dr Agnieszka Choduń

Kontakt

Ilustracja kontaktu

adiunkt

Adres:
al. Piastów 40b
p. 202

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: tel. 91 444 26 08

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

 Tygodniowy rozkład zajęć – semestr zimowy 2017/2018

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.15 - 9.00

     

Zasady techniki normotwórczej1
 wykład SSP V rok

 s. 114

 

9.00 - 9.45

       

10.00 - 10.45

     

Wykładnia prawa2

wykład E-P II° I rok

s. 120

 

10.45 - 11.30

   

Konsultacje dydaktyczne

godz. 10:30 -11:30

pok. 202

 

11.45 - 12.30

         

12.30 - 13.15

     

Dyżur dydaktyczny

godz. 12.00 - 13.00

s. 202

 

13.30 - 14.15

       

14.15 - 15.00

         

15.15 - 16.00

         

16.00 - 16.45

         

17.00 - 17.45

         

17.45 - 18.30

         

18.45 - 19.30

         

19.30 - 20.15

         

1 Wykłady kończą się 14.12.2017 r.

2 Wykłady rozpoczynają się 16.11.2017 r.PUBLIKACJE

 

Monografie

1. Słownictwo tekstów aktów prawnych w zasobie leksykalnym współczesnej polszczyzny, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2007, ss. 173.

2. Klauzule generalne i zwroty niedookreślone – wybrane zagadnienia teoretyczne (w:) A. Choduń, A. Gomułowicz, A. Skoczylas, Klauzule generalne i zwroty niedookreślone w prawie podatkowym i administracyjnym. Wybrane zagadnienia teoretyczne i orzecznicze, Wolters Kluwer Warszawa 2013, s. 15 - 42.

 

Redakcja prac zbiorowych

1. W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2010, ss. 1001 (red. wspólna S. Czepita).

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

1. Język dyskusji medialnej nad tworzeniem prawa (w:) J. Bralczyk, K. Mosiołek - Kłosińska (red.), Język w mediach masowych, Warszawa 2000 (współautor Zieliński M.).

2. Język prawny a język potoczny (w:) E. Malinowska (red.), Język – prawo – społeczeństwo, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004.

3. Norma językowa a dyrektywy redagowania tekstów aktów prawnych (w:) S. Czepita (red.), Konwencjonalne i formalne aspekty prawa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.

4. Aspekty granic wykładni prawa (w:) W. Miemiec (red.), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego. Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego, Wydawnictwo Unimex, Wrocław 2009, s. 84 - 95 (współautor M. Zieliński).

5. Uwagi o komunikatywności tekstów aktów prawnych (w:) A. Mróz, A. Niewiadomski, R. Pawelec (red.), Prawo i język, Uniwersytet Warszawski. Warszawa 2009, s. 127 - 131. 

6. Prawo a język urzędowy (w:) K. Michalewski (red.), Język w prawie, administracji i gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 2010, s. 9 – 18.

7. Definicje legalne jako element semantycznego opisu wyrażeń językowych występujących w tekstach aktów normatywnych (w:) A. Mróz, A. Niewiadomski (red.), Lingua iuris, Uniwersytet Warszawski Warszawa 2010, s. 93 - 104.  

8. Lex specialis i lex generalis a przepisy modyfikujące (w:) A. Choduń, S. Czepita (red.), W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2010, s. 215 - 225.

9. Profesor Maciej Zieliński. Uczony, Nauczyciel, Wychowawca (w:) A. Choduń, S. Czepita (red.), W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2010, s. 13 - 33 (współautor S. Czepita).

10. Interpretacyjna rola wstępów aktów prawnych (w:) J. Ciapała, A. Rost (red.), Wokół konstytucji i zdrowego rozsądku. Prace dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Smolińskiemu, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin - Jarocin 2011, s. 15 - 25 (współautor M. Zieliński).

11. Głos w panelu: Językowe przeszkody i ułatwienia w komunikowaniu się obywatela z sądami i urzędami (w:) A. Markowski, R. Pawelec (red.), Oblicza polszczyzny, Narodowe Centrum Kultury Warszawa 2012, s. 286 – 287. 

12. Język urzędowy a język urzędników. Precyzja, adekwatność, komunikatywność (w:) Język urzędowy przyjazny obywatelom, I Kongres Języka Urzędowego, 30 – 31 października 2012 r., Kancelaria Senatu, Warszawa 2013, s. 66 - 74 (współautor M. Zieliński). 

13. Zasady prawa – źródła prawa i źródła nieporozumień (w:) A. Bałaban, J. Ciapała. P. Mijal (red.), Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. W 15 lat po wejściu w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, Wydział Prawa i Administracji US Szczecin 2013, s. 69 - 78 (współautor O. Bogucki).

14. Uwagi na temat sposobów wzbogacania leksyki tekstów aktów prawnych (w:) S. Lewandowski, H. Machińska (red.), Prawo, język, logika. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Malinowskiego, LexisNexis Warszawa 2013, s. 19 - 28. 

