dr hab. Marek Andrzejewski

Kontakt

Ilustracja kontaktu

profesor US, Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju

Adres:
ul. Narutowcza 17a
pok. 113

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: tel. 91 444 28 22

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Tygodniowy rozkład zajęć – semestr zimowy 2017/2018

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.15 - 9.00

         

9.00 - 9.45

         

10.00 - 10.45

         

10.45 - 11.30

     

Konsultacje

godz. 11.00-12.00

s. 112

 

11.45 - 12.30

     

Dyżur dydaktyczny

godz. 12.00 - 13.00

s. 112

 

12.30 - 13.15

       

13.30 - 14.15

     

Seminarium magisterskie

SSP IV rok

s. 112

 

14.15 - 15.00

       

15.15 - 16.00

   

Prawo rodzinne i spadkowe

wykład SSP IV rok

s. 114 (Piastów 40 b)

Seminarium magisterskie

SSP V rok

s. 112

 

16.00 - 16.45

     

17.00 - 17.45

       

17.45 - 18.30

       

18.45 - 19.30

         

19.30 - 20.15

         

 


 

PUBLIKACJE 

 

Monografie

 

1. Domy na piasku (rzecz o sieroctwie i domach dziecka), Wydawnictwo W Drodze, Poznań 1997, ss. 142 (Wydanie 2, Media Rodzina, Poznań 2007).

2. Prawna ochrona rodziny, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999, ss. 199 (Wydanie 2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2003, ss. 199).

3. Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej (dziecko – rodzina - państwo), Zakamycze Kraków 2003, ss. 320.

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

1. Pomocnicza rola państwa w świetle Konwencji o Prawach Dziecka i prawa polskiego (w:) Z. W. Stelmaszuk (red.), Współczesne kierunki w opiece nad dzieckiem. Wybór tekstów, Wydawnictwo ŻAK, Warszawa 1999.

2. Prawa dzieci niepełnosprawnych (w:) T. Smyczyński (red.), Konwencja o Prawach Dziecka. Analiza i wykładnia, Ars boni et aequi Poznań 1999.

3. Prawo dziecka do pieczy zastępczej (w:) T. Smyczyński (red.), Konwencja o Prawach Dziecka. Analiza i wykładnia, Ars boni et aequi Poznań 1999.

4. Problematyka prawna całkowitej opieki instytucjonalnej nad dzieckiem. Międzynarodowe standardy prawne a prawo polskie (w:) M. Kolankiewicz (red.), Zagrożone dzieciństwo, UNICEF Polska, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.

5. Rodziny zastępcze – postulaty wobec ustawodawcy (w:) G. Gajewska, M. Heine (red.), Sieroctwo społeczne i jego kompensacja, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Zielona Góra 1999.

6. Prawne aspekty reformy systemu opieki zastępczej (w:) Z.W. Stelmaszuk (red.), Zmiany w systemie opieki nad dziećmi i młodzieżą – perspektywa europejska, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2001.

7. Reforma systemu opieki zastępczej. Geneza – dokonania – porażki - zadania na przyszłość (w:) Pomoc dziecku w działaniach powiatu, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2001.

8. Reforma opieki nad rodziną i dzieckiem w działaniach samorządu (w:) A. Grzybowski (red.), Polityka społeczna samorządu terytorialnego, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2002.

9. Rodzina wobec prawa (w:) T. Król, M. Ryś (red.), Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Wydawnictwo Rubikon, Kraków 2002.

10. Piecza zastępcza (w:) T. Smyczyński (red.), System prawa prywatnego. Tom 12. Prawo rodzinne i opiekuńcze, C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2003.

11. Swoistość praw dziecka (w:) R. Hliwa, A. N. Schulz (red.), Prawa człowieka. Prawa rodziny, Instytut Nauk Prawnych PAN, Poznań 2003.

12. Rola sędziów rodzinnych w zreformowanym systemie opieki nad dziećmi (w:) M. Wacław - Markowska (red.), Pomoc dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym. Debata o nowym systemie, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005.

13. Rozwiązywanie rodzinnych sporów prawnych – między koncyliacją a kontradyktoryjnością (w:) W. Czapliński (red.), Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych PAN, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2006.

14. Uwarunkowania prawne edukacji elementarnej (w:) T. Szlendak (red.), Małe dziecko w Polsce. Raport o stanie edukacji elementarnej, Fundacja Rozwoju Dzieci, Warszawa 2006 (współautor Budajczak M.).

15. Dziecko w polityce rodzinnej państwa – rozważania prawnika (w:) Dzieci i młodzież – bariery i szanse rozwojowe. Materiały z konferencji zorganizowanej w Bydgoszczy 31 maja 2006 r., Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2006.

