dr hab. Magda Tarnowska-Sobecka

Kontakt

Ilustracja kontaktu

profesor US

Adres:
pok. 303
Narutowicza 17a

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: (91) 444 28 33

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

 Tygodniowy rozkład zajęć – semestr zimowy 2017/2018 

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.15 - 9.00

         

9.00 - 9.45

         

10.00 - 10.45

         

10.45 - 11.30

         

11.45 - 12.30

         

12.30 - 13.15

     

Dyżur dydaktyczny

godz. 12.00 - 13.00

s. 303

 

13.30 - 14.15

     

Konsultacje dydaktyczne

 godz. 14:00 – 15:00

 s. 303

14.15 - 15.00

     

Seminarium magisterskie

 SSP IV rok

godz. 13:00 – 14: 00

 s. 303

Seminarium magisterskie

NSP IV rok

 godz. 15:00 – 16:00

s. 303

15.15 - 16.00

     

Seminarium magisterskie

SSP V rok

godz. 14:00 – 15:00

s. 303

Seminarium magisterskie

NSP V rok

godz. 16:00 – 17: 00

s. 303

16.00 - 16.45

         

17.00 - 17.45

         

17.45 - 18.30

         

18.45 - 19.30

         

19.30 - 20.15

         

 


PUBLIKACJE

 

Monografie

1. Poręczenie majątkowe jako środek zapobiegawczy w polskim procesie karnym. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Toruń 2002, ss. 222. 

2. Różnice między dochodzeniem a śledztwem w polskim procesie karnym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, ss. 329.

3. Instytucja przedstawienia zarzutów w polskim procesie karnym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2013, ss. 178. 

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

1. Udzielanie pomocy prawnej organom procesowym państw obcych (przez polskie sądy i prokuratorów (art. 588 k.p.k.) jako przejaw suwerenności państwa polskiego (w:) I. Gawłowicz, I. Wierzchowiecka (red.), Koncepcje suwerenności, Zbiór studiów, LexisNexis, Warszawa 2005.

2. Podstawy żądania przez organy ścigania informacji związanych z prowadzonym postępowaniem przygotowawczym (w:) J. Bryk, M. J. Lisiecki (red.), Skuteczność procesu wykrywczo - dowodowego a obowiązki i uprawnienia organów ścigania. Materiały pokonferencyjne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2006 (współautorzy Kaczorkiewicz D., Kowalska J.).

3. Uprawnienia stron procesowych w świetle zasady kontradyktoryjności w procesie karnym (w:) J. Ciapała, K. Flaga - Gieruszyńska (red.), Prawa podmiotowe. Pojmowanie w naukach prawnych. Zbiór studiów. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin - Jarocin 2006.

4. Laudacja Profesora Stanisława Stachowiaka (w:) Gerecka - Żołyńska A., Górecki P., Paluszkiewicz H., Wiliński P. (red.), Skargowy model procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Stachowiakowi, Wolters Kluwer Warszawa 2008 (współautor Czepita S.).

5. Wniosek o uchylenie lub zmianę zastosowanego środka zapobiegawczego (w:) Gerecka - Żołyńska A., Górecki P., Paluszkiewicz H., Wiliński P. (red.), Skargowy model procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Stachowiakowi, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.

6. Różnice między dochodzeniem a śledztwem w zakresie czasu trwania postępowania przygotowawczego (w:) G. Rejman, B.T. Bieńkowska, Z. Jędrzejewski, P. Mierzejewski (red.), Problemy prawa i procesu karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Alfreda Kaftala, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Warszawa 2008.

7. Prawo podejrzanego (oskarżonego) do składania wyjaśnień jako przejaw wolności w polskim procesie karnym (w:) E. Cała - Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Prawne aspekty wolności. Zbiór studiów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

8. Udział lekarza w postępowaniu karnym (w:) J. Kasprzak, B. Młodziejowski (red.), Kryminalistyka i inne nauki pomostowe w postępowaniu karnym, Wydawnictwo Print Group, Olsztyn – Szczecin 2009, s. 719 -736.

9. Rozstrzygnięcia sądu w przedmiocie naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem (w:) Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak (red.), Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody, Wolters Kluwer Warszawa 2010, s. 269 - 281 (współautor D. Kaczorkiewicz).