15. Wykładnia prawa karnego procesowego (w:) P. Hofmański (red.), System prawa karnego procesowego, Tom I, część 2, Zagadnienia ogólne, LexisNexis Warszawa 2013, s. 550 - 604 (współautor M. Zieliński).

16. Jak sądy i trybunały komunikują się z obywatelami? (w:) M. Krauz, K. Ożóg (red.), Kultura zachowań językowych Polaków, Materiały z VIII Forum Kultury Słowa, Rzeszów 20 - 22 października 2011 r., Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2013, s. 118 – 126 (współautor M. Zieliński).

17. Zasady techniki prawodawczej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego w odniesieniu do demokratycznego państwa prawnego (w:) M. Aleksandrowicz, A. Jamróz, L. Jamróz, Demokratyczne państwo prawa. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2014, s. 45 – 56 (współautor O. Bogucki).

18.  Odtworzenie normy z przepisu jako praktyczny problem interpretacyjny, (w:) J. Godyń, M. Hudzik, K.L. Paprzycki (red.), Prawo i proces karny w obliczu zmian, Wydawca Sąd Najwyższy, Warszawa 2015, s. 127-141 (współautor M. Zieliński). 

19.  Problem uniwersalności redagowania tekstów aktów prawnych – perspektywa krajowa i europejska, (w:) D. Kondratczyk-Przybylska, A. Niewiadomski, E. Walewska, Język polskiego prawa: perspektywa europejska, Druk i oprawa Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 29-42. ISBN 978-64271-02-1. 

20.  Definicje legalne – uwagi de lege ferenda, (w:) M. Kłodawski, A. Witorska, M. Lachowski (red.), Legislacja czasu przemian, przemiany w legislacji. Księga jubileuszowa na XX-lecie Polskiego Towarzystwa Legislacji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016, s. 238-251.  ISBN 978-83-7666-444-6.

21.  Wzorzec percepcyjnej fazy wykładni a praktyka orzecznicza, (w:) W. Błuś, J. Godyń, M. Hudzik, L.K. Paprzycki, S. Zabłocki (red.), Aktualne problemy orzecznicze, Wydawca Sąd Najwyższy, Warszawa 2016, s. 71-92. ISBN 978-83-936403-5-5 (współautor Zieliński M.).

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

1. The language of the law – the issues of communicativeness (w:) P. F. Pinto, C. Brohy, J - G. Turi (red.), Law, Language and Global Citizenship, Lisboa 2009, s. 423 – 428.

2. Influence of Internationalisms on Communicativeness of a Legal Discourse (w:) K. M. Cern, P. W. Juchacz, B. Wojciechowski (red.), Legal Rules, Moral Norms and Democratic Principles, Peter Lang Verlag, Frankfurt n/Menem 2013, s. 319 - 328. 

 

Artykuły 

1. Leksyka tekstów aktów prawnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2006, nr 4.

2. Komunikatywność języka tekstów aktów prawnych, Przegląd Legislacyjny 2007, nr 2.

3. Określenia temporalne w tekstach aktów prawnych, Stylistyka 2007, nr XVI.

4. O słownikach w procesie interpretacji tekstów prawnych raz jeszcze – polemika, Państwo i Prawo 2008, z. 7 (współautor Zieliński M.).

5. Zintegrowanie polskich koncepcji wykładni prawa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2009, z. 4, s. 23 - 39 (współautorzy Zieliński M., Choduń A., Czepita S., Kanarek B., Municzewski A.).

6. Poprawność językowa orzeczeń sądów administracyjnych. Uzasadnianie wyroków sądowych – zasady i kontrowersje, Materiały Szkoleniowe NSA 2013, nr 17, s. 5 - 30.

7.  Klauzule generalne i zwroty niedookreślone w procedurze administracyjnej aspekt teoretycznoprawny i orzeczniczy. „Materiały Szkoleniowe NSA” 2013, nr 19, Wydawca Naczelny Sąd Administracyjny, ss. 91 (współautorzy A. Gomułowicz, A. Skoczylas).

8. T. Grzybowski: „Jednolitość orzecznictwa a paradygmat interpretacyjny ze szczególnym uwzględnieniem reguły clara non sunt interpretanda” – artykuł polemiczny, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2014, z. 2, s. 134 – 140.

9.  Koncepcja wykładni prawa Macieja Zielińskiego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2016, z. 4, s. 57-67. 

 

Artykuły w języku obcym

1.  Maciej Zieliński’s (derivative) concept of legal interpretation, Studia Prawa Publicznego 2015, nr 2(10), s. 111-125.

 

Sprawozdania

1. Regionalna Konferencja Katedr Teorii i Filozofii Prawa (Pobierowo, 17-19.02.2000), Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2000, nr 2.

2. Sprawozdanie z uroczystości Jubileuszu 70. urodzin Profesora dra hab. Macieja Zielińskiego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2011, z. 1, s. 273 - 277.

3. Uroczystość Jubileuszu 70. urodzin Profesora Macieja Zielińskiego, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej  2011, nr 1, s. 111 - 115.