dr hab. Dorota Sokołowska

Kontakt

profesor US

Adres:
pok. 204
Narutowicza 17a

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: (91) 444 28 41

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Tygodniowy rozkład zajęć – semestr zimowy 2017/2018

 

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.15 - 9.00

         

9.00 - 9.45

         

10.00 - 10.45

         

10.45 - 11.30

     

Konsultacje dydaktyczne

godz. 11.00-12.00

s. 204

 

11.45 - 12.30

     

Dyżur dydaktyczny

godz. 12.00 - 13.00

s. 204

 

12.30 - 13.15

       

13.30 - 14.15

     

Seminarium magisterskie

SSP IV rok

s. 204

 

14.15 - 15.00

       

15.15 - 16.00

     

Seminarium magisterskie

SSP V rok

s. 204

 

16.00 - 16.45

       

17.00 - 17.45

         

17.45 - 18.30

         

18.45 - 19.30

         

19.30 - 20.15

         

 

 


 

PUBLIKACJE
Publikacje od dnia 1.10.2015 – afiliowane na rzecz US

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

 

1.  Pojęcie i status prawny organizacji zbiorowego zarządzania, (w:) J. Kępiński (red.), Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi w związku z implementacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE, Wydawca Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu, Poznań 2016, s. 80-131. ISBN 978-83-89430-27-4.

2.  Spory wokół treści autorskich praw majątkowych, (w:) A. Olejniczak, M. Orlicki, J. Pokrzywniak (red.), Z badań nad prawem prywatnym. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kochowi, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, ISBN 978-83-232-3242-1, s. 469-478.

3.  Prawo do prywatności w sieci w świetle prawa autorskiego, (w:) K. Chałubińska-Jentkiewicz, K. Kakareko, J. Sobczak (red.), Prawo prywatności jako reguła społeczeństwa informacyjnego, C.H. Beck, Warszawa 2017, ISBN 978-83-255-9717-7, s. 81-98.

4.  Ewolucja droit de suite w prawie polskim, (w:) J. Sobczak, K. Chałubińska-Jentkiewicz, K. Kakareko (red.), Prawo wobec kultury i sztuki, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8107-633-3, s. 103-118.

 Artykuły 

1.   Zwrot opłaty reprograficznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2015, nr 130, s. 47-62.

2.  Domniemanie z art. 105 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jako podstawa działania organizacji zbiorowego zarządzania - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 12.03.2015 r. (I CSK 159/14), Glosa 2016, nr 1, s. 74-88.

3. Aktualna regulacja prawa autorskiego w Federacji Rosyjskiej, Palestra 2016, nr 1-2, s. 124-136 (współautor M.J. Stępień).

4.  Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lutego 2015 r., sygn. akt II OSK 1764/13, Orzecznictwo Sądów Polskich 2016, nr 3, s. 340-351.

5.  Właściwość rzeczowa sądu w sprawach o ochronę praw autorskich – glosa do postanowienia SN z 26 lutego 2015 r. (III CZ 6/15). Sprawa o zapłatę wynagrodzenia za stworzenie utworu i za przeniesienie autorskich praw majątkowych do niego jest sprawą o ochronę praw autorskich w rozumieniu art. 17 pkt 2 Kodeksu postępowania cywilnego, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2016, nr 5, s. 21-29. 

6.  Kwota ogólnego obciążenia jako przesłanka zatwierdzania tabel wynagrodzeń organizacji zbiorowego zarządzania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2016, nr 3 (133), s. 26-36.

7.  Definiowanie pojęcia utworu naukowego w regulaminach szkół wyższych, Acta Iuris Stetinensis 2017, nr 2 (18), DOI: 10.18276/ais.2017.18-17, s. 305-337.

 

 

Podręczniki

1.  Sokołowska Dorota, Jędrzej Jerzmanowski, Marian Kępiński, Andrzej Koch (red.), Maciej Mataczyński, Leopold Moskwa, Jacek Napierała (red.), Aurelia Nowicka, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Sójka, Feliks Zedler, Prawo spółek handlowych, Seria Akademicka, Wydanie 6, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ISBN: 978-83-8107-668-5, ss. 756 (Sokołowska Dorota autorstwo rozdz. 9, Spółka komandytowo-akcyjna, s. 304-320). 

