dr hab. Katarzyna Święch-Kujawska

Kontakt

Ilustracja kontaktu

profesor US

Adres:
p. 321
ul. Narutowicza 17a

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: (91) 444 28 45

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

 Tygodniowy rozkład zajęć – semestr zimowy 2017/2018

 

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.15 - 9.00

 

 

Administracja podatkowa i kontrola skarbowa

wykład E-P II° II rok

s. 120

Seminarium magisterskie

E-P II° II rok

s. 321

 

9.00 - 9.45

 

 

 

10.00 - 10.45

 

 

Prawo finansowe

wykład SSP II rok

s. 114

Seminarium dyplomowe

E-P I° II rok

godz. 9.45- 10.30

s. 321

 

10.45 - 11.30

 

 

Konsultacje dydaktyczne

godz. 1100- 1200

 s. 321

 

11.45 - 12.30

 

 

Ogólne prawo podatkowe 
wersja problem-based learning
konwersatorium SSA I° III rok

s. 120

Dyżur dydaktyczny

godz. 12 00- 1300

s. 321

 

12.30 - 13.15

 

 

 

13.30 - 14.15

 

 

Seminarium magisterskie

SSP IV rok

godz. 13.00-14.00

s. 321

 

14.15 - 15.00

 

 

 

 

15.15 - 16.00

 

 

 

Seminarium magisterskie

  V rok SSP

godz. 14.30-16.00

s. 321

 

16.00 - 16.45

 

 

 

 

17.00 - 17.45

 

 

 

 

 

17.45 - 18.30

 

 

 

 

 

18.45 - 19.30

 

 

 

 

 

19.30 - 20.15

 

 

 

 

 

 


PUBLIKACJE 

  

Monografie

1.   Pozycja rodziny w polskim prawie podatkowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, ss. 451. 

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (w:) Z. Ofiarski (red.), Zarys systemu prawa podatkowego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.

2. Zasada sprawiedliwości podatkowej a sanacja finansów publicznych (w:) K. Święch, A. Zalcewicz (red.), Sanacja finansów publicznych w Polsce. Aspekty prawne i ekonomiczne, Wydział Prawa i Administracji US, Szczecin 2005.

3. Ulgi w podatku rolnym - wybrane zagadnienia (w:) E. Chojna - Duch (red.), Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach UE, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2006 (współautor Zalcewicz A.).

4. Zasady ogólne postępowania podatkowego a ochrona interesów strony (w:) J. Ciapała, K. Flaga - Gieruszyńska (red.), Prawa podmiotowe. Pojmowanie w naukach prawnych. Zbiór studiów pod red. Jerzego Ciapały, Kingi Flagi - Gieruszyńskiej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.

5. Zakres władztwa organów gminy do prowadzenia samodzielnej polityki podatkowej w odniesieniu do podatku od nieruchomości (w:) B. Filipiak, A. Szewczuk (red.), Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006 (współautor Zalcewicz A.).

6. Uznanie administracyjne a ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (w:) Etel (red.), Ordynacja podatkowa w teorii i praktyce, Temida 2 Białystok 2008.

7. Powstawanie zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości- wybrane zagadnienia (w:) M. Popławski (red.), Podatki i opłaty lokalne w praktyce, Taxpress Warszawa 2008.

8. Konstytucyjne podstawy regulacji elementów konstrukcyjnych podatku (w:) Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego, pod red. P. J. Lewkowicza, J. Stankiewicza, Temida 2 Białystok 2010, s. 149 – 163.

9. Dotowanie organizacji pozarządowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - wybrane zagadnienia (w:) Daniny publiczne. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, pod red. A. Dobaczewskiej, E. Juchniewicza, T. Sowińskiego, CeDeWu Warszawa 2010, s. 297 – 305 (współautor E. Koniuszewska).

10. Zasiłki pieniężne z pomocy społecznej jako instrument realizacji polityki prorodzinnej (w:) Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie 1995 - 2010. Księga Jubileuszowa, pod red. Z. Ofiarskiego, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Szczecin 2010, s. 330 – 344 (współautor E. Koniuszewska).

11. Ewolucja warunków kumulatywnego opodatkowania dochodów małżonków w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (w:) Prawo europejskie – 5 lat doświadczeń w polskim prawie finansowym, pod red. H. Litwińczuk, Wydawnictwo Sylwia Krawczyk Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2010, s. 545 – 553.

12. Zakres władztwa podatkowego jednostek samorządu terytorialnego w kontekście postanowień Konstytucji (w:) Władztwo administracyjne. Administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium, pod red. J. Łukasiewicza, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Rzeszów 2012, s. 668 – 678.

13. Zasady opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci i ich ewolucja (w:) Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe, Zjazd Katedr Prawa Finansowego i Podatkowego, pod red. I. Mirek, T. Nowaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 2013, s. 459 - 467. 

14. Podatkowe następstwa sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, (w:) XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, pod red. Z. Ofiarskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, s. 587 - 595 (współautor E. Koniuszewska).