16. Dziecko jako podmiot ochrony prawnej (zarys problematyki adresowany do psychologów (w:) A. Brzezińska, Z. Toeplitz (red.), Problemy etyczne w badaniach i interwencji psychologicznej wobec dzieci i młodzieży, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2007.

17. Piecza zastępcza – spór o sposób regulacji (w:) H. Cioch, P. Kasprzyk (red.), Z zagadnień prawa rodzinnego i rejestracji stanu cywilnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2007.

18. Prawo jako czynnik oddziaływania wychowawczego (w:) M. Dudzikowa, M. Czerepaniak - Walczak (red.), Wychowanie. Pojęcia, Procesy. Konteksty. Tom 4, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.

19. Przysposobienie – podstawowe informacje i najważniejsze płaszczyzny sporów (w:) M. Łączkowska, M. Andrzejewski (red.), Prawne i pozaprawne aspekty przysposobienia, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2008.

20. Słowo wstępne (w:) M. Andrzejewski, L. Kociucki, M. Łączkowska, A. N. Schulz (red.), Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Smyczyńskiego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora, Toruń 2008.

21. Z wędrówek po pograniczu cywilistyki i prawa administracyjnego, czyli o ewolucji prawa pomocy społecznej (w:) M. Andrzejewski, L. Kociucki, M. Łączkowska, A. N. Schulz (red.), Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Smyczyńskiego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora, Toruń 2008.

22. O ingerowaniu sądu w sferę władzy rodzicielskiej – rozważania prawne i pedagogiczne (w:) A. Dzięga, Z. Jancewicz, P. Telusiewicz (red.), Rodzina w prawie, Wydział Zamiejscowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Stalowa Wola 2009, s. 7 - 27.

23. Mężczyzna, mąż, ojciec – zmiany w statusie społecznym i prawnym, (w:) M. Kujawska, L. Huber (red.), Postawy rodzicielskie współczesnych ojców, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2010, s. 232 - 246.

24. Miłosierdzie dla rodziców (w:) G. Janikula (red.), Miłosierdzie w duszpasterstwie i praktyce poradnianej. Tom 6. Edukacja, Wydział Teologiczny UAM, Poznań 2010, s. 131 - 138.

25. Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze. Czyli o potrzebie wspierania wychowanków w usamodzielnianiu (w:) E. Włodarczyk, I. Cytlak (red.), Człowiek wobec krytycznych sytuacji życiowych. Z teorii i praktyki pracy socjalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań 2011, s. 203 – 222.

26. O specyfice rozwiązywania rodzinnych problemów prawnych (w:) S. Bębas, E. Jasiuk (red.), Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie. Tom II, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2011, s. 123 - 140.

27. Piecza zastępcza (w:) T. Smyczyński (red.) System prawa prywatnego. Tom 12. Prawo rodzinne i opiekuńcze, Wyd. 2 zmienione i rozszerzone, C. H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2011, s. 387 – 488.

28. Rozważania o tożsamości zastępczego rodzicielstwa (i kilku drobniejszych sprawach) (w:) D. Trawkowska (red.), Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit Toruń 2011, s. 165 - 195.

29. Sieroctwo, czyli o kogo chodzi (w:) Człowiek wobec krytycznych sytuacji życiowych. Z teorii i praktyki pracy socjalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań 2011, s. 29 - 30.

30. Ewolucja pieczy zastępczej przez pryzmat nowych regulacji prawnych, (w:) Społeczeństwo rodzinie - rodzina społeczeństwu, Teologia i Moralność, pod red. A. Pryby, Tom 11, Wydawnictwo UAM Poznań 2012, s. 105 - 126.

31. Prawa dziecka – rozważania o sensie idei i jej dewaluacji (w:) M. Andrzejewski (red.), Prawa dziecka. Konteksty prawne i pedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań 2012, s. 41 - 58.

32. Sędzia rodzinny – uwagi w kontekście poszukiwania modelu rozwiązywania rodzinnych problemów prawnych (w:) P. Grzegorczyk, K. Knoppek, M. Walasik (red.), Proces cywilny. Nauka – kodyfikacja – praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 77 - 97.

33. Wprowadzenie (w:) M. Andrzejewski (red.), Związki partnerskie. Debata na temat projektowanych zmian prawnych, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”, Toruń 2013, s. 7 - 10 (współautor Z. Kuniewicz).

