dr Małgorzata Żbikowska

Kontakt

adiunkt

Adres:
ul. Narutowicza 17a
pok. 302

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: (91) 444 28 32

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

 Tygodniowy rozkład zajęć – semestr zimowy 2017/2018

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.15 - 9.00

       

Podstawy prawa karnego, wykroczeń, cywilnego i pracy1

wykł. BN I° III rok

s. 177

Wydział Humanist.

9.00 - 9.45

       

10.00 - 10.45

     

Prawo karne skarbowe

ćw. gr. 1 SSP V rok

s. 103

10.45 - 11.30

     

11.45 - 12.30

     

Dyżur dydaktyczny

godz. 12.00 - 13.00

s. 302

 

12.30 - 13.15

       

13.30 - 14.15

     

Wybrane aspekty postępowania karnego

 wykł. SSA I° III rok

s. 222

Postępowanie karne2

wyk. SS                                       :30 - 16:45

 s. 114

14.15 - 15.00

     

15.15 - 16.00

     

Seminarium magisterskie

SSP IV rok

 s. 302

16.00 - 16.45

     

17.00 - 17.45

     

Prawo karne skarbowe

ćw. gr. 2 SSP V rok

s. 120

 

17.45 - 18.30

       

18.45 - 19.30

     

Konsultacje

godz.18.30–19:30

s. 302

 

19.30 - 20.15

         

  


 

PUBLIKACJE

Monografie

1. Zasada lojalności w procesie karnym (odniesiona do pokrzywdzonego), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ss. 423. [Brak afiliacji na rzecz WPiA US]

 

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

1. Europeizacja polskiego procesu karnego na tle wybranych instytucji (w:) M. Gwoździcka - Piotrowska, J. Wiśniewski (red.), Obszary akademickiej wiedzy naukowej. Prawo i społeczeństwo. Tematy do dyskusji na XXI wiek, Akademicki Instytut Naukowo - Wydawniczy Altus, Poznań 2011 (współautor S. Stypuła).

2. Uwagi o trybach ścigania przestępstw (w:) T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski (red.), Z problematyki funkcji procesu karnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2013 (autorzy S. Stachowiak, A. Gerecka - Żołyńska, P. Libertowski, M. Żbikowska). 

3. Prawne zabezpieczenia przestrzegania zasady legalizmu. Zagadnienia wybrane (w:) I. Nowikowski, B. Dudzik, J. Kosowski (red.), Zasada legalizmu w procesie karnym, Tom I, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 295 - 312 (współautorzy: H. Paluszkiewicz, M. Błaszyk, A. Łakomy). 

4.  Sytuacja pokrzywdzonego przestępstwem zgwałcenia w polskim procesie karnym, (w:) S. Pikulski, W. Cieślak, M. Romańczuk-Grącka (red.), Przyszłość polskiego prawa karnego. Alternatywne reakcje na przestępstwo, Pracownia wydawnicza ElSet, Olsztyn 2015, s. 369-376 (współautor Tarnowska D.). 

5.  Zakres materiału dowodowego stanowiącego podstawę dla skierowania wniosku o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy, (w:) I. Sepioło-Jankowska (red.), Konsensualizm i kompensacja a podstawy odpowiedzialności karnej, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 346-353. ISBN 978-83-255-8698-0.

6.  "Przeciwdowód", (w:) Między stabilnością a zmiennością prawa karnego, Pracownia Wydawnicza "ElSet", Olsztyn 2017, ISBN 978-83-64736-78-0, s. 609-620. 

 

 

 

Artykuły 

1. Warunkowy dozór policji, Prokuratura i Prawo 2011, nr 7 - 8 .

2. Dowód pośrednio nielegalny w polskim procesie karnym, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2012, nr 1 - 2.

3. O projektowanych zmianach zasady lojalności procesowej, Prokuratura i Prawo 2012, nr 9.

4. Status pokrzywdzonego a popełnienie czynu zabronionego, Palestra 2013, nr 5 - 6.

5. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2013 r. (I KZP 20/12), Prokuratura i Prawo 2014, nr 3, s. 168 – 176.