15.  Dochody podatkowe jednostek samorządu lokalnego a standardy wynikające z Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, (w:) M. Ofiarska (red.), Europejska Karta Samorządu Lokalnego a prawo samorządu terytorialnego, Wydawca Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2015, s. 445-459. 

16.    Zasada sprawiedliwości podatkowej a udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, (w:) M. Stahl, M. Kasiński, K. Wlaźlak (red.), Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 676-687. 

17.  Finansowanie zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny, (w:) W. Miemiec (red.) Finanse samorządowe po 25 latach samorządności. Diagnoza i perspektywy, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 182-191 (współautor E. Koniuszewska). 

18.  Opłata uzdrowiskowa, (w:) E. Koniuszewska (red.), Szczególny status gminy uzdrowiskowej – z perspektywy 10 lat obowiązywania ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, Wydawca Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2016, s. 147-159.

19.  Finansowanie zadań powierzonych przez wojewodę jednostkom samorządu terytorialnego w kontekście Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, (w:) J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.), Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu Lokalnego, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2016, s. 153-163 (współautor Koniuszewska E.).

20.  Struktura, zadania i kompetencje administracji podatkowej w kontekście taniości opodatkowania, (w:) A. Mezglewski (red.), Struktury administracji publicznej: metody, ogniwa, więzi, Tom II, Wydawnictwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Rzeszowie, Rzeszów 2016, s. 255-271. ISBN 978-83-916998-9-8.

21.  Ewolucja podatku od nieruchomości – wybrane zagadnienia, (w:) W. Bożek (red.), System podatkowy w Polsce. Jego rola i znaczenie w procesach gospodarowania, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 355-365. ISBN 978-83-945471-0-3.

22.  Zwolnienia podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych jako element polityki prorodzinnej, (w:) A. Gozdek, M. Musiał, K. Peszko (red.), Współczesne problemy finansów, marketingu i transportu z perspektywy młodych uczonych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, s. 175-185. ISBN 978-83-7972-086-6.

23.  Daniny publiczne jako źródło finansowania sportu, (w:)  Mańczyk P. (red.), Prawnofinansowe aspekty działalności sportowej, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, s. 191-207. ISBN 978-83-945471-2-7.

24.  Praktyczne problemy stosowania ulgi rehabilitacyjnej na przykładzie wydatków na leki, (w:) E. Kowalewska (red.), Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych. Tom II, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, s. 267-278. ISBN 978-83-945471-1-0.

25.  Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci - następstwa podatkowe, (w:) W. Bożek, E. Kowalewska (red.), Bank i pieniądz w Polsce i na świecie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 978-83-945471-3-4, s. 379-393.

26.  Zasady finansowania przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminy, (w:) K. Święch-Kujawska (red.), Realizacja i finansowanie zadań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz rodziny, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 978-83-945471-4-1, s. 241-254.

 

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

1. Public benefit activities and tax preferences (Działalność pożytku publicznego a preferencje podatkowe), (w:) Публичные финансы и налоговое право. Выпуск 3. Преференции в финансовом праве и экономике стран Центральной и Восточной Европы, Воронеж  2012, s. 105 – 113 (współautor E. Koniuszewska).

2. Tax resolutions and their annual character (w:) Annual and Long Term Public Finances in Central and Eastern European Countries, pod red. E. Ruśkowskiego, J. Stankiewicza, M. Tyniewieckiego, U. Zawadzkiej - Pąk, Temida 2 Białystok 2013, s. 419 - 426 (współautor E. Koniuszewska).

3. Rehabilitation tax deduction as an instrument of social policy  (w:) Публичные финансы и налоговое право, Выпуск 4. Budget revenues of the Countries of Central and Eastern Europe, pod red. M. V. Karasëvoj (Sencovoj), Воронеж 2014, s. 255 - 263.

4. Tax exemptions and tax reliefs as tax structural elements (w:) K. Flaga - Gieruszyńska, E. Cała - Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel – państwo - społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Wyd. C. H. Beck Warszawa 2014, s. 141 – 149. 

5.   Institutions of Civil Law within Tax Law on the Example of the Material Scope of Inheritance and Gift Tax (w:) Radvan M. (red.) System of Financial Law. System of Tax Law. Conference Proceedings, Publications of the Masaryk University, theoretical series, edition Scientia no 515, Masaryk University, Brno 2015, s. 229 – 243. 

 

Artykuły 

1. Ulga na wyszkolenie ucznia, Przegląd Podatkowy 1999, nr 7.

2. Darowizna a podatek, Obserwator Zachodniopomorski 2000, nr 10.

3. Ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez członków organów jednostek samorządu terytorialnego, Samorząd Terytorialny 2003, nr 12 (współautor Kozłowski K.).

4. Współdziałanie organów podatkowych w przyznawaniu ulg w zapłacie podatków, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2005, nr 7.

5. Zakres władztwa organów gminy do prowadzenia samodzielnej polityki podatkowej w odniesieniu do podatku od nieruchomości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2006, nr 426 (współautor A. Zalcewicz).

