prof. dr hab. Łukasz Pohl

Kontakt

Ilustracja kontaktu

p.o. Kierownika Katedry

Adres:
sala 304A
ul. Narutowicza 17a

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: (91) 444 28 34

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

    Tygodniowy rozkład zajęć – semestr zimowy 2017/2017

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.15 - 9.00

         

9.00 - 9.45

         

10.00 - 10.45

         

10.45 - 11.30

         

11.45 - 12.30

         

12.30 - 13.15

     

Dyżur dydaktyczny

godz. 12.00 - 13.00

p. 304a

 

13.30 - 14.15

       

14.15 - 15.00

     

Seminarium magisterskie 
V r. g. 13-14.30
s. 305 

Seminarium magiterskie 
IV r. g. 14.45-16.151
s. 305 

 

15.15 - 16.00

       

Seminarium magisterskie NSP 
IV i V r. 
g. 15.15-16.454
s. 305 

16.00 - 16.45

       

17.00 - 17.45

     

Prawo karne (wykład SSP II r.) 
godz. 16.45 –  19.15
s.72

 

17.45 - 18.30

     

Konsultacje dydaktyczne 
g. 19.15-20.153
s. 7

 

18.45 - 19.30

         

19.30 - 20.15

         

 


1 Seminaria dla IV r. i V r. w terminach: 12.10; 19.10; 26.10; 16.11; 30.11; 14.12; 18.1.

2 W terminach: 5.10; 12.10; 19.10; 26.10; 9.11; 23.11; 7.12; 21.12; 11.1; 25.1.

3 W terminach wykładów t.j. : 10; 12.10; 19.10; 26.10; 9.11; 23.11; 7.12; 21.12; 11.1; 25.1.

4 W terminach: 20.X., 27.X., 10.XI., 24.XI,  8.XII., 12.I. i 26.I.

 

 


 

 

PUBLIKACJE 

Publikacje do 31.12.2014 r. afiliowane na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Publikacje od 1.1.2015 r. afiliowane na rzecz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Monografie

1. Struktura normy sankcjonowanej w prawie karnym. Zagadnienia ogólne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007, ss. 282.

2. Błąd co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego w polskim prawie karnym (zagadnienia ogólne), Wydawnictwo Ars boni et aequi, Poznań 2013, ss. 189. [BRAK AFILIACJI NA RZECZ WPIA US]

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

1. Charakterystyka i prawnokarne konsekwencje czynnego żalu według art. 298 § 2 kodeksu karnego (w:) B. Janiszewski (red.) Nauka wobec współczesnych zagadnień prawa karnego w Polsce. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Aleksandrowi Tobisowi, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2004.

2. Błąd co do znamienia uprzywilejowującego w polskim prawie karnym (analiza teoretycznoprawna) (w:) H. Kołecki (red.), Kryminalistyka i nauki penalne wobec przestępczości. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Mirosławowi Owocowi, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008.

3. Relacja z przebiegu dyskusji nt. prawnokarnych granic dopuszczalnego pomawiania (w:) A. J. Szwarc (red.) Prawnokarne granice dopuszczalnego pomawiania, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008.

4. W sprawie wyjaśnień oskarżonego w polskim postępowaniu karnym – odpowiedź (w:) Ł. Pohl (red.), Aktualne problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.

5. O (nie)możliwości pociągnięcia osoby nieletniej do odpowiedzialności karnej za tzw. niewykonawcze formy współdziałania przestępnego na gruncie k.k. z 1997 r. (w:) V. Konarska - Wrzosek, J. Lachowski, J. Wójcikiewicz (red.), Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

6. O tak zwanym obowiązku alternatywnym na przykładzie orzekania kary łącznej w polskim prawie karnym. (w:) A. Choduń, S. Czepita (red.), W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.

7. Kierowanie wykonaniem samobójstwa i polecenie jego wykonania w polskim prawie karnym (analiza de lege lata i postulaty de lege ferenda) (w:) A. Michalska - Warias, I. Nowikowski, J. Piórkowska-Flieger (red.) Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011.

8. O umiejscowieniu zamiaru niby - ewentualnego w kodeksowych konstrukcjach umyślności. (W:) J. Ciapała, A. Rost (red.), Wokół Konstytucji i zdrowego rozsądku. Circum constitutionem rationemque sanam. Prace dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Smolińskiemu, Szczecin – Jarocin 2011.