34. Podstawy prawne ochrony macierzyństwa w Polsce status prawny małoletnich i nieletnich matek (Ku systemowym rozwiązaniom zmierzającym do utworzenia oddziałów dla matek z dziećmi w placówkach resocjalizacyjnych dla dziewcząt), (w:) A. Sikora (red.), Sytuacja prawna, społeczna i wychowawcza nieletnich ciężarnych matek przebywających w placówkach resocjalizacyjnych. Raport z realizacji projektu „Chcę być z Tobą MAMO!”, Fundacja po DRUGIE, Warszawa 2013, s. 83-99.

35. Okruchy prawnodziecięce. Na jubileusz Trenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu (w:) Prawa dziecka. Lubię to! 30 – lecie Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu. 25 – lecie Konwencji o Prawach Dziecka, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 2014, s. 9 – 20. 

36.  O ryzyku sięgania po pióro zbyt wcześnie i kilku innych sprawach (w:) Współczesne problemy Prawa rodzinnego i spadkowego, pod red. M. Andrzejewskiego, K. Dadańskiej, Wydawca volumina.pl, Szczecin 2014, s. 13 – 18.

37.  Prawna ochrona macierzyństwa młodocianych matek (w:) Współczesne problemy Prawa rodzinnego i spadkowego, pod red. M. Andrzejewskiego, K. Dadańskiej, Wydawca volumina.pl, Szczecin 2014, s. 23 - 41.

38.  Obowiązek alimentacyjny a uprawnienia do świadczeń socjalnych w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego (K 12/12) dotyczącego świadczeń dla wychowanków rodzin zastępczych, (w:) M. Nazar (red.), Prawo cywilne - stanowienie, wykładnia i stosowanie. Księga pamiątkowa dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 23-38. 

39.  Dyscyplinowanie dłużników alimentacyjnych (rozważania na tle dwóch wyroków Trybunału Konstytucyjnego dotyczących odbierania im prawa jazdy), (w:) J. M. Łukasiewicz, I. Ramus (red.), Prawo alimentacyjne. Zagadnienia systemowe i proceduralne, Tom I, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 168-198.

40.  Rozdział V. Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych – komentarz prawny, (w:) Czerederecka A. (red.), Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2016, s. 123-177. ISBN 978-83-87425-39-5.

41.  Rozważania o prawnej ochronie życia nienarodzonych dzieci (z nawiązaniem do pewnej debaty sprzed lat), (w) J. Mazurkiewicz, P. Mysiak (red.), Nasciturus pro iam nato habetur.  O ochronę dziecka poczętegoi jego matki, Wydawca Jacek Mazurkiewicz, Warszawa 2017, s. 7-23. ISBN 978-83-944487-3-8.

42. O tym jak bronić, a jak nie bronić praw dzieci, (w:) J. Mazurkiewicz, P. Mysiak (red.), Dobro pojemne jak krzywda. Prawna ochrona dziecka. Deklaracje a rzeczywistość. Wydawca: Jacek Mazurkiewicz, Wrocław 2017, s. 38-47. ISBN 978-83-944487-4-5. 

43.  Prawo a pedagogika, czyli o nauczaniu studentów pedagogiki, (w:) Człowiek. Prawo. Państwo. Księga Jubileuszowa dedykowana Stanisławowi Leszkowi Stadniczeńko, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2017, ISBN 978-83-88953-27-9, s. 65-78.

44. O roli nauk pomocniczych prawoznawstwa w orzekaniu w sprawach rodzinnych, (w:) J.M. Łukaszewicz, A.M. Arkuszewska, A. Kościółek (red.), Wokół problematyki małżeństwa w aspekcie materialnym i procesowym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ISBN 978-83-8019-619-3, s. 80-97. 

45.  Równość-nierówność, dyskryminacja-niedyskryminacja – postrzeganie z perspektywy prawa rodzinnego, (w:) G. Baranowska, A. Gliszczyńska-Grabias, A. Hernandez-Połczyńska, K. Sękowska-Kozłowska (red.), O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ISBN: 978-83-8107-690-6, s. 555-561 (współautorzy Małgorzata Łączkowska, Anna Natalia Schulz, Anna Urbańska-Łukaszewicz).

46.  O specyfice kurateli rodzinnej, (w:) A. Barczykowska, M. Muskała (red.), Horyzonty pedagogiki resocjalizacyjnej. Księga Jubileuszowa Profesora Wiesława Ambrozika, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, ISBN 978-83-232-3236-0, s. 347-368. 

 

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

1. Learning by Debating: About the Project of a new Scientific Journal at the Faculty of Law and Administration of Szczecin University (w:) P. Policastro (red.), Towards Innovation in Legal Education, Eleven Int. Publishing, Utrecht 2013, s. 51 - 56.