10. Immunitety zakrajowości jako wyłączenie jurysdykcji polskich sądów karnych wobec przedstawicieli dyplomatycznych i konsularnych państw obcych (art. 578 – 584 k.p.k.) (w:). T. Grzegorczyk (red.), Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana, Wolters Kluwer Warszawa 2011, s. 197-207.

11. Przeobrażenia procedury w zakresie instytucji warunkowego umorzenia w postępowaniu przygotowawczym na przestrzeni lat w polskim procesie karnym (w:) S. Piskulski, M. Romańczuk - Grącka, B. Ormowska - Zielińska (red.), Tożsamość polskiego prawa karnego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn 2011, s. 523 - 529.

12. Wkład Polaków w proces integracji europejskiej na przykładzie wybranych instytucji polskiego procesu karnego (w:) J. Knopek, B. Polak (red.), Wkład Polaków w proces integracji europejskiej, Difin Warszawa 2012, s. 198 - 210 (współautor D. Kaczorkiewicz).

13. Sytuacja małoletniego pokrzywdzonego w polskim procesie karnym (w:) M. Tkaczuk, R. Jaworska - Stankiewicz (red.), Rodzina w naukach prawnych. Zbiór studiów, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2012, s. 197 - 212 (współautor D. Kaczorkiewicz).

14. Ochrona oskarżonego przed niesłusznym tymczasowym aresztowaniem (w:) R. Sztychmiler, J. Krzywkowska (red.), Problemy z sądową ochroną praw człowieka, t. II, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego Olsztyn 2012, s. 171 - 192 (współautor M. Brzezińska).

15. Wyłączenie jawności zewnętrznej rozprawy głównej (w:) W. Jasiński, K. Nowicki (red.), Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego. Zagadnienia prawa polskiego i obcego, Wolters Kluwer Warszawa 2013, s. 207 - 220 (współautor M. Brzezińska).

16. Granice stosowania kary pieniężnej w polskim procesie karnym (w:) S. Pikulski, M. Romańczuk - Grącka (red.), Granice kryminalizacji i penalizacji, Pracownia Wydawnicza „ElSet” Olsztyn 2013, s. 440 – 447 (współautor M. Brzezińska).

17. Głos w dyskusji. Instytucja sędziego śledczego w polskim procesie karnym (w:) W. Cieślak, S. Steinborn (red.), Profesor Marian Cieślak - osoba, dzieło, kontynuacje, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 1141 - 1147. 

18. Gwarancje oskarżonego związane z przeprowadzeniem dowodów w świetle zasady kontradyktoryjności po zmianach (w:) P. Wiliński (red.), Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym, Wolters Kluwer Warszawa 2013, s. 270 - 279 (współautor M. Brzezińska).

19. Granice wydania (wykonania) europejskiego nakazu aresztowania (w:) S. Pikulski, K. Szczechowicz, M. Romańczuk - Grącka (red.), Skuteczność ekstradycji i europejskiego nakazu aresztowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego Olsztyn 2014, s. 11 - 30 (współautorzy M. Brzezińska, D. Kaczorkiewicz).

20. Organy prowadzące postępowanie przygotowawcze w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania karnego (w tym z 2013 roku) (w:) Polski proces karny i materialne prawo karne w świetle nowelizacji z 2013 roku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Tylmanowi z okazji Jego 90. urodzin, pod red. T. Grzegorczyka, J. Izydorczyka, R. Olszewskiego, D. Świeckiego, M. Zbrojewskiej, LexisNexis Warszawa 2014, s. 71 – 80.

21. Uprawnienia osoby ściganej w drodze ekstradycji i europejskiego nakazu aresztowania (w:) K. Flaga - Gieruszyńska, E. Cała - Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel – państwo - społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Wyd. C. H. Beck Warszawa 2014, s. 489 – 497.

22.   Ocena zmian w zakresie roszczeń odszkodowawczych za błędy wymiaru sprawiedliwości (w tym pełnomocnika stron) według nowelizacji z 2013 r. (która zacznie obowiązywać z dniem 1 lipca 2015 r.), (w:) R. Rogacka-Rzewnicka, H. Gajewska-Kraczkowska, B. T. Bieńkowska (red.), Wokół gwarancji współczesnego procesu karnego. Księga Jubileuszowa Profesora Piotra Kruszyńskiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 468-473. 