9. Czy możliwy jest rzeczywisty zbieg przepisu określającego kwalifikowaną postać czynu zabronionego z przepisem określającym jego postać uprzywilejowaną? (w:) A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Leciak (red.), Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara. Tom I, Toruń 2012.

10. Niezachowanie wymaganej ostrożności – znamię typu czynu zabronionego czy odrębny element w strukturze przestępstwa? J. Majewski (red.), Nieumyślność. Materiały VIII Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, Wydawnictwo Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2012.

11. O konsekwencjach popełnienia czynu zabronionego w warunkach błędu co do znamienia uprzywilejowującego w polskim prawie karnym (w:) P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel (red.), Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla. Tom II, Warszawa 2012.

12. O usytuowaniu zgody dysponenta dobrem na jego naruszenie w strukturze przestępstwa i jego konsekwencjach na gruncie problematyki błędu w polskim prawie karnym (w:) R. Zawłocki (red.), Zgoda pokrzywdzonego, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012.

13. Przestępstwa zakłócania przetargu publicznego (art. 305 k.k.), R. Zawłocki (red.), Prawo karne gospodarcze. Tom 10 (w:) S. Włodyka (red.), System prawa handlowego, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012.

14. Błąd (w:) A. Marek, R. Dębski (red.), System Prawa Karnego. T. III Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.

15. Błąd co do okoliczności wyłączającej bezprawność (w:) L. Paprzycki (red.), Nauka o przestępstwie. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej, Wydawnictwo C. H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2013, s. 661 – 672.

16. Błąd co do okoliczności wyłączającej winę (w:) L. Paprzycki (red.), Nauka o przestępstwie. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej, Wydawnictwo C. H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2013, s. 672 – 673.

17. Błąd co do prawa (w:) L. Paprzycki (red.), Nauka o przestępstwie. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej, Wydawnictwo C. H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2013, s. 673 – 681.

18. Błąd co do znamion czynu zabronionego (w:) L. Paprzycki (red.), Nauka o przestępstwie. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej, Wydawnictwo C. H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2013, s. 571 – 661.

19. Czyn w prawie karnym (w:) R. Dębski (red.), Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności. Tom III, System Prawa Karnego, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2013, s. 202 – 240.

20. O niemożności wykonania nakazanego działania spowodowanej zachowaniem się zobowiązanego do działania (przyczynek do analizy zaniechania w prawie karnym) (w:) W. Cieślak, S. Steinborn (red)., Profesor Marian Cieślak - osoba, dzieło, kontynuacje, Wolters Kluwer Warszawa 2013, s. 447 – 455.

21. O prawno - karnych ocenach realizowanego w okresie porodu i pod wpływem jego przebiegu niewykonawczego współdziałania przestępnego matki z osobą dopuszczającą się lub mogącą się dopuścić zabójstwa jej dziecka w tym okresie (w:) A. Błachnio - Parzych, J. Jakubowska - Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska (red.), Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, Wolters Kluwer Warszawa 2013, s. 291 – 303.

22.   O rezerwę wobec teorii jedności przestępstwa, (w:) M. Bojarski, J. Brzezińska, K. Łucarz (red.), Problemy współczesnego prawa karnego i polityki kryminalnej. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Sienkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, s. 313-321 [AFILIACJA NA RZECZ WPiA US]. 

23.   Formuła „nie podlega karze”, a dogmatycznie ujmowana struktura przestępstwa, (w:) S. Pikulski, W. Cieślak, M. Romańczuk-Grącka (red.), Przyszłość polskiego prawa karnego. Alternatywne reakcje na przestępstwo, Pracownia wydawnicza ElSet, Olsztyn 2015, s. 87-90 [AFILIACJA NA RZECZ WPiA US]. 

24.   O okolicznościach niepozwalających na przypisanie winy policjantowi popełniającemu przewinienie dyscyplinarne (wybrane zagadnienia materialno prawne i procesowe), (w:) P. Jóźwiak, W. Kozielewicz, K. Opaliński (red.), Wina w prawie dyscyplinarnym służb mundurowych. V seminarium prawnicze z cyklu „Odpowiedzialność dyscyplinarna w służbach mundurowych”, Wydawnictwo Szkoły Policji w Pile, Piła 2015, s. 25-36 (współautor Barbara Janusz-Pohl) [AFILIACJA NA RZECZ WPiA US].

25.  Przyczynek do rozważań o strukturze nieumyślności i sposobie jej opisania w kodeksie karnym, (w:) Jacek Giezek, Piotr Kardas (red.), Obiektywne oraz subiektywne przypisanie odpowiedzialności karnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 418-431. ISBN 978-83-8092-350-8. [AFILIACJA NA RZECZ WPiA US].

