dr Przemysław Kledzik

Kontakt

Ilustracja kontaktu

adiunkt

Adres:
p. 329
ul. Narutowicza 17a

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: (91) 444 28 60

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

 

Tygodniowy rozkład zajęć – semestr letni 2016/2017

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.15 - 9.00

     

Dostęp do informacji publicznej

III SSA – I stopień

s. 222

 

9.00 - 9.45

       

10.00 - 10.45

     

Postępowanie egzekucyjne

w administracji

II SSA – II stopień

s. 219

 

10.45 - 11.30

       

11.45 - 12.30

     

Konsultacje

godz. 11.30-12.00

s. 329

 

12.30 - 13.15

     

Dyżur dydaktyczny

godz. 12.00 - 13.00

s. 329

 

Konsultacje

Godz. 13.00-13.30

s. 329

13.30 - 14.15

     

Postępowanie sądowo-administracyjne

(cały rok)

II SSA – II stopień

s. 217

 

14.15 - 15.00

       

15.15 - 16.00

       

16.00 - 16.45

     

Postępowanie egzekucyjne

w administracji

III SSA – I stopień

(od godz. 16.15)

s. 217

 

17.00 - 17.45

       

17.45 - 18.30

       

18.45 - 19.30

         

19.30 - 20.15

         

Dostęp do informacji publicznej, III SSA – I stopień, 2.03, 16.03, 23.03, 30.03, 6.04, 13.04, 20.04, 27.04, 4.05 , 11.05

Postępowanie egzekucyjne w administracji II SSA – II stopień: 2.03, 16.03, 23.03, 30.03, 6.04, 13.04, 20.04, 27.04

Postępowanie egzekucyjne w administracji III SSA – I stopień (od godz. 16.15): 2.03, 16.03, 23.03, 30.03, 6.04, 13.04, 20.04, 27.04, 4.05, 11.05

Postępowanie sądowo-administracyjne (cały rok) II SSA – II stopień: 2.03, 16.03, 23.03, 30.03, 6.04, 13.04, 20.04, 27.04, 4.05 , 11.05

   


PUBLIKACJE 

  

Monografie

1. Postępowanie administracyjne w sprawie skarg i wniosków, Presscom Wrocław 2012, ss. 215.

2. Działalność organizacji pozarządowych na rzecz realizacji celów publicznych. Studium administracyjno-prawne, Difin Warszawa 2013, ss. 357.

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

1. Kilka uwag w sprawie nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (w:) J. Sługocki (red.), Administracja publiczna i prawo administracyjne wobec integracji europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2003.

2. Przepisy wprowadzające i końcowe oraz akty wykonawcze do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (w:) J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz (red.), System egzekucji administracyjnej, C. H. Beck Warszawa 2004.

3. Stanowisko Unii Europejskiej wobec organizacji pozarządowych (w:) Z. Janku, Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Waligórski, K. Wojtczak (red.), Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, Kolonia Limited Wrocław 2005.

4. Wolność stowarzyszania się jako forma realizacji zasady suwerenności Narodu (w:) I. Gawłowicz, I. Wierzchowiecka (red.), Koncepcje suwerenności. Zbiór studiów, LexisNexis Warszawa 2005.

5. Obrona praw podmiotowych jako podstawa udziału organizacji pozarządowej w administracyjnym postępowaniu jurysdykcyjnym i sądowoadminiastracyjnym (w:) J. Ciapała, K. Flaga - Gieruszyńska (red.), Prawa podmiotowe. Pojmowanie w naukach prawnych. Zbiór studiów, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2006.

6. Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej nową instytucją polskiego prawa administracyjnego. (w:) J. Boć, A. Chajbowicz (red.), Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, Kolonia Limited Wrocław 2009 (współautor Drab M.).

7. Wpływ alternatywnych wobec prawa administracyjnego dyscyplin badawczych na ogólne postępowanie administracyjne (w:) Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, pod red. S. Wrzoska, M. Domagały, J. Izdebskiego i T. Stanisławskiego, C. H. Beck Warszawa 2010, s. 241 - 258.

8. Postępowanie przed prezesem Urzędu Komunikacji Publicznej (w:) Rynek usług telekomunikacyjnych, pod red. H. Babisa, K. Flagi - Gieruszyńskiej, Wolters Kluwer Warszawa 2011, s. 254 - 296.

9. Problematyka dopuszczalności traktowania komitetów wyborczych jako stron postępowania administracyjnego na przykładzie rozstrzygnięć wydawanych na podstawie ustawy o drogach publicznych (w:) Dwadzieścia lat samorządu terytorialnego w Polsce, pod red. D. Wacinkiewicza, Gorzów 2011, s. 95 - 116.

10. Art. 153 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi jako podstawa procesowa rozstrzygnięć podejmowanych w ogólnych postępowaniach administracyjnych (w:) Wykładnia i stosowanie prawa administracyjnego, pod red. D. R. Kijowskiego, J. Radwanowicz - Wanczewskiej, M. Wincenciaka, Wolters Kluwer Warszawa 2012, s. 228 - 238.

11. Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stanowienia i stosowania prawa (w:) Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, pod red. B. Dolnickiego, Wolters Kluwer Warszawa 2012, s. 416 - 447.