 

 

Redakcja prac zbiorowych

1. Redakcja książki: Prawo kontraktów, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ISBN: 978-83-8107-614-2, ss. 624 (redakcja wspólna Kuniewicz Zbigniew).

 

 

 

 

 


Publikacje do dnia 30.09.2015 – afiliowane na rzecz UAM


Monografie


1.  Utwory zbiorowe w prawie autorskim ze szczególnym uwzględnieniem encyklopedii i słowników, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, nr 76, 2001, ss. 278. 
2.  Prawo twórcy do wynagrodzenia w prawie autorskim, Poznań 2013, ss. 564.
3.  Opłaty reprograficzne. Artykuł 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Warszawa 2014, ss. 232.


Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim


1.  Reprezentacja w spółce komandytowo-akcyjnej, (w:) Kodeks spółek handlowych po pięciu latach, red. J. Frąckowiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s. 436-444.
2.  Szczególny tryb podejmowania uchwał walnego zgromadzenia w spółce komandytowo-akcyjne, (w:) Węzłowe problemy prawa handlowego, VI Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Handlowego, Szczecin-Międzyzdroje, 23-25.09.2007 r., s. 331-362.
3.  Fundusz Promocji Twórczości w świetle przepisów przejściowych ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (w:) Prawo wobec wyzwań współczesności. Tom V, red. B. Guzik, N. Buchowska, P. Wiliński, Poznań 2008, s. 215-228.
4.  Spółka komandytowo-akcyjna jako nowa forma prowadzenia działalności gospodarczej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, nr 15, 2008, Prawo i ekonomia w praktyce. Wybrane współczesne problemy, red. M. Kokocińska, T. Majtas, s. 9-25.
5.  „Omnis definicio periculosa”, czyli kilka uwag o zmianie paradygmatu utworu, (w:) Zarys Prawa Własności Intelektualnej, pod red. M. Kępińskiego, t. 1 Granice prawa autorskiego, Warszawa 2010, s. 1-24.
6.  Statut spółki komandytowo-akcyjnej, (w:) Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, red. W. J. Katner, U. Promińska, Warszawa 2010, s. 275-286.
7.  Operat szacunkowy w świetle prawa autorskiego i dostępu do informacji publicznej, (w:) Prawo wobec wyzwań współczesności. Tom VI, red. B. Guzik, N. Buchowska, P. Wiliński, Poznań 2010, s. 137-153.
8.  Współtwórczość a utwór audiowizualny, (w:) Utwór audiowizualny. Zakres pojęcia i ochrony prawnej, red. K. Lewandowski, Poznań 2011, s. 59-74.
9.  Spółka komandytowo-akcyjna, (w:) Prawo spółek handlowych. Podręcznik akademicki, 3 wyd., red. A. Koch, J. Napierała, Warszawa 2011, s. 240-253.
10.  Uzasadniony interes społeczny jako przesłanka orzekania w sprawie o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń, (w:) Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi po zmianach ustawowych, red. K. Lewandowski, Poznań 2011, s. 41-64. 
11.  Dozwolony użytek chronionych utworów w reklamie, (w:) Reklama. Aspekty prawne red. M. Namysłowska, Warszawa 2012, s. 564-583. 
12.  Spółka komandytowo-akcyjna, (w:) Prawo spółek handlowych. Podręcznik akademicki, 4 wyd., red. A. Koch i J. Napierała, Warszawa 2013, s. 243-257.
13.  Korzystanie z utworów na tle art. 41 ust. 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (w:) Dzieła osierocone. Korzystanie z dzieł osieroconych w świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE z dnia 25 października 2012 r., red. D. Sokołowska, Poznań 2013, s. 129-177.
14.  Charakter prawny opłat pobieranych na podstawie art. 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (w:) Kompensata strat twórców, artystów wykonawców i producentów egzemplarzy utworów kopiowanych w ramach własnego użytku osobistego za pomocą urządzeń cyfrowych, red. J. Błeszyńska-Wysocka, Warszawa 2014, s. 49-62. 
15.  Charakter prawny Komisji Prawa Autorskiego, (w:) Komisja Prawa Autorskiego de lege lata i de lege ferenda, red. J. Błeszyńska-Wysocka, Warszawa 2015, s. 9-29. 
16.  Spółka komandytowo-akcyjna, (w:) Prawo spółek handlowych. Podręcznik akademicki, 5 wyd., red. A. Koch i J. Napierała, Warszawa 2015, s. 237-252. 


Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym


1.  Urheberrecht nach dem Tod des Urhebers im polnischen Gesetz von 1994 über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Prawo autorskie po śmierci twórcy w polskiej ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r.), (w:) Leben nach dem Tod. Rechtliche Probleme im Dualismus: Mensch – Rechtssubjekt, red. A. Gulczyński, Grazer Rechtswissenschaftliche Studien z. 64, Graz 2010, s. 213-230. 


Artykuły 


1.  Egzemplarze autorskie należne twórcy według ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Państwo i Prawo 2001, nr 2, s. 72-85.
2.   Roszczenie twórcy o podwyższenie wynagrodzenia, Kwartalnik Prawa Prywatnego nr 4, 2006, s. 1025-1061.
3.  Wynagradzanie twórców z tytułu udostępniania utworów przez biblioteki, Przegląd Prawa Handlowego nr 2, 2007, s. 39-43.
4.  Domniemanie udzielenia licencji w prawie autorskim, Państwo i Prawo 2008, nr 3, s. 83-95.
5.  Glosa do wyroku SN z 29.11.2006 r., II CSK 245/06 (dot. pojęcia wynagrodzenia stosownego), Przegląd Sądowy nr 6, 2008, s. 131-139.
6.  Piktogramy – agroformacje tworzone przez cropmakerów jako dzieła efemeryczne z gatunku land art w świetle prawa autorskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Prawa Własności Intelektualnej, z. 103, 2009, s. 51-69.
7.   Dochodzenie roszczeń przez organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Glosa do wyroku SN z 16 września 2009 r. (I CSK 35/09), Przegląd Sądowy nr 1, 2011, s. 116-125.
8.   Ochrona słowa w prawie autorskim. Glosa do wyroku SN z 22.06.2010 r. (IV CSK 359/09), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Prawa Własności Intelektualnej, z. 112, 2011, s. 5-18.
9.  Kreacja przez eliminację w prawie autorskim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Prawa Własności Intelektualnej, z. 115, 2012, s. 5-18.
10.  Dozwolony użytek prywatny utworów - głos w dyskusji na temat zmiany paradygmatu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Prawa Własności Intelektualnej, z. 121, 2013, s. 20-45.
11.   „Produkt ubezpieczeniowy” jako przedmiot prawa autorskiego, Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2013, s. 83-102.
12.  Struktura utworu audiowizualnego i status twórców utworów wkładowych - glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 25.11.2008 r. (III CZP 57/2008), Glosa nr 1/2015, s. 86-103. 
13.  Konsekwencje przyjęcia modelu współtwórczości utworu audiowizualnego dla stosowania art. 70 ust. 21 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Prawa Własności Intelektualnej, z. 125, 2014, s. 5-19
14.  Notariusz jako wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Themis Polska Nova, nr 1 (6), 2014 r., s. 92-115.
15.  Pojęcie i postacie utworu naukowego w świetle prawa autorskiego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2015, nr 2, s. 75-89.
16.  Opinia prawna z dnia 22 stycznia 2015 r. sporządzona dla Stowarzyszenia Autorów ZAiKS sprawie: skargi konstytucyjnej z dnia 20 listopada 2014 r. (SK 32/14) w przedmiocie niegodności z Konstytucją art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r., Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2015, nr 8, s. I-XXXII.
17.  Opłaty reprograficzne, czyli audiatur et altera pars, Gazeta Prawna 28.04.2015 r.


Redakcja prac zbiorowych


1.  Dzieła osierocone. Korzystanie z dzieł osieroconych w świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE z dnia 25 października 2012 r., Poznań 2013, ss. 248.
2.  Współczesne problemy prawa zobowiązań, red. A. Olejniczak, J. Haberko, A. Pyrzyńska, D. Sokołowska, Warszawa 2015, ss. 810.