26.  Struktury normatywne zmodyfikowanych typów przestępstw, (w:) J. Giezek, D. Brzezińska (red.), Zmodyfikowane typy przestępstw w teorii i praktyce sądowej, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 19-25, ISBN 978-83-8107-364-6. 

 

 

Artykuły 

1. Istota pomocnictwa w kodeksie karnym z 6.VI.1997 r., Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2000, nr 2.

2. Formy stadialne czynu zabronionego w odniesieniu do podżegania i pomocnictwa według kodeksu karnego z 1997 roku, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2001, nr 1 - 2.

3. Pomocnictwo a inne zjawiskowe formy czynu zabronionego (kryteria różnicujące), Prokuratura i Prawo 2001, nr 6.

4. Przestępstwo tzw. oszustwa ubezpieczeniowego – uwagi zasadnicze, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2001 nr 4.

5. Karnomaterialna charakterystyka przestępstwa upozorowania wypadku ubezpieczeniowego na podstawie kodeksu karnego z 6.VI.1997 r, Przestępczość Ubezpieczeniowa 2002.

6. Przestępstwo upozorowania wypadku ubezpieczeniowego a przestępstwo oszustwa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2002 nr 3.

7. Obiektywna istota sprawstwa w ujęciu polskiego prawa karnego (uwagi na marginesie lektury pracy P. Kardasa Teoretyczne podstawy odpowiedzialności karnej za przestępne współdziałanie), Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2004 nr 2.

8. Właściwe podżeganie do przestępstwa nieumyślnego (zagadnienia sporne), Państwo i Prawo 2004, nr 11.

9. Zbieg przepisów ustawy i zbieg przestępstw – próba uporządkowania pojęć, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2005, nr 1.

10. Norma sankcjonowana w prawie karnym jako przykład normy prawnej nie będącej normą postępowania, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2006, nr 1.

11. O kulturze prowadzenia dyskusji i jej meritum słów kilka – uwagi na marginesie artykułu Piotra Kardasa Sprawstwo kierownicze i polecające – wykonawcze czy niewykonawcze postaci sprawstwa?, Przegląd Sądowy 2006, nr 11 – 12.

12. Podmiotowe znamiona czynu zabronionego w strukturze przestępstwa, Państwo i Prawo 2006, nr 2.

13. Składanie nieprawdziwych wyjaśnień przez oskarżonego w polskim postępowaniu karnym – szkic teoretycznoprawny, Prokuratura i Prawo 2006, nr 6.

14. Struktura normatywna przepisu o tzw. przestępstwie wieloodmianowym (Zagadnienia jedności i wielości przestępstw), Państwo i Prawo 2006, nr 10.

15. Uwagi na marginesie dialogu z Prof. Wojciechem Patryasem, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2006, nr 4.

16. W odpowiedzi na uwagi Prof. Wojciecha Patryasa o artykule Łukasza Pohla Norma sankcjonowana w prawie karnym jako przykład normy prawnej nie będącej normą postępowania, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2006, nr 4.

17. Zawartość normatywna przepisu art. 18 § 1 k.k., Prokuratura i Prawo 2006, nr 2.

18. Represyjność polskiego prawa karnego (Zjazd Katedr Prawa Karnego, Gniezno 26 - 29 września 2006 r.), Przegląd Więziennictwa Polskiego 2007, nr 54.

19. Sprawstwo zleceniodawcze – nowa zjawiskowa forma czynu zabronionego (uwagi na tle projektu zmian kodeksu karnego), Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2007, nr 3.

20. Art. 2 k.k. w roli wyznacznika podmiotu przestępstwa skutkowego popełnianego przez zaniechanie, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2008, nr 3.

21. Przestępstwo tzw. oszustwa ubezpieczeniowego (uwagi w związku z artykułem Marcina Malinowskiego), Prokuratura i Prawo 2008, nr 1.

22. Zabójstwo jednym czynem więcej niż jednej osoby (art. 148 § 3 k.k.), Prokuratura i Prawo 2008, nr 10.

23. Zbieg przepisu ustanawiającego kwalifikowaną postać czynu zabronionego z przepisem ustanawiającym jego postać uprzywilejowaną, Przegląd Sądowy 2008, nr 5.

