dr hab. Anna Barczak

Kontakt

Ilustracja kontaktu

profesor US, Kierownik Katedry

Adres:
ul. Narutowicza 17a
pok. 332

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: (91) 444 28 10

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

  Tygodniowy rozkład zajęć – semestr zimowy 2017/2018 

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.15 - 9.00

 

Organizacja ochrony środowiska

wykład SSA I° II rok

s. 201

 

Seminarium dyplomowe

SSA II° I rok

s. 332

 

9.00 - 9.45

     

10.00 - 10.45

 

Konsultacje

godz. 10.00-11.00

s. 332

 

Seminarium dyplomowe

SSA I° III rok

s. 332

 

10.45 - 11.30

     

11.45 - 12.30

     

Dyżur dydaktyczny

godz. 12.00 - 13.00

s. 332

 

12.30 - 13.15

       

13.30 - 14.15

     

Seminarium magisterskie

SSP V rok

godz. 13.15-14.45

s. 332

 

14.15 - 15.00

       

15.15 - 16.00

     

Seminarium magisterskie1

SSP IV rok

godz. 15.00-16.30

s. 332

 

16.00 - 16.45

       

17.00 - 17.45

         

17.45 - 18.30

         

18.45 - 19.30

         

19.30 - 20.15

         

1 w terminach: 5 X, 12 X, 19 X, 26 X, 23 XI, 14 XII 2017

 


 

PUBLIKACJE

 

Monografie

1. Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska, Dom Wydawniczy ABC Warszawa 2006, ss. 463.

2. Model gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce i Niemczech. Analiza prawnoporównawcza, Zapol Szczecin 2013, ss. 408.

3.   Zadania samorządu terytorialnego w ochronie środowiska. Aspekty materialne i finansowe, Wolters Kluwer 2015, ss. 511 (współautor Kowalewska Ewa).

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

1. Wybrane mechanizmy finansowania ochrony środowiska w Polsce i państwach Unii Europejskiej (w:) J. Zalewa (red.), Ekonomiczno-finansowe i prawne instrumenty ochrony środowiska naturalnego w Polsce, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001.

2. Wybrane kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska na przykładzie Francji (w:) J. Sługocki (red.), Administracja publiczna i prawo administracyjne wobec integracji europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.

3. Zasady ogólne w prawie ochrony środowiska (w:) Z. Niewiadomski, Z. Cieślak (red.), Prawo do dobrej administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2003.

4. Rola marszałka województwa w zakresie ochrony środowiska (w:) Księga Jubileuszowa WSAP, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.

5. Lokalne programy ochrony środowiska (w:) Z. Janku, Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Waligórski, K. Wojtczak (red.), Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, Wrocław 2005.

6. Suwerenność państwa a wymagania ochrony środowiska jako dobra globalnego (w:) I Gawłowicz, I. Wierzchowiecka (red.), Koncepcje suwerenności. Zbiór studiów, LexisNexis, Warszawa 2005 (współautor Górski M.).

7. Zadania reglamentacyjne starosty związane z gospodarowaniem odpadami (w:) 30 lat badań nad problematyką prawa i polityki ochrony środowiska. Materiały konferencyjne, Wydawnictwo Prawa Ochrony Środowiska, Wrocław 2006.

8. Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze gospodarki odpadami komunalnymi (w:) E. Kornbereger-Sokołowska (red.), Realizacja zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z sektorem prywatnym, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW, Warszawa 2008.

9. Planowanie w prawie ochrony środowiska (w:) J. Łukaszewicz (red.), Polityka administracyjna. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Stryków 7 - 9 września 2008 r., Bonus Liber Rzeszów 2008.

10. Samorządowy system gospodarowania odpadami pochodzącymi z prywatnych gospodarstw domowych w Republice Federalnej Niemiec (w:) T. Marcinkowski (red.), Kompleksowe zarządzanie gospodarka odpadami, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań 2009.

11. Międzynarodowe przemieszczanie odpadów (w:) P. Korzeniowski (red.), Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska. Zarys encyklopedyczny, Difin Warszawa 2010, s. 341 - 346.

12. Postępowanie z odpadami komunalnymi (w:) P. Korzeniowski (red.), Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska. Zarys encyklopedyczny, Difin Warszawa 2010, s. 331 - 340.