 

Artykuły 

1. Rodziny zastępcze. Problematyka organizacyjno-prawna, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1983, nr 3.

2. Istnienie obowiązku alimentacyjnego jako przesłanka powstania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1985, nr 3.

3. Votum separatum (dot. projektu ustawy o ochronie dziecka poczętego), Tygodnik Powszechny 1990, nr 18.

4. Sieroctwo przed sądem, Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 1992, nr 3, s.112 – 114.

5. Prawa dzieci. Konwencja ONZ o prawach dziecka, Tygodnik Powszechny 1994, nr 15.

6. Roszczenia zwrotne wobec dłużników funduszu alimentacyjnego, Studia Prawnicze 1994, nr 1.

7. Prawo dziecka do życia w rodzinie, Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 1995, nr 2.

8. Prawo dziecka do pieczy zastępczej a prawo do życia w rodzinie, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1997, nr 4.

9. Przeciwdziałanie zjawisku sieroctwa społecznego jako obszar współpracy oświaty i pomocy społecznej, Biblioteka Pracownika Socjalnego WZPS w Poznaniu 1997, nr 1 (4).

10. O potrzebie reformy funduszu alimentacyjnego, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1998, nr 1.

11. Problematyka prawna pieczy nad dzieckiem umieszczonym w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1998, nr 2.

12. Instytucja rodzin zastępczych w świetle nowych regulacji prawnych, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1999, nr 8.

13. Obowiązki alimentacyjne a świadczenia z pomocy społecznej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1999, nr 3.

14. Rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze jako instytucje systemu pomocy społecznej (uwagi u progu przemian), Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1999, nr 3.

15. Świadczenia z pomocy społecznej a obowiązki alimentacyjne członków rodziny, Ruch PES 1999, nr 3/4, s. 47 – 68.

16. Dlaczego konieczna jest zmiana przepisów dotyczących opieki zastępczej?, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2000, nr 5.

17. Konwencja o Prawach Dziecka – geneza i znaczenie, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2000, nr 4.

18. O rodzinach zastępczych polemicznie, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2000, nr 8.

19. Komentarze do rozporządzeń wykonawczych do rozdziału I a ustawy o pomocy społecznej Opieka nad rodziną i dzieckiem, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001, nr 4.

20. Kontakty dziecka z rodziny zastępczej z rodzicami, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001, nr 3.

21. Ochrona praw osobistych dziecka i człowieka dorosłego w świetle standardów międzynarodowych i prawa polskiego (zagadnienia wybrane), Studia Prawnicze 2001, z. 3 - 4 (współautorzy Smyczyński T., Schulz A. N., Kociucki L.).

22. Prawne podstawy systemu opieki nad rodziną i dzieckiem, Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 2001, nr 4, s. 3 – 7.

23. Prawna regulacja opieki nad rodziną i dzieckiem – uwagi na temat aktualnych kwestii spornych, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002, nr 8.

24. Współpraca sądów rodzinnych i instytucji pomocy społecznej w sprawach dotyczących umieszczania dzieci poza rodziną, Państwo i Prawo 2003, nr 9.

25. Dziecko a media w praktyce funkcjonowania placówek opiekuńczo – wychowawczych, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004, nr 7.

26. O (niewielkiej) użyteczności prawa dla ochrony uczuć, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005, nr 1.

27. Prawo do jasnego prawa. O niektórych źródłach kryzysu prawa w Polsce, Biuletyn Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 2005, nr 2, wydanie specjalne.

28. Dziecko w placówce opiekuńczo-wychowawczej (wybrane zagadnienia prawne). Dziecko Krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka 2006, nr 17.

29. Naciągana trója, czyli o oświacie ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawnej, Znak 2007, nr 6.

30. O (nie)zamykaniu domów dziecka, Archiwum Kryminologii 2008, t. XXIX–XXX.

31. Prawo jako narzędzie wspierania rodziny w środowisku lokalnym (rozważania sceptyczne), Studia Edukacyjne 2009, nr 10, s. 93 – 108.

32. Rodzice do recyklingu – wywiad przeprowadzony przez P. Kozackiego, W drodze 2009, nr 12, s. 4 – 18.

33. Rozważania na temat tożsamości instytucji przysposobienia, Homines Hominibus 2011, nr 1 (7), s. 143 - 159.

34. Relacja rodzice i inne osoby dorosłe a dzieci w świetle nowych przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w:) M. Andrzejewski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy po wielkich nowelizacjach, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 6, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 821, s. 371 – 400.