24. Nadzwyczajne łagodzenie kary 25 lat pozbawienia wolności w polskim prawie karnym, Przegląd Sądowy 2009 nr 1.

25. Tak zwana subsydiarność ustawowa jako niejednolita dyrektywa usuwania niezbieżności prakseologicznej norm prawnych w polskim prawie karnym, Studia Prawnicze 2009, nr 1 - 2.

26. O stosunku między zmodyfikowanym typem czynu zabronionego pod groźbą kary a leżącą u jego podstaw normą sankcjonowaną, Ius Novum 2010, nr 1.

27. W sprawie rzetelności wiedzy o wykładni, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2011, nr 1 (współautor Zieliński M.).

28. O stronie podmiotowej przestępstwa obrazy uczuć religijnych i jego formalnym charakterze, Prokuratura i Prawo 2012, nr 12 (współautor S. Czepita).

29. Obraza uczuć religijnych, kiedy mówimy o przestępstwie, Rzeczpospolita 2012, nr 213 (9333) (współautor S. Czepita).

30. W sprawie proponowanych zmian w części ogólnej kodeksu karnego (zagadnienia wybrane), Państwo i Prawo 2013 nr 8, s. 105 – 112. [BRAK AFILIACJI NA RZECZ WPIA US]

31. Glosa do uchwały z 29 października 2012 r. I KZP 12/12, Państwo i Prawo 2014, nr 10, s. 131 - 140 (współautor S. Czepita). 

32. Strona podmiotowa pomocnictwa w kodeksie karnym z 1997 r. (o potrzebie nowelizacji art. 18 § 3 k.k.), Państwo i Prawo 2014, nr 7, s. 104 – 109. [BRAK AFILIACJI NA RZECZ WPIA US]

33.  O pojmowaniu i roli możliwości wykonania działania w dogmatycznie ujmowanej strukturze przestępstwa, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2016, nr XIV/1, s. 41-45. [AFILIACJA NA RZECZ WPiA US].

34.  O ujęciu przepadku składników i praw majątkowych przedsiębiorstwa w projektowanym art. 44a par. 1 kodeksu karnego, Nowa kodyfikacja prawa karnego, Tom XLIII 2017, s. 477-482.

35.  O prawnej ocenie blokowania mównicy sejmowej, fotela Marszałka Sejmu i plenarnej sali posiedzeń Sejmu oraz o możliwościach postępowania Marszałka Sejmu w celu przywrócenia na niej porządku (uwagi na tle 33. posiedzenia Sejmu RP), Acta Iuris Stetinensis 2017, nr 1, s. 35-47.

36.  Charakter oraz sposób obliczania terminu określonego w art. 137 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Acta Iuris Stetinensis 2017, nr 1, s. 49-58.

 

 

 

Komentarze

1.   Komentarz do art. 1–2, 11–12, 85–92a (w:) R. A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, C.H. Beck, Wydanie I, Warszawa 2015, s. 26-52, s. 178-195, s. 547-597. [AFILIACJA NA RZECZ WPiA US] 

2.   Komentarz do art. 1–2, 11–12, 85–91 (w:) R. A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, C.H. Beck, Wydanie II, Warszawa 2015, s. 26-52, s. 177-195, s. 533-573. [AFILIACJA NA RZECZ WPiA US].

3.  Pohl Łukasz, et. al., Kodeks karny. Komentarz, pod red. R. Stefańskiego, C.H. Beck, Wydanie 3, Warszawa 2017, ISBN 978-83-255-9152-6, ss. 1904 (Pohl Łukasz autorstwo: Komentarz do art. 1-2, 11-12, 85-91; s. 27-54, s. 186-204, s. 582-624).

 

 

Komentarze elektroniczne

1. Komentarz do art. 1 k.k. (w:) R. A. Stefański (red.) Kodeks karny. Komentarz. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011 – wersja online, będąca częścią Systemu Informacji Prawnej Legalis (patrz moduły specjalistyczne, komentarze online), stron 42.

2. Komentarz do art. 11 k.k. (w:) R. A. Stefański (red.) Kodeks karny. Komentarz. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011 – wersja online, będąca częścią Systemu Informacji Prawnej Legalis (patrz moduły specjalistyczne, komentarze online), stron 20.

3. Komentarz do art. 12 k.k. (w:) R. A. Stefański (red.) Kodeks karny. Komentarz. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011 – wersja online, będąca częścią Systemu Informacji Prawnej Legalis (patrz moduły specjalistyczne, komentarze online), stron 24.