13. Zadania organów administracji w zakresie ochrony środowiska (w:) P. Korzeniowski (red.), Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska. Zarys encyklopedyczny, Difin, Warszawa 2010, s. 65 - 72.

14. Odpowiedzialność gminy za realizację zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (w:) M. Rudnicki, A. Haładyj, K. Sobieraj (red.), Europeizacja prawa ochrony środowiska, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 215 - 233 (współautor A. Kaźmierska - Patrzyczna).

15. Jakość regulacji administracyjno - prawnych w zakresie ochrony środowiska (na przykładzie przepisów dotyczących postępowania z odpadami komunalnymi) (w:) D. R. Kijowski, A. Miruć, A. Suławko - Karetko (red.), Jakość prawa administracyjnego, Uniwersytet Warszawski. Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Warszawa 2012, s. 438 - 459 (współautor M. Górski).

16. Kompetencje legislacyjne gmin związane z organizowaniem nowych systemów (w:) M. Górski, K. Nowacki (red.), Prawne i organizacyjne obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi, Kolonia Limited Wrocław 2012, s. 122 - 171 (współautor M. Ofiarska).

17. Nowe procedury gospodarowania odpadami komunalnymi (w:) M. Walny (red.), Procedury utrzymania czystości i porządku w gminie, Wydawnictwo Forum Poznań 2012, s. 1 - 39; s. 1 - 2; s. 1 - 8.

18. Obowiązki i zadania gminy wg nowej ustawy (w:) M. Walny (red.), Procedury utrzymania czystości i porządku w gminie, Wydawnictwo Forum Poznań 2012, s. 1 - 14; s. 1 - 8; s. 1 - 6; s. 1 - 12.

19. Ogólne wzory podstawowych aktów prawnych stosowanych w postępowaniu z odpadami komunalnymi (w:) M. Górski, K. Nowacki (red.), Prawne i organizacyjne obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi, Kolonia Limitem Wrocław 2012, s. 338 - 349 (współautorzy M. Ofiarska, Z. Ofiarski).

20. Wyzwania i dylematy związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce (w:) E. Jasiuk, G. P. Maja (red.), Wyzwania i dylematy związane z funkcjonowaniem administracji publicznej, Wyższa Szkoła Handlowa, Radom 2012, s. 239 - 354.

21. Akty prawa miejscowego w prawie ochrony środowiska (w:) A. Bałaban, J. Ciapała. P. Mijal (red.), Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. W 15 lat po wejściu w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, Wydział Prawa i Administracji US, Szczecin 2013, s. 157 - 170 (współautor K. Handzel - Urbańczyk).

22. Kompetencje legislacyjne gmin związane z organizowaniem nowych systemów (w:) M. Górski, K. Nowacki (red.), Zadania i obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi. Materiały z konferencji na Uniwersytecie Wrocławskim 16 – 17 października 2012 r., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013, s. 47 - 51 (współautor M. Ofiarska).

23. Dostęp do informacji o środowisku jako publiczne prawo podmiotowe i gwarancje jego ochrony (w:) J. Sługocki (red.), Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, tom II, Presscom Wrocław 2014, s. 751 – 763 (współautor M. Górski).

24. Ewolucja zasady bliskości w zakresie gospodarowania odpadami w prawie polskim na tle prawa unijnego (w:) K. Flaga - Gieruszyńska, E. Cała - Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel – państwo - społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Wyd. C. H. Beck Warszawa 2014, s. 113 – 129.

25. Gospodarowanie odpadami wydobywczymi w Polsce (w:) G. Dobrowolski, G. Radecki (red.), Prawna regulacja geologii i górnictwa w Polsce, Czechach i na Słowacji, Wydawnictwo Grupainfomax Katowice 2014, s. 229 - 239 (współautor A. Kaźmierska - Patrzyczna).

26. Pozycja prawna wójta w ochronie środowiska (w:) Pozycja ustrojowa organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, pod red. M. Steca, K. Małysy - Sulińskiej, LEX a Wolters Kluwer bussines, Warszawa 2014, s. 218 – 230.