6. Wybrane aspekty opodatkowania spadkobrania, Zeszyty Naukowe WSAP 2007, nr 2.

7. Zakres władztwa podatkowego jednostek samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe WSAP 2007, nr 1.

8. Rola organu stanowiącego w procedurze budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe WSAP 2008 nr 2.

9. Partnerstwo publiczno - prywatne formą realizacji zadań przez gminy, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie 2009, nr 1, s. 72 – 86 (współautor E. Koniuszewska).

10. Podatek od spadków i darowizn jako czynnik wpływający na dochody budżetu gminy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2009, nr 526, s. 483 – 491. 

11. Zadania gminy w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego – wybrane zagadnienia, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie 2009, nr 2, s. 95 – 106. 

12. Opłaty publiczne w strukturze dochodów własnych powiatu (w:) Samorząd powiatowy – różne aspekty działalności w Polsce i wybranych państwach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie 2010, nr 2, s. 52 – 62.

13. Realizacja dochodów podatkowych przez województwo samorządowe (w:) Samorząd województwa – narodziny i zasady funkcjonowania. Doświadczenia województwa zachodniopomorskiego 1998 – 2008, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie 2010, nr 1, s. 210 – 219.

14. Terminy płatności podatków stanowiących dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego (w:) Samorząd województwa – narodziny i zasady funkcjonowania. Doświadczenia województwa zachodniopomorskiego 1998 – 2008, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie 2010, nr 1, s. 251 – 257.

15. Kumulacja dochodów rodziny jako element polityki podatkowej, Toruński Rocznik Podatkowy 2011, wydanie internetowe; adres strony internetowej: 

http://www.trp.umk.pl/download/trp2011/Kumulacja_dochodow_rodziny_jako_element_polityki_podatkowej.pdf

16. Podatek od nieruchomości w działalności przedsiębiorców, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Zeszyt nr 667, Opodatkowanie przedsiębiorstw, Szczecin 2011, s. 137 – 148.

17.  Ewolucja podatków i opłat lokalnych – wybrane problemy, Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Gubernaculum et Administratio 2012, nr 1(5), s. 129-136.

18.  Związki rodzinne a zwolnienia w podatku od spadków i darowizn, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Zeszyt nr 812, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 5, s. 377 – 392. 

19.  Zasady finansowania zadań powiatu w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej, Acta Iuris Stetinensis 2016, nr 4 (16), s. 5-26 (współautor Koniuszewska E.).

20.  Preferencje podatkowe jako element lokalnej polityki podatkowej na przykładzie opodatkowania przedsiębiorców podatkiem od nieruchomości, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2017, nr 3 (87) część 2, DOI 10.18276/frfu.2017.87/2-08,  s. 89-99.  

 

 

Artykuły w języku obcym

1. Public benefit activities and tax preferences. Publicznyje finansy i nałogowoje prawo 2012, nr 3, s. 105 - 113 (współautor E. Koniuszewska).

 

Podręczniki

1. Prawo podatkowe. Kazusy, LexisNexis Warszawa 2008 (współautorzy Buczek A., Kowalczyk R., Serwacki J.).

 

Redakcja prac zbiorowych

1. Sanacja finansów publicznych w Polsce. Aspekty prawne i ekonomiczne, Zapol Szczecin 2005 (red. wsp. Zalcewicz A.).

2.  Realizacja i finansowanie zadań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz rodziny, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 978-83-945471-4-1, ss. 294.

 

 

Recenzje

1.  Recenzja książki: E. Kowalewska, P. Mańczyk (red.), Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych, Tom I, Wydawca Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2015, ss. 505 (recenzja wspólna Bożek W., Gorzała Z., Nizioł K.).

2.  Recenzja książki: B. Kucia-Guściora, M. Münnich. A. Zdunek (red.), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Sankcje i preferencje w prawie podatkowym, Lublin 2015.

3.  Recenzja książki: E. Koniuszewska (red.), Szczególny status gminy uzdrowiskowej – z perspektywy 10 lat obowiązywania ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, Wydawca Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2016, ss. 273 (recenzja wspólna A. Haładyj).

4.  Recenzja książki: Bożek W. (red.), System podatkowy w Polsce. Jego rola i znaczenie w procesach gospodarowania, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 423. ISBN 978-83-945471-0-3 (recenzja wspólna Ewa Kowalewska, Marcin Burzec, Marta Musiał).

5.  Święch-Kujawska K., Bożek W., Recenzja książki: Kowalewska E. (red.), Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych. Tom II, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, ss. 320. ISBN 978-83-945471-1-0 (recenzja wspólna Ewa Janik).

 

Opracowania encyklopedyczne

1. Dziecko w prawie podatkowym (hasło encyklopedyczne), (w:) Waloszek D. (red.), Encyklopedia Dzieciństwa, 2016. Publikacja wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie

http://encyklopediadziecinstwa.pl/index.php?title=Dziecko_w_prawie_podatkowym