. Nota o książce, Przegląd Sejmowy 1998, nr 3.

2. K. Wojtyczek „Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP”. Recenzja, Humanistyczne Zeszyty Naukowe. Prawa Człowieka 1999, nr 6.

3. Przegląd Prawa i Administracji nr 65 pod red. B. Banaszaka. Recenzja, Acta Universtitatis Wratislaviensis 2004, nr 2275.

4. „Zasada równości w prawie – materiały konferencyjne” pod red. H. Zięby-Załuckiej i M. Kijowskiego. Recenzja, Humanistyczne Zeszyty Naukowe. Prawa człowieka 2006, nr 10.

5. „Samorząd terytorialny. Zasady ustrojowe i praktyka” pod red. P. Sarneckiego. Recenzja, Przegląd Sejmowy 2006, nr 6.

6. A. Chorążewska „Model prezydentury w praktyce politycznej po wejściu w życie Konstytucji RP z 1997 r.”. Recenzja, Przegląd Sejmowy 2011, nr 1, s. 165 - 168.

7. S. Sagan, V. Serzhanova „Nauka o państwie współczesnym”. Recenzja, Przegląd Sejmowy 2011, nr 4, s.  179 - 181.

8. B. Opaliński „Rozdzielenie kompetencji władzy wykonawczej między Prezydenta oraz Radę Ministrów na tle konstytucji RP z 1997 r.”. Recenzja, Przegląd Sejmowy 2012, nr 6, s. 146 - 151. 

9. A. Krzywoń „Podatki i inne daniny publiczne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011, ss. 319. Recenzja, Państwo i Prawo 2013, z. 1, s. 101 - 103.

10. Recenzja książki: Przybysz M. (red.), Handel ludźmi. Prawa pokrzywdzonych i środki kompensacyjne w prawie międzynarodowym i polskim. Kompendium wiedzy, Wydawcy Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”, Stowarzyszenie Edukacji Społecznej i Prawnej „Ius et Ratio” w Szczecinie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin - Warszawa 2013.

11.  Recenzja książki: P. Czarnek, Wolność gospodarcza. Pierwszy filar społecznej gospodarki rynkowej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ss. 303.

12.  Monika Florczak-Wątor, Horyzontalny wymiar praw konstytucyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, ss. 449. Recenzja, Przegląd Sejmowy 2015, nr 6, s. 192-199.

13.  Recenzja książki: J. Markiewicz-Stanny, P. Łukomski (red.), Stan nadzwyczajny. Analizy z perspektywy nauk politycznych i prawnych, Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015, ss. 295 (recenzja wspólna Mariusz Jabłoński).

 

 

Recenzje w języku obcym

1. K. Lenaerts, P. van Nuffel “Constitution of the European Union”. Recenzja, Przegląd Sejmowy 2001, nr 2.

2. P. Hofmański, B. Hessel (red.), Government Policy and Rule of Law (theoretical and practical aspects in Poland and in the Netherlands). Recenzja, Humanistyczne Zeszyty Naukowe. Prawa Człowieka 2002, nr 8.

 

Redakcja prac zbiorowych

1. Zarys prawa samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Ars Boni et Aecqui, Poznań 2001 (red. wsp.: M. Ofiarska).

2. Prawo konstytucyjne w kazusach, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2003 (red. wsp.: Mijal P.).

3. Prawa podmiotowe. Pojmowanie w naukach prawnych. Zbiór studiów, Szczecin 2006 (red. wsp: Flaga-Gieruszyńska K.).

4. Standardy konstytucyjne a problemy władzy sądowniczej i samorządu terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2008 (red. wsp.: O. Bogucki, P. Mijal).

5. Prawo konstytucyjne, prawo Unii Europejskiej, kazusy, zagadnienia problemowe, Stowarzyszenie Edukacji Społecznej i Prawnej Ius et Ratio, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009, ss. 160 (red. wsp.: P. Mijal, M. Przybysz).

6. Wokół Konstytucji i zdrowego rozsądku. Prace dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Smolińskiemu. Wydział Prawa i Administracji, Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna, Szczecin   Jarocin 2011, ss. 383 (red. wsp.: A. Rost).

7. Prawo konstytucyjne, prawo europejskie, kazusy i zagadnienia prawne, Wyd. 2 zmienione, Stowarzyszenie Edukacji Społecznej i Prawnej Ius et Ratio, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011, ss. 221 (red. wsp.: P. Mijal, M. Przybysz).

8. Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej w 15 lat po wejściu w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, ss. 263 (red. wsp.: A. Bałaban, P. Mijal).

9.  Wokół wybranych problemów konstytucjonalizmu. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Bałabana, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017, ISBN: 978-83-7666-485-9, ss. 400 (red. wsp.: Przemysław Mijal).

 

 

Sprawozdania

1. Sprawozdanie z XXXV Ogólnopolskiej Sesji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Państwo i Prawo 1993, nr 9.

 

Recenzje rozpraw doktorskich

1.  Bartosz M. Szczurowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako organ czuwający nad przestrzeganiem Konstytucji, Kraków 2013 (recenzja rozprawy doktorskiej, promotor dr hab. prof. UJ P. Tuleja).

2.  Krystian Nowak, Kompetencje głowy państwa w zakresie zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi i bezpieczeństwa państwa w polskim prawie konstytucyjnym, UKSW 2015 (recenzja rozprawy doktorskiej, promotor dr hab. prof. UKSW B. Szmulik).