27.    Zrównoważone zarządzanie odpadami komunalnymi oraz sposoby na jego realizację (w:) Zasada zrównoważonego rozwoju w wymiarze gospodarczym i ekonomicznym, pod red. B. Rakoczego, K. Karpus, M. Szalewskiej, M. Walas, Wydział Prawa i Administracji UMK, Toruń 2015, s. 185 – 198 (współautor P. Zielińska).  

28.  Partycypacja społeczna w procesie administrowania w ochronie środowiska (w:) Internacjonalizacja administracji publicznej, pod red. Z. Czarnika, J. Posłusznego, L. Żukowskiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 17 – 30. 

29.   Artykuł 4 ust. 3 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego jako inspiracja do przeglądu układu kompetencji między administracją samorządową i administracją rządową w zakresie ochrony środowiska (w:) M. Ofiarska (red.), Europejska Karta Samorządu Lokalnego a prawo samorządu terytorialnego, Wydawca Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2015, s. 95-109 (współautor M. Górski). 

30.   Ewolucja hierarchii sposobów postępowania z odpadami w prawodawstwie unijnym, (w:) E. Małuszyńska, P. Idczak, G. Mazur (red.), Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015, s. 235-244. 

31.  Pozycja prawna starosty w sferze ochrony lasów, (w:) M. Woźniak, M. Kościelniak-Marszał, Ochrona i użytkowanie zasobów leśnych, Wydawca Presscom Sp. z o.o., Wrocław 2015, s. 122-132. 

32.  Rola samorządowych organów ochrony środowiska w systemie prawa ochrony środowiska, (w:) P. Korzeniowski (red.), Zagadnienia systemowe prawa ochrony środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 219-230. ISBN 978-83-7969-600-0.

33.  Udział organizacji ekologicznych w postępowaniach związanych z ochroną środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony obszarów Natura 2000, (w:) A. Barczak, A. Ogonowska (red.), Prawo i polityka ochrony środowiska w doktrynie i praktyce, Uniwersytet Szczeciński Rozprawy i Studia T. (MXVII) 943, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 303-318. ISBN 978-83-7972-070-5 (współautor A. Kaźmierska-Patrzyczna).

34.  Sprawiedliwość ekologiczna w administracyjnej reglamentacji korzystania ze środowiska, (w:) T. Bojar-Fijałkowski (red.), Sprawiedliwość ekologiczna w prawie i praktyce, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, s. 11-20. ISBN 978-83-7531-272-0.
35.  Polityka ochrony środowiska - od dokumentu do działań, (w:) M. Stahl, P. Korzeniowski, A. Kaźmierska-Patrzyczna (red.), Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 135-142. ISBN 978-83-8092-624-0.

36.  Zasada proporcjonalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów, (w:) Z. Duniewska, M. Stahl, A. Krakała (red.), Zasady w prawie administracyjnym. Teoria, praktyka, orzecznictwo, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8107-768-2, s. 476-484 (współautor Ogonowska A.). 

37. Akty prawa miejscowego samorządu terytorialnego w prawie ochrony środowiska, (w:) B. Dolnicki (red.), Źródła prawa w samorządzie terytorialnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8107-714-9, s. 35-43.
Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

1. Selected Competences of Territorial Government in Environmental Protection Exemplified by the Case of France (w:) J. Sługocki (red.), Public Administration and administrative law in the face of the european integration, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.

2.  Municipal waste in the context of the Act on Waste of 2012, (w:) J. Sługocki (red.), Administrative Law and Science in the European Context, Vol. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, s. 182-204 (współautor A. Kaźmierska-Patrzyczna).

 

 

Artykuły 

1. Dogodna bandera we współczesnej żegludze, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej 2001, nr 62.

2. Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska na tle rozwiązań zachodnioeuropejskich, Prawo i Środowisko 2001, nr 3.

3. Decyzja administracyjna jako prawna forma działania administracji samorządowej w ochronie środowiska, Prawo i Środowisko 2002, nr 3.

4. Europejska pomoc ekologiczna dla Polski i państw członkowskich (analiza prawnoporównawcza), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej 2002, nr 62.

5. Kompetencje prawotwórcze samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska, Prawo i Środowisko 2002, nr 1.

6. Wpływ samorządowych instrumentów planowania przestrzennego na ochronę środowiska, Prawo i Środowisko 2003, nr 3.

7. Zadania samorządu terytorialnego w zakresie gospodarowania odpadami w latach 1918 –2001, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej 2003, nr 69.

8. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, Odpady i Środowisko 2006, nr 4(40).

9. Zadania gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, Odpady i Środowisko 2006, nr 2(38).

10. Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, Odpady i Środowisko 2007, nr 4.

11. Ochrona środowiska w działalności inwestycyjnej gminy, Zeszyty Naukowe WSAP 2009, nr 1.

12. Zadania gminy w zakresie ochrony środowiska, Zeszyty Naukowe WSAP 2009, nr 2.

13. Zadania samorządu terytorialnego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, Finanse Komunalne 2009, nr 10.

14. Partycypacja samorządu województwa w zakresie ochrony środowiska, Zeszyty Naukowe WSAP 2010, nr 1, s. 144 - 163.

15. Rola samorządu terytorialnego w zakresie gospodarowania odpadami z prywatnych gospodarstw domowych w Niemczech, Zeszyty Naukowe WSAP 2010, nr 1 s. 237 - 239. 

16. Zadania organów Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, Zeszyty Naukowe WSAP 2010, nr 2, s. 143 - 149

17. Zadania powiatu w zakresie ochrony środowiska, Zeszyty Naukowe WSAP 2010, nr 2, s. 9 - 34

18. Opłaty w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2014, nr 5, s. 20 - 23 (współautor E. Kowalewska).

19. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 8, s. 27 – 45 (współautor E. Kowalewska).

20. Prawo dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie jako element realizacji zasady demokratycznego państwa prawnego, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 7, s. 47 – 68 (współautor Górski M.).

21. Procedury ocen oddziaływania na środowisko, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 5, s. 353 - 375.

22. Źródła finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska w Polsce – przegląd stosowanych rozwiązań, Prawo budżetowe Państwa i Samorządu 2014, nr 1, s. 37 - 58 (współautor E. Kowalewska).

23.   Hierarchia sposobów postępowania z odpadami a akty prawa miejscowego, Acta Iuris Stetinensis 2015, nr 11, s. 27-38.
24.   Opłaty za korzystanie ze środowiska jako źródło finansowania zadań ochronnych jednostek samorządu terytorialnego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2016, nr 4 (82) część 1, s. 701–709. 

 

Artykuły w języku obcym

1. Competence and responsobilities of local authorities in field of environmental protection in the light of West - European solutions, Zeszyty Naukowo - Teoretyczne PWSBiA 2001, nr 1.

2. Administrative Decision as a Legal Form of Self - Governing Administration in the Area of Environmental Protection, Zeszyty Naukowo - Teoretyczne PWSBiA 2002, nr 12.

3. Kommunale Abfallwirtschaft in der Republik Polen. Zeitschrift für das Recht der Abfallwirtschaft 2011, nr 2, s. 80 – 84.

4. Kommunale Abfallwirtschaftssysteme in Deutschland und in Polen – Gemeinsamkeiten und Unterschiede.  Wasser und Abfall 2014, nr 1 – 2, s. 48 – 51.

5.Organisatorisch-rechtliche Instrumente der kommunalen Abfallwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland und in der Republik Polen, AbfallR 2015, nr 2, s. 65 – 69. 

 

Podręczniki

1. Prawo ochrony środowiska (w:) J. Sługocki (red.), Prawo administracyjne materialne. Wybrane zagadnienia, Bydgoszcz 2005 (współautor Górski M.).

2. Prawo administracyjne materialne. Wybrane zagadnienia, pod red. J. Sługockiego, Wydawnictwo KPSW, Bydgoszcz 2006 (współautorzy podręcznika: M. Górski, M. Drab, E. Góral, A. Kalinowska-Sługocka, J. Sługocki, A. Monarcha-Matlak, M. Ofiarska, P. Kledzik, J. Strzelecki, S. Wach).

3. Historia administracji. Zarys wykładu, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Szczecin 2008.

4.  Postępowanie z odpadami komunalnymi (w:) M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Wolters Kluwer Warszawa 2009 (wyd. 2, Wolters Kluwer Warszawa 2014, s. 371-376).

5.  Transgraniczne przemieszczanie odpadów (w:) M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Wolters Kluwer Warszawa 2009 (wyd. 2, Wolters Kluwer Warszawa 2014, s. 376-380). 