6. Pokrzywdzony w formach stadialnych przestępstwa, Prokuratura i Prawo 2014, nr 5, s. 51 – 59.

7. Pokrzywdzony w formach zjawiskowych przestępstwa, Prokuratura i Prawo 2014, nr 6, s. 19 – 33.

8.    Obowiązek pouczenia o prawach i obowiązkach oraz konsekwencje jego niedopełnienia w kodeksie postępowania karnego, Prokuratura i Prawo 2015, nr 11, s. 82-98.

9.    Przeprowadzanie i utrwalanie czynności dowodowych w śledztwie powierzonym Policji - uwagi krytyczne na tle znowelizowanego art. 311 k.p.k., Przegląd Policyjny 2015, nr 2, s. 123-134.

10.  Wykorzystanie derywacyjnej koncepcji wykładni prawa przez Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów z dnia 27 lutego 2013 r., sygn. I KZP 26/12, Studia Prawa Publicznego 2015, nr 2(10), s. 165-174.

11.  Tzw. dochodzenie uproszczone w polskim procesie karnym, Ius Novum 2016, nr 1, s. 50-62. 

12.  Status ontologiczny zasad procesu karnego, Państwo i Prawo 2016, z. 3, s. 54-67.

13.  Czy żądanie oskarżonego złożone w trybie art. 185a k.p.k. należy rozpatrywać jak zwykły wniosek dowodowy?, Palestra 2016, z. 4, s. 85-93.

14.  Właściwość funkcjonalna Sądu Najwyższego do  rozpoznawania zażaleń w postępowaniu okołokasacyjnym, Prokuratura i Prawo 2016, nr 6, s. 124-141. 

15.  Wniosek o skazanie bez rozprawy po noweli k.p.k. z dnia 27 września 2013 r. (kilka uwag do artykułu I. Pączek), Prokuratura i Prawo 2016, nr 7-8, s. 121-133.

16. Wybrane aspekty instytucji skazania w trybie art. 335 k.p.k., Przegląd Sądowy 2016, nr 9, s. 33-44.

17.  Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 30 września 2015 roku, sygn. I KZP 8/15, Acta Iuris Stetinensis 2016, nr 4 (16), s. 71-80.
18.  Niezaskarżalność postanowienia o odmowie dopuszczenia oskarżyciela posiłkowego do udziału w postępowaniu, Palestra 2017, nr 1-2, s. 117-125.

 

 

Podręczniki, skrypty 

1. Postępowanie karne. Dynamika. Materiały do konwersatoriów. Zeszyt IV. Wyd. II, Ars boni et aequi, Poznań 2011 (współautorzy A. Gerecka - Żołyńska, B. Janusz - Pohl, H. Paluszkiewicz, P. Wiliński, P. Libertowski, P. Karlik, S. Stypuła, I. Zając – Bange).

2. Dynamika procesu karnego. Podręcznik do konwersatoriów, Wolters Kluwer, Warszawa 2013 (współautorzy B. Janusz - Pohl, P. Karlik, P. Libertowski, S. Stypuła, I. Zając - Bange, red.: A. Gerecka - Żołyńska, H. Paluszkiewicz).

 

 

Recenzje 

1. J. Kosowski „Zasada informacji prawnej w polskim procesie karnym w świetle art. 16 k.p.k.", Warszawa 2011. Recenzja książki, Jus Novum 2011, nr 4.

 

 

Opracowania encyklopedyczne

1. Dziecko w postępowaniu dowodowym, (w:) D. Waloszek (red.), Encyklopedia dzieciństwa. Pierwsza encyklopedia o dziecku i dzieciństwie, ISBN: 978-83-942938-2-6, Wydawnictwo Fundacja Edukacja-Demokracja-Rozwój, Zielona Góra 2016. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie:  http://encyklopediadziecinstwa.pl/index.php?title=Dziecko_w_post%C4%99powaniu_dowodowym