23.  Ogólna charakterystyka zadań wykonywanych przez prezesa sądu pierwszej instancji w postępowaniu karnym, (w:) J. Kasprzak, W. Cieślak, I. Nowicka (red.), Meandry prawa karnego i kryminalistyki. Księga jubileuszowa prof. zw. dra. hab. Stanisława Pikulskiego, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2015, s. 489-497. 

24.  Sytuacja pokrzywdzonego przestępstwem zgwałcenia w polskim procesie karnym, (w:) S. Pikulski, W. Cieślak, M. Romańczuk-Grącka (red.), Przyszłość polskiego prawa karnego. Alternatywne reakcje na przestępstwo, Pracownia wydawnicza ElSet, Olsztyn 2015, s. 369-376 (współautor Żbikowska M.). 

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

1. The European Arrest Warrant – Problems and Controversies Connected with Adapting the Polish Law to the Requirements of the Framework Decision of the Council of the European Union of 13.06.2002 r. (w:) E. Cała - Wacinkiewicz, K. Flaga - Gieruszyńska, D. Wacinkiewicz (red.), Poland in the European Context – Select Legal, Economic and Political Aspects, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 95 - 111 (współautor D. Kaczorkiewicz).

2. Limits concerning issuance (execution) of the European arrest warrant (w:) S. Pikulski, K. Szczechowicz, M. Romańczuk - Grącka (red.), Effectiveness of Extradition and the European Arrest Warrant, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego Olsztyn 2014, s. 11 - 30 (współautorzy M. Brzezińska, D. Kaczorkiewicz).

 

Artykuły 

1. O poręczeniu majątkowym… dane sprzed 12 lat, Nowości Państwa i Prawa NEWS 1994, nr ½.

2. Papier wartościowy jako poręczenie, Nowości Państwa i Prawa NEWS 1994, nr 5 - 6.

3. Istota i warunki stosowania poręczenia majątkowego – błędna interpretacja przepisów k.p.k., Rzeczpospolita 1995, nr 31.

4. Akcje i udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – jako przedmiot poręczenia majątkowego, Monitor Prawa Celnego 1996, nr 7.

5. Środek zapobiegawczy zakazu opuszczania kraju (art. 235a k.p.k.), Wojskowy Przegląd Prawniczy 1996, nr 3 - 4.

6. Weksel jako przedmiot poręczenia majątkowego, Przegląd Sądowy 1996, nr 11 - 12.

7. Zakazy i nakazy prawa celnego, Monitor Prawa Celnego 1996, nr 3.

8. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych ze źródeł przychodów położonych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wskazówki Podatkowe 1997, nr 7.

9. Prawa i obowiązki świadka w postępowaniu celnym, Monitor Prawa Celnego 1997, nr 2.

10. Prawa i obowiązki świadka w postępowaniu karnym skarbowym, Monitor Prawa Celnego 1997, nr 7.

11. Problemy przestępczości na Ziemiach Zachodnich i Północnych i pograniczu polsko - niemieckim, Acta Politica 1997, nr 8 (współautor Szóstak W.).

12. Kompetencje rzeczowe organów Policji w sprawach o graniczne przestępstwa skarbowe ujawnione przez Straż Graniczną, Przegląd Sądowy 1999, nr 4, s. 122 – 130.

13. Wzruszanie postanowień w przedmiocie poręczenia majątkowego w procesie karnym, Prokuratura i Prawo 2001, nr 11.

14. Pozaprocesowa funkcja środków zapobiegawczych, Prokuratura i Prawo 2002, nr 11.

15. Czek jako przedmiot poręczenia majątkowego, Prokuratura i Prawo 2003, nr 2.

16. Prawo tymczasowo aresztowanego oskarżonego do kontaktowania się ze swoim obrońcą, Prokuratura i Prawo 2003, nr 12.

17. Przesłuchanie pokrzywdzonego przestępstwem określonym w rozdziale XXV k.k., który w chwili czynu nie ukończył 15 lat (art. 185a k.p.k.), Przegląd Sądowy 2004, nr 10.