4. Komentarz do art. 2 k.k. (w:) R. A. Stefański (red.) Kodeks karny. Komentarz. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011 – wersja online, będąca częścią Systemu Informacji Prawnej Legalis (patrz moduły specjalistyczne, komentarze online), stron 15.

5. Komentarz do art. 85 k.k. (w:) R. A. Stefański (red.) Kodeks karny. Komentarz. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011 – wersja online, będąca częścią Systemu Informacji Prawnej Legalis (patrz moduły specjalistyczne, komentarze online), stron 22.

6. Komentarz do art. 86 k.k. (w:) R. A. Stefański (red.) Kodeks karny. Komentarz. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011 – wersja online, będąca częścią Systemu Informacji Prawnej Legalis (patrz moduły specjalistyczne, komentarze online), stron 20.

7. Komentarz do art. 87 k.k. (w:) R. A. Stefański (red.) Kodeks karny. Komentarz. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011 – wersja online, będąca częścią Systemu Informacji Prawnej Legalis (patrz moduły specjalistyczne, komentarze online), stron 6.

8. Komentarz do art. 88 k.k. (w:) R. A. Stefański (red.) Kodeks karny. Komentarz. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011 – wersja online, będąca częścią Systemu Informacji Prawnej Legalis (patrz moduły specjalistyczne, komentarze online), stron 9.

9. Komentarz do art. 89 k.k. (w:) R. A. Stefański (red.) Kodeks karny. Komentarz. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011 – wersja online, będąca częścią Systemu Informacji Prawnej Legalis (patrz moduły specjalistyczne, komentarze online), stron 15.

10. Komentarz do art. 90 k.k. (w:) R. A. Stefański (red.) Kodeks karny. Komentarz. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011 – wersja online, będąca częścią Systemu Informacji Prawnej Legalis (patrz moduły specjalistyczne, komentarze online), stron 9.

11. Komentarz do art. 91 k.k. (w:) R. A. Stefański (red.) Kodeks karny. Komentarz. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011 – wersja online, będąca częścią Systemu Informacji Prawnej Legalis (patrz moduły specjalistyczne, komentarze online), stron 25.

12. Komentarz do art. 92 k.k. (w:) R. A. Stefański (red.) Kodeks karny. Komentarz. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011 – wersja online, będąca częścią Systemu Informacji Prawnej Legalis (patrz moduły specjalistyczne, komentarze online), stron 9.

13. Komentarz do art. 92a k.k. (w:) R. A. Stefański (red.) Kodeks karny. Komentarz. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012 – wersja online, będąca częścią Systemu Informacji Prawnej Legalis (patrz moduły specjalistyczne, komentarze online), stron 2.

 

Podręczniki

1. Prawo karne. Wykład części ogólnej. Wyd. 1, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2012.

2. Prawo karne. Wykład części ogólnej, Wyd. 2, poprawione, rozszerzone i uaktualnione, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2013.

3.   Prawo karne. Wykład części ogólnej, Wyd. 3, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, ss. 487 [AFILIACJA NA RZECZ WPiA US]. 

 

Redakcja prac zbiorowych

1. Aktualne problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.

 

Recenzje

  1. Recenzja książki: Przetak M., Struktura tekstu prawnego na przykładzie kodeksu karnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, ss. 292, ISBN 978-83-7865-239-7.
  2. Recenzja książki: Buczkowski K., Oszustwo asekuracyjne jako jeden z przejawów przestępczości ubezpieczeniowej, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, ss. 236, ISBN 978-83-264-9460-4.
  3. Recenzja książki: Tarapata S., Dobro prawne w strukturze przestępstwa. Analiza teoretyczna i dogmatyczna, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 640, ISBN 978-83-2648-956-3.
  4. Recenzja książki: Nawrocki M., Miejsce popełnienia czynu zabronionego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, ss. 222, ISBN 978-83-255-8538-9.
  5. Umyślność w prawie karnym i psychologii (artykuł recenzyjny), Państwo i Prawo 2016, z. 12, s. 96-104 (współautor Kowalewska-Łukuć M.).
  6. Recenzja książki: Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017, ss. 227. ISBN 978-83-8085-412-3 (recenzja wspólna Anna Haładyj, Kinga Flaga-Gieruszyńska).
  7. Recenzja książki: Flaga-Gieruszyńska K. (red.), Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i orzeczeń, C.H.Beck, Warszawa 2017, ISBN 978-83-255-9034-5, ss. 1031 (recenzja wspólna Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Piotr Pogonowski, Magda Tarnowska-Sobecka).