12. Stosunek źródeł prawa polskiego do unijnego w kontekście instytucji wznowienia ogólnego postępowania administracyjnego (w:) Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. W 15 lat po wejściu w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, pod red. A. Bałabana, J. Ciapały, P. Mijala, Wydział Prawa i Administracji US, Szczecin 2013, s. 245 - 259.

13. Ochrona danych osobowych zawartych w aktach ogólnego postępowania administracyjnego w świetle regulacji unijnej i krajowej (w:) Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, pod red. J. Sługockiego, Tom 2, Presscom Wrocław 2014, s. 509 - 521.

14. Uprawnienia osób fizycznych (obywateli) w postępowaniu administracyjnym w świetle zasad ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego (w:) K. Flaga - Gieruszyńska, E. Cała - Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel – państwo - społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Wyd. C. H. Beck Warszawa 2014, s. 55 – 68.

15. Problematyka jawności działania samorządu terytorialnego w aspekcie dostępu do akt ogólnego postępowania administracyjnego (w:) Jawność w samorządzie terytorialnym, pod red. B. Dolnickiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 315 – 335. 

16.    Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w aspekcie zasad ogólnych postępowania administracyjnego, (w:) M. Stahl, M. Kasiński, K. Wlaźlak (red.), Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 411-422. 

17.  Nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym, (w:) E. Koniuszewska (red.), Szczególny status gminy uzdrowiskowej – z perspektywy 10 lat obowiązywania ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, Wydawca Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2016, s. 89-112.

18.  Kilka uwag w zakresie sądowej kontroli postanowień wierzyciela w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, (w:) R. Bucholski, J. Jaśkiewicz, A. Mikos-Sitek (red.), Samorządowe Kolegia Odwoławcze w systemie administracji publicznej, C.H.Beck, Warszawa 2016, s. 207-223. ISBN 978-83-255-8789-5.

19.  Realizacja celów publicznych przez organizacje pozarządowe, (w:) Arwid Mednis (red.), Misja publiczna. Wspólnota. Państwo. Studia z prawa i administracji. Księga dedykowana pamięci Profesora Michała Kuleszy, Tom I, Presscom Sp. z o.o., Wrocław 2016, s. 513-526. ISBN 978-83-64512-89-6.

20.  Podstawy normatywne stosowania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym w stosunku do przedsiębiorców – wybrane problemy, (w:) E. Kowalewska (red.), Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych. Tom II, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, s. 153-172. ISBN 978-83-945471-1-0.

21.  Weryfikacja aktów administracyjnych według założeń modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej w kontekście uregulowań kodeksu postępowania administracyjnego, (w:) J. Supernat, B. Kowalczyk (red.), Kodeks postępowania administracji Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2017, ISBN 978-83-7627-135-4, s. 331-348. 

22.  Aksjologiczne aspekty stosowania instytucji stwierdzenia nieważności w ogólnym postępowaniu administracyjnym, (w:) J. Zimmermann (red.), Aksjologia prawa administracyjnego. Tom I, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8107-266-3, s. 1043-1057.  

23.  Optymalizacja finansowania zadań na rzecz rodziny w aspekcie problematyki egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych, (w:) K. Święch-Kujawska (red.), Realizacja i finansowanie zadań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz rodziny, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 978-83-945471-4-1, s. 91-113.

 

 

Podręczniki

1. Prawo administracyjne materialne. Wybrane zagadnienia, pod red. J. Sługockiego, Wydawnictwo KPSW, Bydgoszcz 2006 (współautorzy podręcznika: A. Barczak, M. Drab, E. Góral, M. Górski, A. Kalinowska - Sługocka, A. Monarcha - Matlak, M. Ofiarska, J. Sługocki, J. Strzelecki, S. Wach).

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

1. A few comments on the amendment to the act on execution proceedings in administration (w:) J. Sługocki (red.), Public administration and administrative law in the face of European integration, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.

 

Artykuły

1.   Problematyka statusu prawnego organów jednostek samorządu terytorialnego jako wierzycieli w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym obowiązków o charakterze pieniężnym – wybrane zagadnienia, Przegląd Naukowy Disputatio, Tom XX, nr 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, s. 95-113.

2.  Ostateczność a prawomocność decyzji administracyjnej – na przykładzie unormowań dotyczących wydawania decyzji przez Komisję Nadzoru Finansowego, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2016, nr 1 (64), s. 9-23 (współautor Bałaban A.) (wkład procentowy A. Bałabana 1/5 całości). 

3.  Kilka uwag w zakresie granic przestrzennych pasa drogowego drogi publicznej, Roczniki Nauk Prawnych 2016, tom 26, nr 1, s. 139-159.

4.  Zasady umieszczania reklam w pasie drogowym dróg publicznych oraz naliczania związanych z tym opłat i kar pieniężnych – po zmianach wprowadzonych ustawą krajobrazową, Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka 2016, nr 2 (43), s. 100-127.

 

Artykuły w języku obcym


1.  The Citizen as a Consumer of Services Provided by Public Administration under Polish Public Law, International Journal on Consumer Law and Practice 2015, volume 3, s. 85-100 (współautor D. Wacinkiewicz). 

 

 

Redakcja prac zbiorowych w języku obcym

1. Sługocki Janusz (red.), Michalak Magdalena (red.), Kledzik Przemysław (red.), Administrative Law and Science in the European Context, Vol. 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 978-83-7972-143-6, ss. 211.