 

 

Redakcje prac zbiorowych

1.  Barczak A., Ogonowska A. (red.), Prawo i polityka ochrony środowiska w doktrynie i praktyce, Uniwersytet Szczeciński Rozprawy i Studia T. (MXVII) 943, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 523. ISBN 978-83-7972-070-5.

 

 

Sprawozdania

1. XVI polsko-czesko-słowacka konferencja prawa ochrony środowiska – Konferencja Rozwój prawa i polityki ochrony środowiska, Prawo i Środowisko 2015, nr 4, s. 139-142.

2. Wspólnie o ochronie środowiska w Europie, Przegląd Uniwersytecki 2015, nr 10-12.

3. Sprawozdanie z XVI polsko-czesko-słowackiej konferencji prawa ochrony środowiska „Rozwój prawa i polityki ochrony środowiska”, Pogorzelica 5-8 września 2015 roku, Acta Iuris Stetinensis 2016, nr 13, s. 105-109.

 

 

Publikacje elektroniczne

Opracowanie procedur  z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zamieszczonych w LEX Navigator (procedury obejmują lata 2016/2017): 

 1. Zgłoszenie zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne - spo/d.2013.a8.01,
 2. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny - spo/d.2013.21.a11.01,
 3. Wydanie zezwolenia na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych - spo/d.2013.21.a23.01,
 4. Nakaz usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania -  spo/d.2013.21.a26.01,
 5. Wydanie zezwolenia na spalanie odpadów poza instalacjami lub urządzeniami - spo/d.2013.21. a31.01,
 6. Wydanie decyzji o wstrzymanie działalności posiadacza odpadów -  spo/d.2013.21.a32.01,
 7. Wyrażenie zgody na podjęcie wstrzymanej działalności posiadacza odpadów - spo/d.2013.21.a32.02,
 8. Uchwalenie wojewódzkiego planu gospodarki odpadami - spo/d.2013.2.a36.01,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami - spo/d.2013.21.a38.01,
 10. Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów - spo/d.2013.21.a41.01,
 11. Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami dokonywana na wniosek  - spo/d.2013.21.a59.01,
 12. Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami dokonywana z urzędu - spo/ d.2013.21.a59.02,
 13. Wydanie decyzji zobowiązującej posiadacza odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz przetwarzania tych odpadów do prowadzenia dodatkowych badań wpływu tych odpadów na jakość wód oraz do zwiększenia częstotliwości prowadzenia wszystkich badań - spo/d.2013.21.a98.01,
 14. Wydanie decyzji w sprawie ustalenia zakresu i harmonogramu działań niezbędnych do usunięcia przyczyn i skutków zagrożeń dla środowiska związanych ze składowaniem odpadów - spo/d.2013.21.a139.01,
 15. Wydanie decyzji wstrzymującej użytkowanie składowiska odpadów - spo/d.2013.21.a140.01,
 16. Wydanie zgody na wznowienie użytkowania składowiska odpadów - spo/d.2013.21.a140.02,
 17. Wyrażenie zgody na wydobywanie odpadów ze składowiska - spo/d.2013.21.a144.01,
 18. Wydanie decyzji w sprawie zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części na wniosek - spo/d.2013.21.a146.01,
 19. Wydanie decyzji o zamknięciu składowiska odpadów lub jego wydzielonej części z urzędu - spo/d.2013.21.a148.01,
 20. Wydanie decyzji w sprawie przeniesienia praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem odpadów - spo/d.2013.21.a151.01,
 21. Wydanie decyzji w sprawie wstrzymania termicznego przekształcania odpadów - spo/d.2013.21.a161.01,
 1. Weryfikacja rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, rocznych sprawozdań sporządzanych przez organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi - spo/d.2013.21.a77.01,
 2. Wydanie zgody na podjęcie termicznego przekształcania odpadów - spo/d.2013.21.a162.01.

 

 

 

Recenzje

1.   A. Barczak, A. Haładyj, Recenzja książki: Sprawiedliwość ekologiczna w prawie i praktyce, red. Tomasz Bojar-Fijałkowski, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, ss. 421, ISBN 978-83-7531-272-0. Tekst recenzji opublikowany w Rocznikach Nauk Prawnych 2017,  Tom XXVII, numer 2, DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.2-10. Recenzja dostępna także na stronie: http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/6283/6383