35. Wstęp (w): M. Andrzejewski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy po wielkich nowelizacjach, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 6, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 821, s. 7 – 9.

36.  Chodzi o dziecko, Miesięcznik „W drodze” 2016, nr 6 (514), s. 74-85.

37. O potrzebie zmian w polskim prawie rozwodowym, Studia Prawnicze 2016, z. 3, s. 99-127.

 

Artykuły w języku obcym

1.  Legal and Axiological Standards in the Functioning of Foster Care in Poland, Horyzonty Wychowania (Horizons of Education) 2015, vol. 14, No 29, Opieka kompensacyjna (Foster care), M. Prucnal-Wójcik (red. numeru), s. 11-28.

 

Komentarze

1. Fundusz alimentacyjny. Komentarz do ustawy z dnia 18 lipca 1974 r., Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze, Lublin 1995. 

2. Obowiązek alimentacyjny (komentarz do artykułów 128 - 140 i 144 indeks 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) (w:) H. Dolecki i T. Sokołowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Wolters Kluwer Warszawa 2010, s. 730 - 772, 789 - 791.

3. Obowiązek alimentacyjny (komentarz do artykułów 128 – 140 i 144 indeks 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) (w:) H. Dolecki i T. Sokołowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Wyd. 2, Wolters Kluwer Warszawa 2013, s. 874 – 933, 949 - 951.

4. Piecza zastępcza (komentarz do artykułów 112 indeks 1 do 112 indeks 8) (w:) H. Dolecki i T. Sokołowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Wyd. 2, Wolters Kluwer Warszawa 2013, s. 735 - 796.

5.  Komentarz do art. 966, (w:) J. Haberko, Z. Kuniewicz, P. Machnikowski (red.), Komentarz fragmentaryczny do Kodeksu cywilnego napisany przez przyjaciół dla Profesora Adama Olejniczaka, Druk PERFEKT Gaul i Wspólnicy sp.j., Poznań 2015, s. 212-218 (limitowana edycja egzemplarzy).

 

Podręczniki, skrypty

1. Dziecko w rodzinie, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2003 (współautor A.N. Schulz).

2. Prawo rodzinne i opiekuńcze, C. H. Beck, Warszawa 2004. 

3. Prawo rodzinne i opiekuńcze, Wyd. 2 C. H. Beck, Warszawa 2006.

4. Prawo rodzinne i opiekuńcze, Wyd. 3 zmienione i rozszerzone, C. H. Beck Warszawa 2010, ss. 258.

5. Prawo rodzinne i opiekuńcze, Wyd. 4 zmienione i rozszerzone, C. H. Beck Warszawa 2011, ss. 264.

6. Prawo rodzinne i opiekuńcze, Wyd. 5 zmienione i uaktualnione, C. H. Beck Warszawa 2014, ss. 265.

 

Recenzje

1. J. Hrynkiewicz „Odrzuceni. Analiza procesu umieszczania dzieci w placówkach opieki”. Recenzja, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2007, nr 4.

2.  Recenzja książki: Maria Dąbrowska-Bąk, Katarzyna Pawełek, „Opresja w szkole”, czyli o przyjemności czytania książek napisanych nie na stopień, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2014, ss. 324, Studia Edukacyjne 2015, nr 36, s. 491-495. Tekst dostępny na stronie: https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/14237

3.  Recenzja książki: Czerederecka A. (red.), Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2016, ss. 303. ISBN 978-83-87425-39-5 (recenzja wspólna Helena Ciepła, Maja Filipiak, Józef Gierowski, Danuta Rode).

 

Redakcja prac zbiorowych

1. Rodziny zastępcze – problematyka prawna, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora Toruń 2006.

2. Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Smyczyńskiego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora Toruń 2008 (wsp. Kociucki L., Łączkowska M., Schulz A.N.).

3. Prawne i pozaprawne aspekty przysposobienia, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa Poznań 2008 (wsp. Łączkowska M.).

4. Prawa dziecka. Konteksty prawne i pedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznań 2012, ss. 233.

5. Związki partnerskie. Debata na temat projektowanych zmian prawnych, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dom Organizatora, Toruń 2013, ss. 277.

6.  Współczesne problemy Prawa rodzinnego i spadkowego, Wydawca volumina.pl, Szczecin 2014, ss. 200 (red. wsp. K. Dadańska).

 

Redakcja czasopism

1. Acta Iuris Stetniensis – czasopismo ciągłe.

 

Sprawozdania

1.  Związki partnerskie tematem konferencji naukowej na Uniwersytecie Szczecińskim, Przegląd Uniwersytecki 2012, nr 1-4 (współautor Z. Kuniewicz).