18. Taktyka przesłuchania świadka-dziecka, pokrzywdzonego przestępstwem określonym w rozdziale XXV kodeksu karnego z 1997 r., Przegląd Sądowy 2005, nr 11 – 12.

19. Wymagania formalne postanowienia oddalającego wniosek dowodowy w polskim procesie karnym, Prokuratura i Prawo 2005, nr 9.

20. Uprawnienia oskarżonego świetle prawa do obrony, Prokuratura i Prawo 2006, nr 7 – 8.

21. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 sierpnia 2004 r., sygn. WA 20/04, Prokuratura i Prawo 2007, nr 6.

22. Udział osoby najbliższej w postępowaniu karnym, Prokuratura i Prawo 2008, nr 12.

23. Formy dochodzenia rekompensaty za szkodę wyrządzoną przestępstwem w toku postępowania karnego, Przegląd Sądowy 2010, nr 1, s. 112 - 124 (współautor D. Kaczorkiewicz).

24. Prawo Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami do wystąpienia w procesie karnym jako oskarżyciel posiłkowy subsydiarny, Przegląd Sądowy 2010, nr 6, s. 62 - 68.

25. Instytucja przedstawienia zarzutów i jej konsekwencje procesowe, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2011, nr 1, s. 139 - 150 (współautor D. Kaczorkiewicz).

26. Utrwalanie czynności protokołowanych za pomocą urządzenia rejestrującego obraz lub dźwięk (art. 147 k.p.k.), Ius Novum 2011, nr 4.

27. Niesprawcza odpowiedzialność karna o charakterze represyjnym (karnym) w świetle Konstytucji RP (art. 42 ust. 1), Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2013, z. 4, s. 91 - 105 (współautorzy M. Brzezińska, D. Kaczorkiewicz).

28. Ochrona życia i zdrowia oskarżonego w związku z tymczasowym aresztowaniem, Białostockie Studia Prawnicze 2013, z. 13, s. 85 - 99 (współautor M. Brzezińska).

29.Sytuacja procesowa oskarżonego w postępowaniu sądowym w świetle zasady kontradyktoryjności i prawa do obrony, Acta Iuris Stetinensis 2015, nr 9, s. 5 – 19.

 

Podręczniki

1. Prawo dewizowe, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa Warszawa 1999 (współautor Huba W.).

 

Recenzje

1.  K. Nitkowski, Rola policji w polskim postępowaniu karnym, Ars boni et aequi, Poznań 2011, ss. 400.

2.  R. Olszewski, Kumulacja procesowych ról uczestników postępowania karnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, ss. 295.

3.  Obrót powszechny i gospodarczy. Problemy karnomaterialne i procesowe, pod red. I. Ramus, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2014, ss. 201.

4.  Recenzja: Studia Prawno-Ekonomiczne 2015, Tom XCIV, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, ss. 414 (recenzja wspólna Łukasz Błaszczak, Teresa Dębowska-Romanowska, Marzena Dyjakowska, Agnieszka Góra-Błaszczykowska, A. Górczyńska, Maciej Gutowski, Ziemowit Kukulski, Maciej Marszał, Marian Mikołajczyk, Leszek Mitrus, Jerzy Skorupka, Sylwia Wojtczak, Wanda Wójtowicz).

5.  Recenzja książki: Flaga-Gieruszyńska K. (red.), Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i orzeczeń, C.H.Beck, Warszawa 2017, ISBN 978-83-255-9034-5, ss. 1031 (recenzja wspólna Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Piotr Pogonowski, Łukasz Pohl).

 

 

Opracowania encyklopedyczne

1.   Dziecko w postępowaniu karnym, (w:) D. Waloszek (red.), Encyklopedia dzieciństwa. Pierwsza encyklopedia o dziecku i dzieciństwie, ISBN: 978-83-942938-2-6, Wydawnictwo Fundacja Edukacja-Demokracja-Rozwój, Zielona Góra 2016. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie:  http://encyklopediadziecinstwa.pl/index.php?title=Dziecko_w_post%C4%99powaniu_karnym